Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka a rekonstrukce střešních světlíků ve...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 29.07.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.08.2016
Označení verze Aktuální  (16.09.2016 14:17:40)
Systémové číslo P16V00007130
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a rekonstrukce střešních světlíků ve výrobních halách
Druh Stavební práce
Popis Upozornění:
Dne 1.9.2016 byly k zadávací dokumentaci přiloženy doplňující informace upravující požadovaný předmět plnění. Jedná se o snížení počtu poptávaných světlíků v obou závodech. V dokumentech je k nalezení následující: Nové výkresy střech obou hal s označením světlíků k dodání; Aktualizovaný slepý rozpočet pro závod Opava (aktualizované listy: SO 01 STAV.ÚPR. KL, SO 01 STAV.ÚPR. Rek, SO 01 STAV.ÚPR. Pol). V souvislosti se změnou posouváme termín podání nabídek na 13.9.2016 do 15:00. V tomto termínu proběhne zároveň hodnocení nabídek.

Předmětem zakázky je dodávka a výměna střešních světlíků ve dvou závodech společnosti Model Obaly – v Opavě a v Nymburce.

Zakázka je rozdělena na 2 části, a to na:
1. dodávku a výměnu střešních světlíků v závodě na výrobu vlnité lepenky v Opavě a
2. dodávku a výměnu střešních světlíků v závodě na výrobu vlnité lepenky v Nymburce

V průběhu výběrového řízení byl vznesen následující dotaz:
V zadávací dokumentaci článek 9. Obsah nabídky, zadavatel uvádí, že nabídka musí obsahovat: 3. Popis nabízeného plnění.
Může zadavatel upřesnit požadavek?
Odpověď na dotaz:
V popisu nabízeného plnění prosím specifikujte předmět plnění a jeho rozsah tak, aby bylo patrné, že splňuje požadavky zadávací dokumentace a je v souladu s přiloženou projektovou dokumentací (k jednomu nebo oběma projektům dle toho, zda podáváte nabídku na jednu nebo obě části zakázky).

V průběhu výběrového řízení byl vznesen následující dotaz:
V Zadávací dokumentaci zadavatel stanovil požadavky dle bodu 7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny. Mimo jiných uvedl, že musí zahrnovat: Veškerou dokumentaci nezbytnou k údržbě dodávaných zařízení. Dodání všech nutných certifikátů pro provoz zařízení, hlavně CE certifikátu, návodu k údržbě v českém jazyce (1x písemná forma, 1 x elektronická forma).
Chápe uchazeč správně, že všechny uvedené dokumenty musí předložit již do výběrového řízení ?
Odpověď na dotaz:
Dokumentace k údržbě, certifikáty pro provoz zařízení (hlavně CE certifikát) ani návod k údržbě v českém jazyce (1x písemná forma, 1 x elektronická forma) nemusí být dodány v rámci nabídky do výběrového řízení.

Dne 22.8.2016 byly vzneseny následující dotazy k výběrovému řízení:
Dotaz č. 1
Dle technické zprávy:
„Nově instalované světlíky budou z konstrukčních hliníkových dílců s polykarbonátovými ohýbanými deskami 2 x 16 mm. Součinitel prostupu tepla světlíků bude U=1,06 W/m2K„
Dotaz:
Bude požadováno dodání potvrzení prostupu tepla na celý světlík s hodnotou Uw=1,06 W/m2K nebo lepší?
Pokud ano, má být provedeno výpočtem dle DIN nebo ČSN EN anebo zkouškou v certifikované laboratoři?
Pokud ne, o jakou hodnotu U = 1,06 W/m2K se jedná?
Odpověď:
Bude požadováno potvrzení. Jakým způsobem prokáže dodavatel hodnotu tepelného odporu, je na něm.

Dotaz č. 2
Dle technické zprávy:
„Do nových světlíků budou instalovány stávající klapky SOZ (samočinné odvětrávací zařízení)„
Dotaz:
Předpokládá se součinnost firmy COLT s demontáží a opětovnou montáží SOZ?
Dle platné legislativy platí, že opravovat, montovat může pouze výrobce dovozce nebo pověřená osoba výrobcem nebo dovozcem.
Zajistí objednatel u firmy COLT oprávnění pro montáž a zprovoznění stávajících klapek SOZ firmy COLT?
Odpověď:
Součinnost se předpokládá, nemá-li realizační firma oprávnění dle legislativy. Objednatel nebude zajišťovat oprávnění.

Dotaz č. 3
Dle technické zprávy:
„Zaslepení světlíků bude provedeno pomocí samonosných trapézových plechů např. LTP 85. Trapézy budou opatřeny plošně pározábranou z asfaltového pásu, který bude napojen na stávající pározábranu. Tepelná izolace bude provedena z min. vaty s reakcí na oheň třídy A1 dle ČSN EN 13501-1. Min. deklarovaný součinitel prostupu tepla bude 0,040 W/mK. Tl. tepelné izolace bude 280 mm. Do zaslepených původních světlíků budou instalovány stávající klapky SOZ – viz. výkresová část. Střešní krytina bude provedena jako stávající plocha z asfaltových pásů s posypem, které budou nataveny na stávající plášť. „
Dotaz:
V poslané dokumentací není výkres instalováni SOZ klapek na zaslepených světlících, bude dodatečně poslán?
Odpověď:
Výkres nebude zpracován. Jde o součinnost s dodavatelem klapek.

Dotaz č. 4
Dle výkresu č. D1.1.-2. - DETAIL PATY NOVÝCH SVĚTLÍKŮ:
Nakreslen je světlík bez přerušeného tepelného mostu
Dotaz:
Předmětem dodávky jsou světlíky bez přerušeného tepelného mostu?
Odpověď:
Požadujeme světlíky dle PD. Jedná se o PD pro stavební povolení. Detail je na dodavateli.

Dotaz č. 5
Dle výkresu č. D1.1.-2. - DETAIL PATY NOVÝCH SVĚTLÍKŮ:
Nakreslen je světlíková obruba, ale jsou specifikované jen některé rozměry a tloušťky
Dotaz:
Budou doplněné další rozměry?
Anebo obruba není předmětem dodávky?
Odpověď:
Obruba je předmětem dodávky, při prohlídce je možnost doměřit nejasné prvky.

Dotaz č. 6
Dle výkresu č. D1.1.-2. - DETAIL PATY NOVÝCH SVĚTLÍKŮ:
Je nakreslen detail světlíků
Dotaz:
Požadujete stejný detail světlíků anebo je možno dodat systémový světlík dle konkretního výrobce?
Odpověď:
Detail je řešen v PD. Takový požadujeme.

Dotaz č. 7
Dle slepého rozpočtu:
Ve slepém rozpočtu se píše Díl 767 pol. 35 „Montáž světlíků sedlových …. “
Dotaz:
Předmětem dodávky jsou sedlové světlíky?
Odpověď:
Jedná se o obloukové světlíky – v rozpočtu je položka uvedena chybně.

Dotaz č. 8
Dle slepého rozpočtu:
Ve slepém rozpočtu se píše Díl 767 pol. 39 „Napínací blok pro pultový světlík“
Dotaz:
Co je tímto myšleno?
Předmětem dodávky jsou pultové světlíky?
Odpověď:
Viz PD. Jedná se o napínací blok pro obloukový světlík – chyba textu položky.

Dotaz č. 9
Dle slepého rozpočtu:
Ve slepém rozpočtu se píše Díl 767 pol. 38 „Deska LT2UV/16/3TS/2700 opál“
Dotaz:
Požaduje investor dodat tento typ polykarbonátu?
Odpověď:
Požadujeme desku shodných parametrů, nikoli konkrétního výrobce.

Dotaz č. 10
Dotaz:
Kdo zajistí prostupy technologii novými světlíky a zaslepenými světlíky, které nejsou uvedené v rozpočtu a předené dokumentací?
Pokud dodavatel světlíků a zaslepených světlíku, žádáme o bližší specifikací a dokumentací prostupů vč, specifikace je-li možno prostup odstavit pro dobu rekonstrukce
Odpověď:
Při provádění průstupů bude možno odstavit technologii Hunkeler na dobu nezbytně nutnou pro provedení průstupů – v řádu desítek minut. Průstupy provede firma realizující světlíky (dodavatel)
Bližší dokumentace nebude dodána.

Dotaz č. 11
Dotaz:
Je nutno překryt stroje pod místem práce?
Pokud ano požadujeme způsob jakým způsobem je možno zajistit z důvodu nepřetržitého provozu strojního vybavení.
Odpověď:
Do výrobních prostor není možné prášit. Je nutno zabezpečit i proti propadnutí materiálů a nářadí. Jakým způsobem to dodavatel provede, je na něm. Objednatel si proti prachu (pouze proti prachu!) zajistí stroje pod právě rekonstruovaným světlíkem sám. Po omezenou dobu je možné stroj vypnout (řádově hodiny).

Dotaz č. 12
Dotaz:
Je možno ze spodu zavěsit před rekonstrukcí a po rekonstrukcí sundat zajišťovací prvky proti propadnutí a proti pádů předmětů a to interiérovou bateriovou plošinou?
Pokud jsou nějaké omezení, žádáme o vypsaní omezení
Odpověď:
Nevíme, co je interiérová bariérová plošina. Omezení jsou zatečení, prašnost, pád nářadí a materiálů, osob (bude součástí rizik).

Dotaz č. 13
Dotaz:
Požaduje investor vytvoření cest pro chození a manipulaci s materiálem na střeše např. z OSB desek?
A to vč. položení např. OSB desek kolem rekonstruovaných světlíků a zaslepených světlíků v době jejich rekonstrukce?
Odpověď:
Dodavatel nesmí poškodit stávající krytinu. Jakým způsobem to zajistí, je na něm.

Dotaz č. 14
Dotaz:
Objevuje se v dokumentací obchodní značka Dravon. Požaduje objednatel dodání světlíků této značky?
Odpověď:
Ne.

Dotaz č. 15
Dle technické zprávy:
„Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
začátek stavby: prosinec - 2015
konec stavby: prosinec - 2017„
Dle zadávací dokumentace:
„Předpokládaný termín plnění …. do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.“
Dotaz:
Dílčí termíny jsou jako mezní termíny?
Jako mezní termín je 150 dnů od podpisu smlouvy?
Odpověď:
Mezní termín je 150 dnů od podpisu smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 26 039 500,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro výrobní závody
Datum ukončení příjmu nabídek 13.09.2016 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka a rekonstrukce střešních světlíků ve výrobních halách
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Model Obaly, a.s.
IČO 45192944
Adresa
Těšínská 2675
74601 Opava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru