Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

DIGI vzdělávání pro členy AOBP

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.02.2024  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.02.2024
Označení verze Aktuální  (19.03.2024 15:16:27)
Systémové číslo P24V00001249
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky DIGI vzdělávání pro členy AOBP
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace projektu zadavatele s názvem „DIGI vzdělávání pro členy AOBP.“. Hlavním účelem poskytnutých služeb je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Veřejná zakázka je spolufinancován z programu Národní plán obnovy, komponenty 3.3, investice 3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti v rámci projektu „DIGI vzdělávání pro členy AOBP“ registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008471.

Zajištění vzdělávání bude realizováno formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
Organizačně technické podrobnosti budou stanoveny v rámci plánu kurzů (místo, čas konání, počet účastníků kurzu) který bude nastaven mezi zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení. Zajištěné vzdělávání musí být v souladu s Pravidly Národního plánu obnovy vydanými pro komponentu 3.3. Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti, kterými jsou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci NPO, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (dále jen „Obecná pravidla“) a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci NPO, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti, vydaná pro výzvu Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ (dále jen „Specifická pravidla"). Výše uvedená pravidla budou dále označována jen jako „pravidla NPO“.

Vybraný účastník zadávacího řízení zajistí realizaci všech vzdělávacích aktivit v rámci veřejné zakázky, do které podává nabídku. Zajištěním vzdělávacích aktivit se rozumí:

1. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora;
2. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem;
3. součinnost dodavatele se zadavatelem při zajištění vhodných školících prostor (prostory bude zajišťovat na vlastní náklady dodavatel), v případě požadavku zadavatele se bude konat kurz přímo v prostorách zapojených subjektů zadavatele.
4. poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů za současného dodržení pravidel pro publicitu dle výše uvedených požadavků Národního plánu obnovy;
5. tisk a distribuci materiálů pro účastníky kurzů, zejména plány, osnovy kurzů a další dokumenty sloužící jako podklady pro výuku za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Národního plánu obnovy;
6. zajištění Dokladu o absolvování každého kurzu pro jednotlivé účastníky kurzů, a to vždy jeden originál pro účastníka kurzu a jeden pro zadavatele, případně pro zadavatelem označeného partnera za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Národního plánu obnovy;
7. zajištění prezenční listiny s podpisy účastníků kurzu a lektora v každém kurzu za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Národního plánu obnovy;
8. zajištění audionahrávky (v případě hybridních kurzů) a výstupu ze softwarového nástroje, za současného dodržení publicity dle výše uvedených pravidel Národního plánu obnovy;
9. zajištění hodnotících dotazníků z kurzů a zpráv od lektorů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu;
10. zajištění počítačů a dalších technických zařízení pro účastníky kurzu pro výuku v jednotlivých kurzech podle potřeb jednotlivých kurzů.

Zadavatel předpokládá proškolení cca 34 841 osobohodin v průběhu veřejné zakázky. Školení budou probíhat ve formě otevřených kurzů (1-15 účastníků se zapojí do školení organizovaného dodavatelem) a ve formě uzavřených kurzů (uzavřená skupina 6-15 osob) přímo v sídle zúčastněného subjektu nebo v prostorách dodavatele, případně hybridně. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoba. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to formou firemních kurzů. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby obsahová stránka jednotlivých kurzů byla přizpůsobena pracovnímu prostředí a potřebám obraného a bezpečnostního průmyslu a obzvláště pak cílovým skupinám dle příslušné úrovně řízení – od TOP managementu až po odborné pracovníky.

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu uvedených v Příloze č. 1 smlouvy: Specifikace předmětu plnění (smlouva a její přílohy tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace), což znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

Podrobnosti plnění jsou dále stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Předpokládané tematické okruhy jsou uvedeny ve Specifikaci předmětu plnění (záložka 1), která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 619 790,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2024-008010
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vzdělávání a školení
Datum ukončení příjmu nabídek 28.03.2024 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
IČO 67362176
Adresa
Washingtonova 1567
11000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru