Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„ Farma pro dojnice – 2. Etapa - produkční stáj...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 10.11.2016  
Označení verze Aktuální  (29.11.2016 10:36:51)
Systémové číslo P16V00009799
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „ Farma pro dojnice – 2. Etapa - produkční stáj Lesonice č. pop. 165“
Druh Stavební práce
Popis Rozdělení stavebních objektů v rámci stavby:
SO01 – produkční stáj
SO02 – vyháněcí chodba
SO03 – přípojka vody
SO04 – hromosvod, zemnění, elektroinstalace
SO05 – dešťová kanalizace

Stáj je navržena jako nepodsklepený jednopodlažní objekt halového typu s ocelovou nosnou konstrukcí s modulem 5 m s 2 vnitřními sloupy. Dispozičně je rozdělen na 3 prostory – 1.modul je tvořen dvousměrným koridorem, 2.-18. modul je tvořen plochou pro ustájení dojených krav (o klasickém příčném rozdělení hnojná chodba/ lehací dvojboj/krmiště/krmný stůl/krmiště/lehací dvojboj/hnojná chodba/lehací box), poslední 19. „půlmodul“ je vyhrazen pro podroštový kanál.
Hala bude založena na betonových patkách (event. na žb. pilotách – bude rozhodnuto až na základě IGP), podlahy betonové, na krmném stole leštěný beton. Štítové stěny budou provedeny nad žb. podezdívkou o výšce 3,3 m. Podélné stěny budou provedeny ze svinovací plachty, v hřebení bude pevná hřebenová větrací štěrbina o š. 1,75 m. Vrata budou provedena elektrická rolovací na dálkové ovládání, částečné prosvětlená. Střecha je sedlová se sklonem 24º, krytina Agro Pur panely tl. 60 mm.

Půdorysné rozměry stavby jsou 88,0 m x 34,0 m v osách OK.
Výška v hřebeni 12,24 m, výška u okapu 3,980 m.

Na stáj z obou stran navazují manipulační plochy, které nejsou předmětem zadávací dokumentace.

Součástí realizace je vyháněcí chodba spojující novou stáj se stájí původní, kuby bude mléčný skot hnán do dojírny.

Vyhrnování kejdy do podroštového kanálu bude prováděno automatickými mechanickými vyhrnovacími lopatami s el. řetězovým pohonem.

Dešťové vody budou svedeny pomocí okapních žlabů a svodů do nových větví déšť. kanalizace a vedeny podél objektu směrem k jihu, kde budou napojeny do stávající revizní šachty dešťové kanalizace u stávající produkční stáje.

Objekt bude napojen novými podzemními přípojkami NN od stávající el. rozvodny v areálu dle situačního plánu. U objektu bude proveden pilíř NN, který bude proveden na jižním štítě. Podružné rozvody budou vedeny v kabelových lávkách, rozvody k osvětlení pomocí ocel. lanek.

Stelivo použité v produkční stáji SO 02 a SO 03 SO 001 bude říční tříděný písek. Produkovaná kejda bude následně vyhrnována automatickými vyhrnovacími lopatami do sběrného kanálu a odváděna do stávajícího separačního kanálu, kde bude separován písek od kejdy a ta následně využívána ve stávající BPS. Písek bude následně ze separačního kanálu vytěžen na odkládací plochu a po uplynutí 3 měsíců opakovaně využit jako stelivo. Úkapy ze separovaného písku budou odváděny zpět do stávajícího separačního kanálu.

Povinnost související s kontrolou čerpání finančních prostředků a podmínky publicity projektu:
Vzhledem k tomu, že financování díla je realizováno objednatelem v rámci SZIF, program rozvoje venkova, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti související s činností:
a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
b) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury SZIF, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
c) archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025.
d) zhotovitel je povinen osadit v místě realizace projektu velkoplošný informační panel (billboard), a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku. Panel bude zachován po celou dobu průběhu výstavby. Informace, které budou uvedeny na panelu, tedy povinné náležitosti jsou specifikovány v kapitole 4 Manuálu. Grafické provedení velkoplošného informačního panelu (billboardu) musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu rozvoje venkova. Návrh provedení panelu si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem na základě grafického manuálu publicity.
e) Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný informační panel demontován a bude nahrazen stálou pamětní deskou. Zhotovitel zajistí výrobu a osazení pamětní desky. Povinné náležitosti jsou specifikovány v kapitole 4 Manuálu (specifikace pro dočasný billboard), přičemž stálá deska nebo billboard musí splnit ještě následující podmínky:
• je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
• minimální rozměr je 2100x2200 mm.
Grafické provedení pamětní desky musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory. Návrh provedení pamětní desky si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu, forma a velikost jsou dány pravidly publikovanými na https://www.szif.cz

Dodavatel je povinen dodržovat povinnou publicitu, kterou stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020 na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 24 019 764,67 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Hromosvody
  • Nádrže
  • Stavební práce
  • Výstavba kanálů
  • Elektroinstalační práce
  • Instalace a montáž přívodu proudu
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 08.12.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/rolnicka-spolecnost-lesonice-a-s
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Rolnická společnost Lesonice, a. s.
IČO 63496348
Adresa
Lesonice 165
67544 Lesonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru