Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru stavby pro projekt Transformace DOZP Stod – I.etapa, v rámci Integrovaného operačního programu

Datum uveřejnění 15.11.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (05.12.2011 15:11:16)
Systémové číslo P11V00000487
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru stavby pro projekt Transformace DOZP Stod – I.etapa, v rámci Integrovaného operačního programu
Druh Služby
Popis Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění (popis předmětu zakázky):

A. Zpracování dokumentace pro stavební povolení
B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení
C. Zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně oceněného a slepého výkazu výměr podle jednotlivých domácností
D. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí,


vše v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon). Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Podrobná specifikace předmětu zakázky:

A. Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP, dle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a vydaného územní rozhodnutí, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí splňovat náležitosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) s nabytou právní mocí

Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i získání pravomocného stavebního povolení.

C. Zpracování dokumentace pro provedení stavby

Vypracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

D. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí
Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
- účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. Orientační harmonogram stavebních prací tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě.
- autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací
- autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením
- podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
Ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
- účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách
- na výzvu zadavatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 200 240,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 12.12.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://ezak.cnpk.cz/contract_display_479.html
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Plzeňský kraj
IČO 70890366
Adresa
Škroupova 18
30613 Plzeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru