Výpis systémových zpráv

Výběrové řízení na dodavatele kanalizačních přípojek pro projekt:

Datum uveřejnění 25.04.2013  
Označení verze Aktuální  (26.04.2013 08:46:08)
Systémové číslo P13V00002177
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběrové řízení na dodavatele kanalizačních přípojek pro projekt:
Druh Stavební práce
Popis V rámci realizace této veřejné zakázky dojde k výstavbě 128 ks kanalizačních přípojek. Většina přípojek je navržena jako gravitační, pouze ve 3 případech (č.p. 33, č.p. 5 a č.p.77) jsou z důvodu nepříznivých výškových poměrů nemovitosti odkanalizovány pomocí domovní čerpací šachty s výtlakem.

Staveniště se nachází v intravilánu obce Bylany, převážně jde o napojení v místních komunikacích a o zahrady jednotlivých nemovitostí. Při stavbě bude zasaženo do pozemku 485/8. Jedná se o pozemek ve správě SÚS Chrudim, a to o komunikaci III. třídy 32238. Jelikož tato komunikace tvoří páteřní obsluhu obce Bylany, jsou tu položeny veškeré inženýrské sítě. Při dodržení normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je proto nutný zásah do výše uvedených komunikací. V rámci projektové přípravy je snaha o minimalizaci zásahů do těchto komunikací. Příčné přechody těchto komunikací budou řešeny protlakem. Jedná se o 5 protlaků v celkové délce 37 m.

Na kanalizačních přípojkách jsou navrženy plastové neprůlezné revizní kanalizační šachty DN 400 (DN 300). Tato šachta je sestavena ze dvou základních dílů, těla šachty DN 400 a teleskopického nástavce DN 300 s litinovým poklopem a betonovým prstencem.

U tlakových přípojek /částí/, které byly zahrnuty do akce, je tlaková kanalizace ukončena čerpací jímkou na pozemku majitele nemovitosti.

Čerpací šachty jsou navrženy jako plastové, které se následně obetonují, v případě vysoké hladiny podzemní vody nebo v případě, že budou umístěné do pojížděné plochy. Je předpokládáno osazení objemových čerpadel, tzn., že čerpadlo s výkonem 1,1kW dodává konstantní objem 40l/min.

Kabelové rozvody NN budou uloženy v chráničce min. 0,4m pod terénem. Doporučená vodorovná vzdálenost a svislá vzdálenost od potrubí je 400mm.

Podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bylany
IČO 00269905
Adresa
Bylany 77
53801 Bylany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225260

Nahoru