Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dostupné byty Žlutice

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 05.08.2019  
Datum zrušení 05.08.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 05.08.2019
Označení verze Aktuální  (05.08.2019 15:56:31)
Systémové číslo P19V00006712
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dostupné byty Žlutice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího bytového domu v ul. Pod Strání 468 ve Žlutících (vlastníkem bytového domu je obec Hrušovany), přičemž tyto stavební úpravy zahrnují:

• Zateplení bytového domu (vnější obvodový plášť, střešní plášť, stropy sklepních prostor – jinými slovy spodní líc stropní konstrukce nad 1. PP, zateplení vstupní haly, lodžie, ostění a nadpraží vč. výměny stávajících otvorových výplní. Tyto práce zejména zahrnují:
- Demontáž veškerých vnějších okenních a dveřních výplní, vč. vnitřních a vnějších parapetů a montáž nových výrobků, odpovídajícím současným požadavkům na hospodaření s energiemi,
- Demontáž hromosvodu (odpojení jímacího vedení od klempířských konstrukcí) a demontáž stávajících svodů, následně montáž nového jímacího vedení a uzemění,
- Demontáž veškerých stávajících konstrukcí pro upevnění šňůr a ocelových konzolí pro upevnění satelitů a antén. Tyto prvky budou nově z nových pozinkovaných výrobků,
- Demontáž stávajícího hydroizolačního souvrství střechy, následně provedení nové izolace a střešní hydroizolace v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby,
- Rekonstrukce podlah v místě hlavního i zadního vstupu do bytového domu,
- Očištění a vyspravení (reprofilaci) podkladu před instalací zateplení.
• Rekonstrukce stávajících umakartových bytových jader v 10 bytových jednotkách (původní velikost a dispozice bytových jader bude zachována). Tyto práce zejména zahrnují:
- Odpojení stávajícího plynového sporáku a uzavření hlavního bytového uzávěru (plyn), následně po vyzdění nového bytového jádra provedení nového plynového rozvodu,
- Bourací práce (odstranění stávajících umakartových jader, vč. všech zařizovacích předmětů),
- Demontáž stávajících kuchyňských linek (původní, nevyhovující technický stav),
- Demontáž stávajících vnitřních rozvodů ZTI v bytových jádrech, jež budou provedeny nově (kromě svislých rozvodů – stoupaček),
- Vyzdění nového bytového jádra,
- Nová elektroinstalace bytových jader,
- Nové stropní konstrukce bytového jádra (zavěšený sádrokartonový podhled),
- Úprava povrchů nového bytového jádra (obklady, dlažba, omítka – z vnějšku bytového jádra),
- Instalace nových zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo, vana, pákové vodovodní baterie),
- Nové dveře do prostor WC a koupelen bytových jednotek.
• Nové nášlapné vrstvy podlah v prostorách kuchyní a předsíní ve všech bytových jednotkách
• Rekonstrukce stoupacího potrubí bytového domu (voda, odpad, plyn) a výmalba společných prostor (schodišťového prostoru bytového domu).
• Instalace nového základního vybavení: kuchyňské linky s nástěnnými skříňkami + nové kuchyňské plynové sporáky a digestoře.

Přesné vymezení stavebních úprav jsou obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy objektu čp 468“ a která tvoří přílohu č. 6 Výzvy.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o kompletní provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). Zakázka bude zhotovitelem zabezpečena v celém rozsahu.

Součástí celého předmětu plnění bude i zařízení staveniště. Zajištění případných skládek, včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. Výše uvedené činnosti (nejsou-li zvlášť uvedeny ve výkazech výměr) zahrne uchazeč do cen jednotlivých prací či dodávek. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony a normativy a dle obecně závazných předpisů a metodik.

Dodané výrobky, materiál, zařízení musí být nové, dosud nepoužité. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců stavebních hmot a zařízení.

Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací zakázky, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajistit úklid stanoviště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zaškolení obsluhy;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty materiálů a výrobků, revize, prohlášení o shodách podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 2x v digitální podobě)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 937 077,81 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
Datum ukončení příjmu nabídek 22.08.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hrušovany
IČO 00261874
Adresa
Obecní úřad Hrušovany 15
43143 Hrušovany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 105049

Nahoru