Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vzdělávací program pro zaměstnance P.W.I. CZ

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.10.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.10.2013
Označení verze Aktuální  (14.11.2014 12:40:04)
Systémové číslo P13V00006766
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vzdělávací program pro zaměstnance P.W.I. CZ
Druh Služby
Popis Předmětem plnění je komplexní realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů v rámci projektu „LET´S GO - Vzdělávací program pro zaměstnance P.W.I. CZ“.

Cílem je podpořit nezbytný odborný růst našich stávajících zaměstnanců. Profesní vzdělávání by zaměstnance mělo připravovat na nové příležitosti, prohlubovat a rozšiřovat jejich kvalifikaci a celkově zvýšit adaptabilitu na trhu práce.

Zadavatel neumožňuje částečné plnění zakázky. Nabídka musí být podána na celý předmět zakázky.

Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku.

Poptávané kurzy jsou uzavřené a budou probíhat formou in-class lekcí.

Cílovou skupinou bude 38 vlastních zaměstnanců zadavatele:

- 8 zaměstnanců mladších 30 let, s nižší kvalifikací (6 mužů a 2 ženy)
- 7 zaměstnanců 50+, s nižší kvalifikací (7 mužů)
- 17 zaměstnanců s nižší kvalifikací (14 mužů a 3 ženy)
- 5 zaměstnanců 50+, vyšší vzdělání (4 muži a 1 žena)
- 1 zaměstnanec mladší 30 let, SŠ s maturitou (žena)

Kurzy jsou plánovány v oblastech:
1. Ochrana datových sítí
2. Speciální školení řidičů
3. Práce s detekčními systémy odposlechu a ochrana proti odposlechu
4. Kurz První pomoc
5. Komunikační dovednosti, řešení konfliktů
6. Soukromé bezpečnostní služby a české právo
7. Fyzická ostraha VIP osob

Podrobný popis předmětu zakázky:


1. Ochrana datových sítí
Anotace kurzu:

Zabezpečení datové infrastruktury proti útokům zvenčí i zevnitř jako nedílná součást moderních datových sítí. Většina našich stávajících i potenciálních zákazníků si plně uvědomuje nutnost ochrany svých informačních aktiv, a proto požaduje řešení bezpečnosti na úrovni, která odpovídá jak jejich nárokům na bezpečnost, tak jejich finančním možnostem. Pro zajištění ochrany privátních dat a integrity zasílaných zpráv lze použít různé bezpečnostní technologie, z nichž každá je vhodná pro určitý způsob komunikace.

Interní vstupním předpokladem je vyučení v technickém oboru

Časová dotace: 8 dnů, organizačně je rozděleno do 8 bloků po 8 hodinách, tj. 64 hodin

Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena na 4 měsíce

Počet účastníků: 10 zaměstnanců v jedné skupině

Obsah:

 Digitální podpisy
 Standard SSL
 Autentizační kalkulátory
 Grid karty, tabulky kódů a hesla

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Absolvování závěrečného testu s min 70% úspěšností (v případě neúspěchu bude možné test 2x opakovat)
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků


2. Speciální školení řidičů
Anotace kurzu:

Speciální školení řidičů je zacíleno na poskytování služeb v oblasti ochrany VIP osob a přepravy hotovosti a cenin. Žadatel poskytuje tyto služby v rámci ČR. Způsob přepravy, počty ozbrojeného doprovodu (přepravců) a speciálních vozidel, jakož i nasazení nezbytných technických a komunikačních prostředků jsou vždy řešeny v souladu s pojistnými podmínkami a předem dohodnutým harmonogramem přepravy.

Interním vstupním předpokladem je aktivní řidič sk. B s praxí min. 3 roky

Časová dotace:

Školení má teoretickou část s časovou dotací 30 hodin, organizačně bude školení rozvrženo do 5 bloků po 6 hodinách.
Na teoretickou část bude navazovat praktický zácvik na vozidlech příslušných kategorií v rozsahu 5 hodin pro každého účastníka. Celkem 50 zácvikových hodin pro 10 účastníků

Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena na 6 měsíců

Počet účastníků: 10 zaměstnanců v jedné skupině

Obsah:

 Bezpečnostní plánování a taktika
 Transporty hotovosti a cenin
 Ochrana a specifika řízení vozidla s VIP
 Příslušná legislativa

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na teoretické části školení
 Absolvování závěrečného testu s min 70% úspěšností (v případě neúspěchu bude možné test 2x opakovat)
 5 hodin praktického zácviku
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků


3. Práce s detekčními systémy odposlechu, ochrana proti odposlechu
Anotace kurzu:

Práce s detekčními systémy odposlechu a ochrana proti odposlechu je proškolit cílovou skupinu / vlastní zaměstnance zadavatele v problematice poskytnutí komplexního zhodnocení a odborného poradenství v otázce technického zajištění prostoru proti odposlechu podle individuálních požadavků klientů. Následně pak účastníky školení naučit vybrané zařízení namontovat a monitorovat.

Interním vstupním předpokladem je vyučení v technickém oboru

Časová dotace:

Školení je prakticky zaměřené s časovou dotací 32 hodin, organizačně bude školení rozvrženo do 4 bloků po 8 hodinách, tj. 4 výukové dny
2 skupiny x 32 hodin = 64 hodin, tj. 8 dní

Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena na 4 měsíce

Počet účastníků: 15 zaměstnanců ve dvou skupinách po 7 - 8 kurzistech

Obsah:

 Systém detekce mobilní komunikace DMC / DMCC
 Ochrana proti odposlechu MRA 3, paměťový rádiový analyzátor
 Ochrana proti odposlechu RFD 2, detektor vysokofrekvenčního pole
 Ochrana proti odposlechu RVD, kapesní detektor vysokofrekvenčního pole s vibrátorem
 Ochrana proti odposlechu SNG, inteligentní šumový generátor
 Zákon a odposlech - legislativní úprava problematiky

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Absolvování závěrečného testu s min 70% úspěšností (v případě neúspěchu bude možné test 2x opakovat)
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků


4. Kurz první pomoci
Anotace kurzu:

Kurz první pomoc obsahuje to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, aby jeho absolventi byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve svém okolí. Naši zaměstnanci se při ostraze objektů často pohybují v prostorách s velkou koncentrací lidí a při ostraze osob existuje zvýšené bezpečnostní riziko, proto je schopnost poskytnout první pomoc jednou z jejich nejdůležitějších kompetencí.

Časová dotace:

Školení je prakticky zaměřené s časovou dotací 8 hodin, tj. 1 výukový den
6 skupin x 8 hodin = 48 hodin, tj. 6 dní

Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena na 3 měsíce

Počet účastníků: 38 zaměstnanců v šesti skupinách po 6-7 kurzistech

Obsah:

 Zabezpečení místa nehody
 Kontrola životních funkcí
 Volání RZP
 Zástava masivního krvácení
 Bezvědomí
 Zástava dechu a dechové obtíže
 Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků5. Komunikační dovednosti, řešení konfliktů
Anotace kurzu:

Kurz si klade za cíl vybavit cílovou skupinu projektu - vlastní zaměstnance zadavatele potřebnými dovednostmi a kompetencemi při profesionálním zvládání nároků plynoucích z faktu, že jsou při výkonu pracovních povinností v neustálém kontaktu s klienty, zákazníky a širokou veřejností. Velmi často musí řešit nepříjemné a konfliktní situace a to pokud možno s minimem emočně vypjatých či agresivitou poznamenaných excesů.

Časová dotace:

Školení bude prakticky zaměřené, s časovou dotací 16 hodin teoretické přípravy a 16 hodin praktických nácviků, tj. 4 výukové dny – 32 hodin
4 skupiny x 32 hodin = 128 hodin, tj. 16 dní

Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena na 7 měsíců

Počet účastníků: 38 zaměstnanců ve čtyřech skupinách po 9 - 10 kurzistech

Obsah:

Komunikační dovednosti:
 Diagnostika vlastního výrazového komunikačního stylu
 Chybné slovní návyky
 Efektivní slovní komunikace (jak odbourat slovní vatu a zlozvyky)
 Zásady ucelených sdělení a pozitivního vyjadřování
 Překážky a pravidla efektivního naslouchání
 Techniky kladení otázek
 Trénink rétorické pohotovosti a slovního sebeprosazení s kontrolou individuálních rušivých faktorů.
Řešení konfliktů v komunikaci
 Co je spor a co konflikt, vznik konfliktu, příčiny a (pozitivní a negativní) důsledky
 Typologie konfliktů
 Analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a možnosti rozvoje
 Různé strategie pro řešení konfliktů
 Využití principů asertivní komunikace pro prevenci konfliktů
 Komunikace při konfliktních situacích - vyjednávání
 Praktická řešení modelových a reálných situací formou cvičení a videonahrávek s rozborem

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků


6. Soukromé bezpečnostní služby a české právo
Anotace kurzu:
Kurz si klade za cíl prohloubit a aktualizovat znalosti a kompetence vlastních zaměstnanců / cílové skupiny projektu žadatele s legislativním rámcem, ve kterém pracují. Legislativní rámec výkonu profese našich zaměstnanců je jedním ze základních předpokladů profesionality našich služeb.
Proto v rámci tohoto zásadního tématu poptáváme 2 produkty:
 prezenční kurz
 e-learningový kurz

E-lerningový kurz bude důležitým motivačním prvkem pro iniciativu cílové skupiny a v oblasti školení stávajících i nových zaměstnanců v budoucnu - v rámci jejich adaptačního procesu.

