Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST - ÚSEK PO AREÁL...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.05.2019
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 09:49:54)
Systémové číslo P19V00003447
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST - ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba prvního z několika úseku veřejně prospěšné stavby cyklostezky, určené pro smíšený pohyb cyklistů a chodců pod názvem „Cyklostezka Rokytenka – I. část“, se kterou se počítá i v dalších navazujících úsecích trasy, vedených až po hranici katastru Vsetín. Vybudování nové cyklostezky řeší bezpečný pohyb cyklistů a chodců v místní části Rokytnice u Vsetína, kde trasa navazuje na bezbariérové chodníky vybudované v roce 2018 a řeší bezpečný pohyb cyklistů a chodců podél silnice I/69 a zajišťuje užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užíváni staveb.
Předmět veřejné zakázky se skládá z realizace těchto stavebních objektů:
a) Samostatný objekt SO101 – CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č.1 (KM 0,0000 – 0,2050) navazuje na další stavební objekty stavby:
b) SO201 – LÁVKA PŘES JANIŠOVSKÝ POTOK
c) SO401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚSEK Č. 1
d) SO404 – PŘELOŽKA PODZEMNÍ VEDENÍ VN (není předmětem VZ a bude provedena společností ČEZ)
e) SO501 – PŘELOŽKA-STL PLYNOVOD
Předmětem stavebního objektu SO 101 je vytvoření nové cyklostezky pro společný provoz cyklistů a pěších pro účely zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů podél silnice I/69.
Celková délka úseku je 205,0 m a základní šířka cyklostezky je navržena na 3,0 m. Celková plocha cyklostezky činí 615,0 m2.
Konstrukce cyklostezky je v příčném řezu navržena z betonové dlažby bezfazetové v tl. 60 mm, uložené na podkladních vrstvách z kameniva.
Předmětem SO 201 je novostavba lávky přes Janišovský potok, následně po odstranění původní konstrukce kovové lávky, na stávajícím místě. Lávka bude sloužit pro převedení cyklostezky přes vodní tok. Rámová příčel je navržena jako železobetonová tl. 0,3 – 0,4m. Křídla jsou navrženy taktéž železobetonové tl. 0,3m. Ložiska, klouby a mostní závěry navrženy nejsou. Základy jsou železobetonové plošné a rámové stojky jsou taktéž železobetonové.
Předmětem SO 401 je vybudování nového vedení veřejného osvětlení včetně osmi nových stožárů VO. Napojení bude provedeno kabelem AYKY-J, uloženým v zemi do chráničky, na stávající rozvody VO v místě stávajícího demontovaného sloupu VO. Dále vytýčení, osazení a napojení nových bezpaticových stožárů VO s výložníky. Stožáry budou upevněny do betonových patek a na výložnících bude upevněno LED svítidlo.
Předmětem objektu SO 501 je přeložka STL plynovodního řádu. Přeložka plynovodního řadu se provádí z důvodu likvidace stávající lávky přes jenišovský potok. Na této stávající lávce je upevněno funkční plynovodní potrubí. Propoje na potrubích budou provedeny z nutností pracovního obtoku, potrubí není v dané lokalitě zokruhované. Přeložka plynovodního řádu bude provedena PE100RC DUALTEC SDR 17,6 d 160x9,1 a to o předpokládané délce 36,5m. V rámci přeložky plynovodu, bude provedena přeložka části plynovodní přípojky PE100 SDR 11 dn 32x3,0 s ochranným pláštěm v délce cca 1m. Veškeré práce na přeložce budou probíhat mimo topnou sezonu.
Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:
a) Příloha číslo 1: Soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr – „Cyklostezka Rokytenka 1. část – úsek po areál Kotrla“, vypracoval: MSS projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 268 49 836
b) Příloha číslo 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby – „Cyklostezka Rokytenka – I. část-úsek po areál Kotrla“ , vypracoval: MSS projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 268 49 836
Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné slepý soupis prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad slepého soupisu prací s textovou a výkresovou částí PD stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zakazuje změnit strukturu soupisu prací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 680 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výstavba stezek pro pěší
  • Výstavba cyklistických stezek
  • Výstavba pěších lávek
  • Instalace a montáž plynového zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 21.05.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST - ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru