Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.04.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.04.2017
Označení verze Aktuální  (11.09.2017 10:21:08)
Systémové číslo P17V00002458
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou.

Slévárna
Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB.
Preferenčními cestami šíření znečištění zde jsou: vzduch (prachové částice kontaminované toxickými prvky), pohřbené koryto Bělé, vodní náhon, tektonické poruchy ve skalním podloží.
Nejdůležitější ohniska znečištění tvoří:
• hlavní výrobní hala, zejména v okolí bývalých vysokých pecí
• transformátorová stanice
• sklad uhlí
• kotelna
• sklad ropných látek.
Na šíření znečištění v nesaturované zóně se nejvíce podílejí uhlovodíky C10-C40, jejich hmotnostní tok prostřednictvím infiltrátu dešťových srážek činí 425 kg/rok.
Z bilance kontaminantů v nesaturované zóně areálu slévárny vyplývají jejich celkové hmotností obsahy (v závorce): As (0,16 t), Cr (6,3 t), Cu (4,0 t), Ni (2,0 t), Pb (11,9 t), TCM (19,1 kg), uhlovodíky C10 C40 (10,5 t).
V saturované zóně se nejvíce šíří opět uhlovodíky C10-C40, hmotnostní tok se odhaduje na 13,0 kg/rok.
Ze zhodnocení šíření povrchovými vodami vyplývá, že povrchová voda v říčce Bělé může v důsledku atmosférických srážek a následného šíření znečištění obsahovat až 0,25 mg/l uhlovodíků C10-C40. K masivnímu šíření kontaminace do povrchových vod dochází při lokálních záplavách a povodních.
Povrchová voda v náhoně je vlivem staré ekologické zátěže kontaminována polychlorovanými bifenyly, hmotnostní koncentrace činí 60 ng/l. PCB se tak šíří povrchovými vodami pravděpodobně z transformátorové stanice.
Migrace do míst potenciální expozice se děje jednak prostřednictvím povrchové vody (říčka Bělá), jejíž údolí je orientováno v souladu s převažujícími směry větru, dále pak prachovými částicemi směrem k obytnému území (chalupy) a CHKO Orlické hory.
Vývoj znečištění výrazně ovlivňují atmosférické srážky, při vyšších úhrnech jsou pozorovány vyšší koncentrace polutantů v podzemní vodě. Při povodních dochází k masivnímu vyplavování kontaminace do říčky Bělá.
Procesy přirozené atenuace probíhají pravděpodobně nedostatečně, zejména u perzistentních látek a toxických prvků.

Strojírna
Areál strojírny je znečištěn především následujícími kontaminanty: ropné látky, ClU (TCE, PCE, 1,2-cis-DCE), PAU, Pb, PCB.
Preferenčními cestami šíření znečištění zde jsou: kanalizační síť a její netěsnosti, splach z kontaminovaných zpevněných povrchů, tektonické poruchy ve skalním podloží, vzduch (šíření olejových par)
Nejdůležitější ohniska znečištění tvoří:
• komplex budov cínárna-bunárna-obrobna
• usazovací jímka u cínárny (zřízená pro odlučovač olejových par FRIEZ)
• sklady chemikálií u neutralizační stanice
• sklad mastných zmetků
• objekty mechanických dílen
• transformátorová stanice
• kalová pole.
Na šíření znečištění v nesaturované zóně se nejvíce podílejí uhlovodíky C10-C40, jejich hmotnostní tok prostřednictvím infiltrátu dešťových srážek činí 871 kg/rok.
Z bilance kontaminantů v nesaturované zóně areálu strojírny vyplývají jejich celkové hmotností obsahy (v závorce): Cr (1 t), Cu (1 t), Ni (1 t), Pb (0,5 t), uhlovodíky C10 C40 (70,7 t).
V saturované zóně se nejvíce šíří opět ClU, hmotnostní tok se odhaduje: 10,3 kg/rok pro TCE, 1,2 kg/rok pro PCE a 11,7 kg/rok pro 1,2-cis-DCE.
Ze zhodnocení šíření povrchovými vodami vyplývá, že povrchová voda v říčce Bělé může být vlivem atmosférických srážek kontaminována 0,46 mg/l uhlovodíky C10-C40, 15,1 µg/l TCE, 10,5 µg/l PCE a 0,3 µg/l 1,2 cis DCE.

Migrace do míst potenciální expozice se děje především prostřednictvím povrchové vody (říčka Bělá).
Vývoj znečištění, podobně jako v areálu slévárny, výrazně ovlivňují atmosférické srážky, při vyšších úhrnech jsou pozorovány vyšší koncentrace polutantů v podzemní vodě. Při povodních dochází k masivnímu vyplavování kontaminace do říčky Bělá. V takovém případě se uvolňuje znečištění i z budov.
Procesy přirozené atenuace zde probíhají také v omezené míře, zejména u perzistentních látek a toxických prvků.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“):
 Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 3, březen 2011,
 Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005,
 Metodický pokyn MŽP Vzorkování v sanační geologii, Věstník MŽP, č. 2, Příloha 2, únor 2007,
 Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit, Věstník MŽP č. 3, březen 2011,
 v souladu s operačním programem ŽP a metodickými pokyny SFŽP.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na Profilu zadavatele, a to v souladu s § 96 odst. 1 zákona ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 225 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-010057
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Dekontaminace životního prostředí
Datum ukončení příjmu nabídek 04.08.2017 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 22.06.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název HIRAGANA s.r.o.
IČO 28350464
Adresa
Nádražní 453
76833 Morkovice-Slížany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 361985

Nahoru