E-learningový kurz bude připraven v logických celcích, kde budou zpracována níže uvedená témata, která jsou připravena také pro prezenční výuku problematiky. Úspěšnost absolvování kurzu je podmíněna závěrečným testem. Kontrolní otázky, ze kterých budou generovány varianty závěrečného testu, budou součástí jednotlivých logických celků e-kurzu, který bude účastníkům sloužit k samostudiu.
V rámci zakázky počítáme s vývojem, připomínkováním a ověřením e-learningového kurzu. Samotné vzdělávání formou e-learningu není součástí zakázky a bude realizováno v dalším období, po skončení zakázky.

Časová dotace:

Školení má časovou dotací 30 hodin, organizačně je rozděleno do 5ti bloků po 6ti hodinách
4 skupiny x 30 hodin = 120 hodin, tj. 15 dní

Časový harmonogram:

 realizace prezenční části školení je rozvržena na 8 měsíců
 zpracování e-learningového kurzu, včetně připomínkového řízení je plánováno na 6 měsíců

Počet účastníků: 38 zaměstnanců ve čtyřech skupinách po 9 - 10 kurzistech

Obsah:

Probíhající proces přípravy zákona o soukromé bezpečnostní činnosti nebyl doposud dokončen, proto je nezbytné aplikovat na naši činnost příslušné části právních norem:
 Živnostenský zákon
 Zákon o ochraně osobních údajů
 Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 Trestní zákoník
 Zákon o přestupních
 Připravovaný zákon o soukromé bezpečnostní činnosti

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Absolvování závěrečného testu, který bude součástí e-learningového kurzu s min 70% úspěšností (v případě neúspěchu bude možné test 2x opakovat)
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků


7. Fyzická ostraha VIP osob
Anotace kurzu:

Fyzická ochrana VIP osob je zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku klientů, u kterých se jejich postavení obchodní, politické či společenské nebo jejich osobní vazby, mohou stát příčinou
potenciálního rizika ze strany útočníků. Fyzická ochrana VIP osob může mít charakter preventivní, represivní nebo psychologický a každé z těchto variant přísluší specifická metodika a způsob její realizace v praxi. V každém případě je ostraha VIP osob velmi komplexní a náročný obor, který vyžaduje nemalé schopnosti, vysoké pracovní nasazení a komplexní připravenost "ochránce". Osobní strážci zajišťují široké spektrum činností od prostého doprovodu, přes převoz osob, dohled, ochranu až po monitoring.
V současnosti je tento obor na vzestupu a pro naši společnost je klíčové mít dostatek kvalitně vyškolených a připravených zaměstnanců, pokud chce být konkurenceschopná a nabízet i nadále komplexní servis svým klientům.

Interním vstupním předpokladem je dobré fyzické zdraví a prokázané technické a morální předpoklady.

Časová dotace: školení má časovou dotaci 72 hodin, tj. 9 výukových dní
2 skupiny x 72 hodin = 144 hodin, tj. 18 dní
Časový harmonogram: realizace školení je rozvržena z důvodu jeho komplexnosti a rozsahu na 10 měsíců

Počet účastníků: 12 zaměstnanců ve dvou skupinách po 6ti kurzistech

Obsah:

 Bezpečnostní doprovody jejich zásady a pravidla
 Komunikační prostředky a vyhledávání elektronických zařízení
 Vyhledávání a identifikace nástražných výbušných systémů
 Střelba
 Protisledování
 Protiútočné taktiky
 Ochranné zpravodajství
 Boj z blízka, sebeobrana
 Bezpečnostní plánování a taktika

Kritéria úspěšného absolvování kurzu:

 Účast na školení
 Absolvování závěrečného testu, který bude součástí e-learningového kurzu s min 70% úspěšností (v případě neúspěchu bude možné test 2x opakovat)
 Aktivní účast na hodnocení školení, zpracování zpětnovazebných dotazníků.


Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba trvání vzdělávacího programu je 11 měsíců.

Termín zahájení poskytování služeb je nejpozději 15 kalendářních dní od podpisu smlouvy se zadavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení a ukončení doby plnění v souvislosti s termínem dokončení tohoto zadávacího řízení.


Místo plnění zakázky

Praha, v prostorách zadavatele
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 684 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Školení zaměstnanců
Datum ukončení příjmu nabídek 25.10.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název P.W.I.CZ s.r.o.
IČO 27601102
Adresa
Semanského 580/6
10400 Praha 10
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 368871

Nahoru