Výpis systémových zpráv

Zateplení a fotovoltaický systém ve společnosti KX POWER, a.s.

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 22.01.2019  
Datum zrušení 11.02.2019
Označení verze Aktuální  (11.02.2019 15:42:21)
Systémové číslo P19V00000516
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zateplení a fotovoltaický systém ve společnosti KX POWER, a.s.
Druh Stavební práce
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: KX POWER, a.s..
Sídlo: Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno
IČ: 27693031
DIČ: CZ27693031
Jejím jménem jedná: Mgr. Karel Bastl

2) Název zakázky
Zateplení a fotovoltaický systém ve společnosti KX POWER, a.s.
Zadavatel se rozhod rozdělit zakázku na dvě dílčí plnění a to na část zakázky:
a) Zateplení
b) Fotovoltaický systém

3) Druh zakázky
a) Zateplení – Stavební práce
b) Fotovoltaický systém - Dodávky

4) Předmět zakázky
a) Zateplení
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení objektu (vnějšího pláště) ve vlastnictví žadatele s číslem popisným 1088 na ulici Pražská v obci Letovice, jež stojí na pozemku s parcelním číslem 1769/3 vedeným jako zastavěná plocha a nádvoří.
Stavba byla prováděna v několika etapách a je provedena jako klasická zděná konstrukce z plných cihel tl. 450 mm, stropy jsou železobetonové z dutinových panelů, nad 2. NP jsou stropy provedeny jako dřevěné s podhledem a záklopem. Střešní konstrukce je provedena jako sedlová. Střešní krytinu tvoří betonové tašky. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře, garážová vrata jsou roletová, zateplená.
Základní kapacity:
• Celková zastavěná plocha 568,0 m2
• Užitná plocha 893,4 m2
• Obestavěný prostor 4 764,0 m3

V rámci úprav pro snížení energetické náročnosti bude provedeno zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS tl. 140 mm (λD = 0,039 W/mK). Povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá zatíraná silikátová omítka. Stávající břizolitová omítka je pro aplikaci zateplovacího systému vyhovující za předpokladu místních oprav v množství do 10 %. Ostění oken bude zateplené polystyrenem tl. 10 mm, pod novými parapety oken bude osazeno zateplení XPS tl. 30 mm (λD = 0,039 W/mK). Ostění garážových vrat bude zatepleno polystyrenem EPS tl. 30 mm.
Stropní konstrukce nad posledním podlažím je zateplena volně loženými deskami minerální vaty tl. 2 x 120 mm (λD = 0,039 W/mK) mezi dřevěný rastr, nově bude konstrukce překryta podlahou z desek OSB. Většina výplní otvorů je již vyměněna za tepelně izolační výrobky.
Celkové architektonické řešení stavby se nezmění. Stavba svým architektonickým řešením vhodně doplňuje a navazuje na stávající sousední zástavbu průmyslových objektů.

b) Fotovoltaický systém

Na západní části (dvorní straně) sedlové střešní konstrukce dojde k umístění fotovoltaických panelů. Nosné konstrukce budou umístěny na konstrukci krovu střechy při sklonu přibližně 35°. Využitá plocha střechy bude čítat okolo cca 348 m2, zatímco celkově využitelná plocha střechy činí cca 696 m2.
Jako zdroj budou instalovány fotovoltaické panely. Fotovoltaické pole (FVP) je tvořeno stacionárními FV-panely na nosné konstrukci. Řady FV-panelů jsou orientovány na jih. Na objektu je v současné době instalována vnější LPS, na kterou budou připojeny všechny kovové konstrukce.
Podkladem pro vypracování nabídky je pro každou část zakázky technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1. a která rovněž obsahuje projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace na konkrétní část zakázky.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.!

Zadavatel umožňuje dílčí plnění

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne -zatím neupraveno viz dod. inf. 1
- Adresa pro podání nabídek.

Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek

(Technologické centrum Písek - šedivá budova)

6) Kontaktní osoba zadavatele
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

7) Další (nepovinné) informace

- Předpokládaná hodnota zakázky

a) Zateplení 1 550 000 Kč bez DPH
b) Fotovoltaický systém 1 050 000 Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota zakázky 2 600 000 Kč bez DPH- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Solární fotovoltaické moduly
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 25.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KX POWER, a.s.
IČO 27693031
Adresa
Šujanovo náměstí 302
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-001151

Nahoru