Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Nové VOP od 1.1.2019

Výpis systémových zpráv

Všeobecné obchodní podmínky Portálu pro vhodné uveřejnění (dále jen „VOP“)

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Portálu se řídí těmito obchodními podmínkami.

1. Definice

1.1 V těchto VOP:

Dodavatel“ znamená Uživatele, který se při registraci svého účtu do databáze Portálu v uživatelském rozhraní Portálu zvolil možnost zaregistrovat se jako Dodavatel;

Uživatel“ znamená osobu, která se registrovala jako uživatel Portálu do databáze uživatelů Portálu, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu;

Zadavatel“ znamená Uživatele, který se při registraci svého účtu do databáze Portálu v uživatelském rozhraní Portálu zvolil možnost zaregistrovat se jako Zadavatel;

ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

VVZ“ znamená Věstník veřejných zakázek dostupný z internetové adresy www.vestnikverejnychzakazek.cz;

Portál“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.vhodne-uverejneni.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází, uživatelského rozhraní a funkcionalit elektronických procesů zadávání veřejných zakázek pro následující typy zadávacích řízení:

- zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu,

- otevřené řízení,

- zjednodušené podlimitní řízení,

- jednací řízení bez uveřejnění;

Provozovatel“ znamená obchodní společnost QCM, s.r.o., IČO: 26262525, se sídlem Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno, spisová značka C 40722  vedená u Krajského soudu v Brně;

Podklady“ znamenají veškeré údaje a informace vložené Uživatelem do databáze Portálu prostřednictvím vyplnění příslušných formulářů v uživatelském rozhraní Portálu a/nebo dokumenty v elektronické podobě vložené Uživatelem do datového úložiště Provozovatele prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu v rámci automatizovaného postupu uveřejnění na Portále.

PZ“ znamená profil zadavatele ve smyslu ZZVZ a prováděcích předpisů tvořený internetovou adresou ve formátu www.vhodne-uverejneni.cz/profil/IČ nebo www.vhodne-uverejneni.cz/profil/názevsubjektu, přičemž IČ a název subjektu jsou proměnné hodnoty, které jsou tvořeny IČ nebo názvem, které zadá Zadavatel při registraci v Portálu; v případě, že byl při registraci uveden identifikátor organizační složky v rámci organizace, je adresa profilu zadavatele rozšířena o tento identifikátor na formát www.vhodne-uverejneni.cz/profil/IČID;

Smlouva o PD“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje zřídit Dodavateli přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu do databáze veřejných zakázek vložených do databáze Portálu, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP;

Smlouva o PZ“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje zřídit v rámci Portálu profil zadavatele ve smyslu ZZVZ a prováděcích předpisů podle parametrů zadaných Zadavatelem do databáze Portálu a umožnit Zadavateli administraci portálu zadavatele, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP;

 

2.        Proces uzavírání smlouvy

2.1       Provozovatel prostřednictvím Portálu nabízí Zadavatelům uzavření Smlouvy o PZ. Provozovatel prostřednictvím Portálu nabízí Dodavatelům uzavření Smlouvy o PD.

2.2       V případě, že Zadavatel svým projevem vůle aktivuje funkci Portálu, která Zadavatele zařadí do databáze Zadavatelů v Portálu a zároveň mu zřídí uživatelský účet v Portálu, znamená takový projev vůle bezvýhradnou akceptaci (přijetí) návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy o PZ ze strany Zadavatele. Projev vůle Zadavatele podle předchozí věty se děje zejména tak, že Zadavatel aktivuje příslušnou funkci Portálu v podobě tlačítka s nápisem „Odeslat registraci“ v registrační sekci uživatelského prostředí Portálu.

V případě, že Dodavatel svým projevem vůle aktivuje funkci Portálu, která Dodavatele zařadí do databáze Dodavatelů v Portálu a zároveň mu zřídí uživatelský účet v Portálu, znamená takový projev vůle bezvýhradnou akceptaci (přijetí) návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy o PD ze strany Dodavatele. Projev vůle Dodavatele podle předchozí věty se děje zejména tak, že Dodavatel aktivuje příslušnou funkci Portálu v podobě tlačítka s nápisem „Odeslat registraci“ v registrační sekci uživatelského prostředí Portálu.

2.3       Smluvní strany činí nesporným, že záznamy údajů o právních jednáních v Portálu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

3.        Smlouva o PZ

3.1       V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o PZ podle odst. 2.2 těchto VOP, vstupují v účinnost následující ustanovení (pododstavce) tohoto odstavce:

3.1.1    Před prvním uveřejněním zakázek a dokumentů v Portálu jejich nahráním do databáze Portálu je Zadavatel povinen provést registraci v Portálu. V registračním formuláři Portálu je Zadavatel povinen uvést pravdivé údaje. Pro zpřístupnění funkcí portálu umožňujících vytvoření PZ je Zadavatel povinen registraci provedenou prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu potvrdit prostřednictvím aktivace hypertextového odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, jež je Portálem automaticky zaslána na emailovou adresu zadanou Zadavatelem při registraci.

3.1.2    Na základě potvrzení registrace je Zadavateli automaticky vytvořen PZ.

3.1.3    Zadavatel tímto prohlašuje, že Smlouvu o PZ a další právní úkony související s Portálem provádí za Zadavatele osoba oprávněná činit takové právní úkony.

3.1.4    Zadavatel uzavřením Smlouvy o PZ souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi detailně seznámil.

3.1.5    Před prvním uveřejněním dokumentů na Portále je Zadavatel povinen zajistit oznámení profilu zadavatele registrovaného na Portále do VVZ podle pravidel platných pro VVZ.

3.1.6    Splnění povinnosti Zadavatele podle odst. 3.1.5 těchto VOP zprostředkuje Zadavateli Provozovatel v případě kumulativního splnění následujících podmínek:

a) Zadavatel řádně vyplní a doručí Provozovateli Žádost a Plné moci, které jsou Zadavateli k dispozici ke stažení na Portále,

b) Zadavatel poskytne informace vyžadované k tomuto úkonu ze strany provozovatele VVZ.

 

Za zprostředkování registrace ve VVZ podle tohoto odstavce se Zadavatel zavazuje zaplatit odměnu podle aktuálně planého ceníku. Za neprovedení uveřejnění PZ ze strany VVZ není Provozovatel odpovědný. V případě, že nelze provést uveřejnění PZ ve VVZ, se Provozovatel zavazuje o této skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených při registraci na Portále.

3.1.7    Pro správnou funkci strojového čtení dat o veřejných zakázkách vložených do databází Portálu, které je vyžadováno Ministerstvem pro místní rozvoj podle Vyhlášky č. 168/2016 o o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele  (dále jen „Vyhláška“), je Zadavatel povinen na svém PZ vyplnit pole „Identifikátor Profilu zadavatele ve VVZ“. Pokud tento identifikátor Zadavatel nevyplní nebo jej vyplní chybně, Provozovatel neodpovídá za správné exportování všech dat PZ tak, jak vyžaduje Vyhláška.

3.1.8    Zadavatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb podle Smlouvy o PZ zaplatit Provozovateli odměnu podle aktuálního platného a účinného ceníku.

3.1.9    Zadavateli vzniká povinnost uveřejňování dokumentů na Portále jejich nahráním do databáze Portálu okamžikem uveřejnění zde registrovaného PZ ve VVZ.

3.1.10  Provozovatel se zavazuje uveřejnit Podklady, které vložil Zadavatel v rámci svého PZ v případě, že Zadavatel splnil všechny náležitosti a povinnosti vyplývající z těchto VOP a z automatizovaného postupu uveřejnění na Portálu.

3.1.11  V případě, že má Zadavatel ve VVZ na konci měsíce uveden jiný profil zadavatele, než je PZ v rámci Portálu, nebo má uvedeno více platných profilů zadavatele, má se za to, že Zadavatel aktivně používal daný měsíc profil jiného poskytovatele a PZ v rámci Portálu využívá jen pro archivační účely, což činí smluvní strany nesporným a Zadavatel se zavazuje za takové užívání PZ zaplatit částku podle platného a účinného ceníku za každý i jen částečný měsíc.

3.1.12  Provozovatel Portálu poskytuje zřízení profilu zadavatele a uveřejňování informací na něm v rozsahu požadovaném ZZVZ a prováděcích předpisů bezplatně při splnění podmínky, že Zadavatel má na konci měsíce nahlášen svůj PZ umístění na Portálu ve VVZ a celkový počet uveřejněných veřejných zakázek nepřekročí 50 kusů, ostatní služby jsou zpoplatněny podle Ceníku.

3.1.13  Zadavatel má právo vypovědět Smlouvu o PZ písemnou výpovědí doručenou Provozovateli. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

3.1.14  Provozovatel je povinen zajistit zobrazování veřejných zakázek vztahujících se k danému PZ prostřednictvím Portálu ještě 14 dní po uplynutí výpovědní lhůty. Po uplynutí čtrnácti (14) dní od skončení výpovědní lhůty má Provozovatel právo odstranit veškeré údaje o daném Zadavateli a jeho PZ z databáze Portálu, a to včetně veškerých elektronických dokumentů vložených daným Zadavatelem do databáze Portálu. V případě, že Zadavatel písemně vyzve Provozovatele k odstranění výše uvedených údajů z databází Portálu, je Provozovatel povinen údaje v přiměřené lhůtě odstranit.

