Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie pro společnost Písník Kinský s.r.o.

Datum uveřejnění 14.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.02.2018
Označení verze Aktuální  (29.03.2018 15:09:57)
Systémové číslo P18V00001050
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie pro společnost Písník Kinský s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Písník Kinský, s.r.o.
Sídlo: Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25965000
Zastoupený: Františkem Kinským, jednatelem

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka dvou manipulačních strojů zapojených do procesu těžby a zpracování písku. Konkrétně se jedná o:
• Kolový nakladač
• Dampr
Podrobný popis obou technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy.
Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.


Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2018 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.


Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 059 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Pracovní nákladní vozidla
  • Čelní lopatové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 19.03.2018 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Písník Kinský, s.r.o.
IČO 25965000
Adresa
Komenského 266
51741 Kostelec nad Orlicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-001356

Nahoru