Výpis systémových zpráv

Zajištění rekvalifikačních kurzů 3

Datum uveřejnění 25.02.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.02.2014
Označení verze Aktuální  (24.03.2014 09:38:14)
Systémové číslo P14V00000813
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění rekvalifikačních kurzů 3
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zakázka je rozdělena do 6 částí a to následujícím způsobem:
1. část: Rekvalifikační kurzy - ICT

2. část: Rekvalifikační kurzy - Obchodní zástupce

3. část: Rekvalifikační kurzy - Řidič vysokozdvižného vozíku, Strojnický průkaz, Lešenář

4. část: Rekvalifikační kurzy - Masér, Manikúra, Pedikúra

5. část: Rekvalifikační kurzy - Kosmetička

6. část: Rekvalifikační kurzy – Obsluha CNC

Rozsah předmětu plnění a obchodní podmínky každé části této zakázky jsou uvedeny v příslušném návrhu Smlouvy, tedy Příloze č. 1.1. až 1.6.
Zadavatel pro každou část stanovil maximální počet účastníků a minimální počet hodin, pro jednotlivé rekvalifikační kurzy. Současně je definován minimální rozsah a obsah kurzů.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku pro každou jednotlivou část této zakázky samostatně.
Každý uchazeč musí podat nabídku do příslušné části této zakázky samostatně ve zvláštní obálce.
Zadávací dokumentaci - tj. návrh smlouvy (příloha 1.1. až 1.6.), krycí list a formulář nabídkové ceny poskytuje zadavatel veřejně ke stažení na internetových stránkách na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/okresni-hospodarska-komora-klatovy
a dále na webu www. esfcr.cz.

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy (březen 2014)
Termín ukončení plnění: únor 2015

Místo plnění každé části této zakázky je uvedeno v příslušném návrhu Smlouvy, tedy v příloze č. 1.1. až 1.6.

Základním kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena bez DPH za rekvalifikační kurz v souladu s přílohou č. 2 - Nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč povinně předloží:
∙ doklad o oprávnění k podnikání, např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie ne starší 90 dní)
∙ čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (čestné prohlášení bude podepsané oprávněným zástupcem uchazeče)
∙ výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie ne starší 90 dní)

Dále povinně předloží následující dokumenty prokazující splnění kvalifikace pro jím nabízenou část zakázky:

Pro 1., 2., 4., 5., 6. část uchazeč předloží kopii:
- výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vydaný MŠMT s uvedením oboru vzdělávání pro poptávaný rekvalifikační kurz nebo platný doklad o akreditaci kurzu Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

Pro 3. část uchazeč předloží kopii:
- výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vydaný MŠMT s uvedením oboru vzdělávání pro poptávaný rekvalifikační kurz nebo osvědčení školitele vydané akreditovaným certifikačním orgánem nebo platný doklad o akreditaci kurzu Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit jím podepsaný návrh smlouvy pro příslušnou část zakázky. Návrh smlouvy tvoří přílohu této výzvy.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu Smlouvy (Příloha 1.1. až 1.6.) a v Příloze č. 2 – Nabídková cena

Uchazeč uvede nabídkovou cenu za jednoho účastníka pro příslušný rekvalifikační kurz a zároveň celkovou nabídkovou cenu za rekvalifikační kurzy v souladu s Přílohou č. 2 - Nabídková cena.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Uchazeč vyplní nabídkovou cenu pro celou část zakázky, které se bude účastnit.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Subdodavatelé
Uchazeč nesmí plnit subdodavatelsky vlastní realizaci rekvalifikačního kurzu, tj. vlastní výuku.
Subdodavatelsky si uchazeč může pro všechny části zakázky zajistit vyučovací pomůcky a prostory vhodné k výuce, autorizovanou osobu, která je oprávněna zajistit závěrečnou zkoušku.

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč ve své nabídce použije následující pořadí dokumentů:

1) Obsah nabídky

2) Krycí list nabídky, který tvoří Přílohu č. 3, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

3) Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy (Přílohy č. 1.1. až 1.6. dle příslušné části zakázky). Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

4) Nabídka bude obsahovat výše uvedené doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.

Zadavatel požaduje, aby v nabídce uchazeče byly uvedeny kontaktní údaje uchazeče.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů.

Výsledek zadávacího řízení uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele uvedeném výše.
Další informace pro uchazeče
Nabídky lze podávat osobně v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin. Mimo tyto hodiny není osobní podání nabídek v kanceláři zadavatele možné. V ostatním případech je povinen doručit nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýra.

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Martina Zíková, Pavel Fialka, DiS, Ing. Alena Kolářová
Nabídky se podávají samostatně v písemné formě a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče.
Obálka musí být označena názvem zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku tzn. „Neotevírat – Zajištění rekvalifikačních kurzů 3 - část č.__ “.
Každý uchazeč musí podat nabídku do příslušné části zakázky samostatně ve zvláštní obálce. Každá obálka s nabídkou musí být řádně označena, především na ní musí být uvedeno, jaké části zakázky se týká.

Zadávací řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.9., č. revize 9, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Veškeré další podmínky jsou uvedeny v přiložené Výzvě k podání nabídek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 332 200,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
Datum ukončení příjmu nabídek 13.03.2014 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Okresní hospodářská komora Klatovy
IČO 49194097
Adresa
Nám. Míru 154
33901 Klatovy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 366052

Nahoru