3.1.15 Zadavatel má právo objednat si u Provozovatele Portálu úplatné exportování dat vztahujících se k jeho PZ, resp. jednotlivým veřejným zakázkám v něm obsažených, na datový nosič a Provozovatel je povinen takové objednávce v přiměřené lhůtě po předchozím zaplacení odměny za export dat vyhovět. Toto právo Zadavatele zaniká posledním dnem výpovědní lhůty a dále pokud není v tento den zaplacen poplatek za export dat ve výši podle platného Ceníku.

3.1.15  Zadavatel bere na vědomí, že mu ZZVZ a prováděcí předpisy ukládají povinnost archivovat dokumenty k již ukončeným veřejným zakázkám na profilu zadavatele ve smyslu ZZVZ a prováděcích předpisů. Z uvedeného důvodu smluvní strany ujednaly, že se ustanovení odst. 3.1.14 a 3.1.15 těchto VOP se nepoužijí na údaje uvedené v databázi Portálu, které se vztahují na ukončené veřejné zakázky daného Zadavatele, pro které platí následující ustanovení odst. 3.1.16 těchto VOP.

3.1.16  Ukončené veřejné zakázky, které daný Zadavatel zveřejnil na Portálu budou po skončení výpovědní doby nadále zobrazovány jako archivní, a to po dobu, kterou pro daný případ ukládá ZZVZ a prováděcí předpisy. Tyto veřejné zakázky budou prostřednictvím Portálu veřejně přístupné, tj. bude možnost je prohlížet i číst, avšak nebude možné je upravovat. Služba popsaná v tomto odstavci, kterou prostřednictvím Portálu poskytuje Provozovatel Zadavateli je úplatná a výše odměny je uvedena v Ceníku. Pokud Zadavatel neuhradí částku za uchovávání dat podle tohoto odstavce v řádné splatnosti faktury a neučiní tak ani po zaslání upomínky o neuhrazeném poplatku, má Provozovatel Portálu právo z databáze Portálu odstranit veškeré údaje o ukončených veřejných zakázkách daného Zadavatele.

3.1.17  Zadavatelé souhlasí se zveřejněním Podkladů v Portálu.

 

4.        Smlouva o PD

4.1       V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o PD podle odst. 2.2 těchto VOP, vstupují v účinnost následující ustanovení (pododstavce) tohoto odstavce:

4.1.1    V registračním formuláři Portálu je Dodavatel povinen uvést pravdivé údaje. Pro zpřístupnění nadstandardních (zpoplatněných) funkcí portálu je Dodavatel povinen registraci provedenou prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu potvrdit prostřednictvím aktivace hypertextového odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, jež je Portálem automaticky zaslána na emailovou adresu zadanou Dodavatelem při registraci.

4.1.2    Dodavatel tímto prohlašuje, že Smlouvu o PD a další právní úkony související s Portálem provádí za Dodavatele osoba oprávněná činit takové právní úkony.

4.1.3    Dodavatel uzavřením Smlouvy o PD souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi detailně seznámil.

4.1.4    Dodavatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb podle Smlouvy o PD zaplatit Provozovateli odměnu podle aktuálního platného a účinného ceníku.

4.1.5    Provozovatel má právo pozastavit poskytování služeb podle Smlouvy o PD v případě, že Dodavatel je více 30 dnů v prodlení s úhradou svých závazků.

4.1.6    Provozovatel se zavazuje poskytovat Dodavateli službu realizovanou prostřednictvím relevantní funkce Portálu spočívající výhradně ve webovém přístupu k informacím o veřejných zakázkách bezúplatně. Veškeré další a/nebo související služby realizované prostřednictvím relevantních funkcionalit Portálu jsou poskytovány jako úplatné a výše odměny je stanovena v Ceníku.

 

5.        Práva a povinnosti Provozovatele

5.1       Provozovatel neodpovídá za obsah jednotlivých dokumentů vložených Uživatelem do Portálu a za obsah údajů uvedených Uživatelem při registraci vložením do databáze Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit uveřejnění informace, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

5.2       Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinnosti Zadavatele podle odst. 3.1.5 těchto VOP.

5.3       Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel  mohl řádným způsobem užívat Portál podle Smlouvy o PZ, resp. Smlouvy o PD.

5.4       Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb Portálu podle Smlouvy o PZ, resp. Smlouvy o PD v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za jeden kalendářní měsíc.

5.5       Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku Portálu v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci elektronického nástroje v případě změn v související legislativě. O dobu předem ohlášené odstávky Portálu se nesnižuje doba dostupnosti Portálu.

5.6       Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele.

5.7       Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k Portálu návštěvníkům, kteří přetěžují systém hromadným stahováním dat, prodávají informace získané na Portálu, nebo svojí činností ohrožují bezpečnost Portálu a dat na něm umístěných. 

5.8       Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit ty zadavatele, jejichž počet veřejných zakázek uveřejněných na Profilu překročil 50 kusů. 

5.9      Zákaznická podpora je poskytována uživatelům kromě programu FREE.  Dostupnost zákaznické podpory je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Zahrnuje uživatelskou pomoc při práci v prostředí nástroje, včetně registrace a správy uživatelů. Poskytuje informace a konzultace k jednotlivým funkcím nástroje. Součástí je i základní metodická pomoc s procesními postupy.

 

6.        Smlouva o elektronické aukci         

6.1       Provozovatel a Uživatel tímto ujednávají, že přístupem do sekce uživatelského rozhraní Portálu nazvané „Aukční síň“ (dále též jako „AS“) dochází konkludentně k uzavření Smlouvy o elektronické aukci, jejímž předmětem je využití služeb Provozovatele poskytovaných prostřednictvím Portálu spočívající v možnosti využití elektronické aukční síně Portálu a vstupují v účinnost následující ustanovení tohoto článku 6 VOP.

6.2       Provozovatel nezodpovídá za administrativní průběh a věcný obsah jednotlivých aukcí realizovaných prostřednictvím AS, nedohodnou-li se Provozovatel a Uživatel písemně jinak.

6.3       Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, aby Uživatel mohl AS používat pro administraci elektronické aukce.

6.4       Provozovatel garantuje dostupnost služeb nabízených v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za kalendářní měsíc.

6.5       Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku Portálu vč. AS v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému nebo v případě narušení Portálu a/nebo AS neoprávněnou osobou. O dobu předem ohlášené odstávky Portálu a/nebo AS se nesnižuje doba dostupnosti Portálu a/nebo AS.

6.6       Provozovatel nezodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje/technických prostředků nebo nástrojů Uživatelů, a to i jejich částečnou nefunkčností.

6.7       Uživatel vyplněním a potvrzením registrace na PVU bezplatně objednává vytvoření své AS v rámci Portálu a souhlasí se zpracováním a uveřejněním informací v registračním formuláři a informací ze zadávacího (výběrového) řízení, u kterých je stanovena tato povinnost právními předpisy nebo které NP požaduje uveřejnit a které se v rámci Portálu uveřejňují.

 

7.        Platební a fakturační podmínky

7.1       Provozovatel Portálu nabízí nad rámec bezplatného užití Portálu, jak je popsáno výše v těchto VOP, následující typy služeb:

a)         Předplacené služby jsou poskytovány na stanovenou dobu na základě uhrazené zálohové faktury;

b)        Jednorázové doplňkové služby budou Provozovatelem poskytnuty na základě objednávky Uživatele a jsou fakturovány po jejich poskytnutí, pokud není v aktuálním ceníku výslovně uvedeno jinak.

 

7.2       Ceny předplacených a jednorázových služeb podle odst. 7.1 VOP jsou vedeny v Ceníku, dostupném na Portálu.

7.4       Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Provozovatelem.

7.4       Provozovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po vzniku nároku na poplatek dle provedených služeb a dle aktuálního ceníku platného v den vzniku nároku.

7.5       Neuhrazení faktury v daném termínu je porušení povinností Uživatele vyplývajících z těchto VOP a Provozovatel má v takovém případě právo zablokovat možnost uveřejňování na PZ a/nebo další poskytované služby do doby řádného uhrazení všech dlužných částek.

 

8.        Informace o zpracovaní osobních údajů - GDPR

8.1       Provozovatel portálu je Správcem osobních údajů subjektů registrovaných na Portálu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

8.2       Správce prohlašuje, že osobní údaje používané na Portálu jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

8.3       Detailní informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/gdpr

9.        Změna VOP

9.1       Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání Portálu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala  rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

9.2       Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele při registraci v Portálu. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

9.3       Smluvní strany ujednávají, že Provozovatel má právo tyto VOP změnit v rozsahu Ceníku, dostupném na Portálu a dále v rozsahu všech ustanovení těchto VOP s výjimkou čl. 2, odst. 3.1, 4.1 a 6.1.

10.        Spory

10.1       Veškeré spory vznikající ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP  a/nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Spor bude rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.