Výpis systémových zpráv

DOLINA – MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum

Datum uveřejnění 24.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.09.2018
Označení verze Aktuální  (05.12.2018 16:04:02)
Systémové číslo P18V00008495
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky DOLINA – MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace provedení stavby (DPS) na akci Dolina-město jinak dle příslušné části dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, , která tvoří přílohu B této zadávací dokumentace. Příslušnou částí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby jsou myšleny tyto stavební objekty:

SO 107 Společenský dům,
SO 108 Bytový dům,
SO 109 Komunitní centrum,
SO 111 Vodní prvek,
SO 501 Příprava území a HTÚ (pouze část v řešeném území),
SO 502 Zpevněné plochy pojížděné (pouze část v řešeném území),
SO 503 Zpevněné plochy pochozí (pouze část v řešeném území),
SO 504 Opěrné zdi (pouze část v řešeném území),
SO 505 Sadové úpravy (pouze část v řešeném území).

Součástí zakázky je i související koordinace se zpracovateli navazující dopravní a technické infrastruktury.
Jednotlivé stupně dokumentace budou zhotoveny dle níže uvedeného rozsahu.

Dokumentace pro stavební řízení (DSP) + orientační propočet investičních nákladů
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a další požadavky zadavatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu.
Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
a) První pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf);
b) Druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf). Druhé pracovní paré bude obsahovat také orientační propočet investičních nákladů;;
c) Čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci stavebního povolení. Struktura dokumentace bude následující: 3 tištěná vyhotovení, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem. Dále bude odevzdáno jedno vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf).

Dokumentace provedení stavby (DPS) v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele (tj. včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Dokumentace bude zpracována na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných zadavatelem v rámci kontrolních dnů projektu.
Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace včetně výkazu výměr, 1 vyhotovení rozpočtu a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf).
Projektová dokumentace bude zpracována dle projektové dokumentace pro územní řízení „Dolina – město jinak“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017). Situace stavby je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor, v rámci realizace projektu na základě provedeného díla dle této Smlouvy s tím, že odměna Zhotovitele za výkon autorského dozoru je již zahrnuta v ceně díla.
Přesný rozsah, obsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden v Technických podmínkách a Smlouvě o dílo.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 7' 47.1153" N, 14° 21' 52.6501" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 05.11.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva DOLINA – MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Lysolaje
IČO 00231207
Adresa
Kovárenská 8
16500 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-036647

Nahoru