Výpis systémových zpráv

V 00035 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 2“

Datum uveřejnění 09.04.2015  
Označení verze Aktuální  (27.01.2016 12:35:21)
Systémové číslo P15V00001975
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky V 00035 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 2“
Druh Stavební práce
Popis Stručný textový popis veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vícepráce k projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice specifikované výkazem výměr, tj. provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Specifikace a odůvodnění nezbytností dodatečných prací:
Zdůvodnění víceprací na akci: „Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice“

Předmět změny: Nahrazení současných nevyhovujících konstrukčních vrstev v krajnici komunikace – stoka A, dolní Věstonice, úsek Š12 - Š18, staničení km 0,362 - km 0,530, délka 168 m
Popis a zdůvodnění změny:
Kraj vozovky u rýhy kanalizace: V těchto místech byl zjištěn nesourodý podklad pod vrstvou krajské komunikace. Podkladní vrstvy u kraje vozovky jsou nesourodé nebo zcela schází.
Pokud by se postupovalo dle platné PD, došlo by k položení obrusné vrstvy tl. 50 mm na takto nesourodém a neúnosném podloží. Tato skutečnost by měla za následek odlamování kraje vozovky a její rychlou degradaci. Nesourodé podkladní vrstvy komunikace by mohly zapříčinit deformaci, poškození kanalizačního potrubí. Vlivem sedání vozovky by mohlo dojít i ke směrovému posunu nivelety kanalizačních stok, což by mělo za následek snížení těsnosti kanalizačních hrdel v potrubí.
V tomto případě by nedošlo k zajištění patřičné kvality a funkčnosti díla. Projektant AD ve spolupráci s TD, investorem stavby, dodavatelem navrhl patřičné opatření spočívající ve vybudování nových podkladních vrstev až ke krajnici. Stávající nevyhovující podloží je potřeba odtěžit a nahradit vrstvami novými. Nové zapravení je znázorněno v příloze č. 3 stanoviska projektanta.

Při zemních pracích na stokové síti došlo ke svedení stávající automobilové dopravy do jednoho jízdního pruhu krajské komunikace II/420 prostřednictvím světelné signalizace a to tak, aby byla zajištěna minimální průjezdná šířky 3,5 m pro IZS a autobusovou dopravu a aby byla zajištěna minimální šířka pro pohyb stavební mechanizace nad rýhou kanalizace. Stávající stav komunikace v předmětném úseku je zřejmý z přílohy č. 1 tohoto stanoviska. Při realizaci kanalizační stoky způsobila automobilová doprava svedená do jednoho jízdního pruhu deformaci krajní části asfaltové vozovky v šířce 0,9 až 1,1 m, viz příloha č. 2 stanoviska projektanta. Tato deformace, odlomení kraje vozovky byla způsobena nesourodým podkladem pod vrstvou krajské komunikace. Podkladní vrstvy u kraje vozovky jsou nesourodé nebo zcela schází. Vzhledem ke skutečnosti, že odlomení kraje krajské komunikace bylo způsobeno při provádění kanalizace je potřeba provést patřičné zapravení svrchní asfaltové vrstvy a uvést vozovku do původního stavu.

Pokud by se položila jen svrchní vrstva z asfaltobetonu obrusné vrstvy tl. 50 mm na takto nesourodém a neúnosném podloží, došlo by k odlamování kraje vozovky a její rychlou degradaci. V tomto případě by nedošlo k zajištění patřičné kvality a funkčnosti vozovky. Projektant AD ve spolupráci s TD, investorem stavby, dodavatelem navrhl patřičné opatření spočívající ve vybudování nových podkladních vrstev až ke krajnici. Stávající nevyhovující podloží je potřeba odtěžit a nahradit vrstvami novými. Nové zapravení je znázorněno v příloze č. 3 stanoviska projektanta.

Skutečnosti uvedené v obou případech nemohl projektant při zpracování zadávací dokumentace předpokládat.


Předmět změny: Na stoce A-2 byla při kopání rýhy kanalizace zjištěna nedostatečná tloušťka konstrukčních vrstev komunikace na straně mezi rýhou a chodníkem. Jedná se o úsek mezi šachtami Š48 - Š50, délky 80 m, šířky 0,6 . Vzhledem k dodržení kvalitativních požadavků na skladbu konstrukčních vrstev komunikace je nutno chybějící konstrukční vrstvy doplnit.
Popis a zdůvodnění změny:
Při zemních pracích na stokové síti došlo k porušení celistvosti krajské komunikace mezi rýhou výkopu a krajem vozovky. V těchto místech byl zjištěn nesourodý podklad pod vrstvou krajské komunikace. Podkladní vrstvy u kraje vozovky jsou nesourodé nebo zcela schází. Pro ověření únosnosti byly stavební firmou provedeny kopané sondy pod asfaltovou vrstvou krajské komunikace. Bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev komunikace je nevyhovující pro následné položení konstrukčních vrstev.
Pokud by se postupovalo dle platné PD, došlo by k položení obrusné vrstvy na takto nesourodém a neúnosném podloží. Tato skutečnost by měla za následek odlamování kraje vozovky a její rychlou degradaci. Nesourodé podkladní vrstvy komunikace by mohly zapříčinit deformaci, poškození kanalizačního potrubí. Vlivem sedání vozovky by mohlo dojít i ke směrovému posunu nivelety kanalizačních stok, což by mělo za následek snížení těsnosti kanalizačních hrdel v potrubí.
V tomto případě by nedošlo k zajištění patřičné kvality a funkčnosti díla. Projektant AD ve spolupráci s TD, investorem stavby a zhotovitelem navrhl patřičné opatření spočívající ve vybudování nových podkladních vrstev až ke krajnici. Stávající nevyhovující podloží je potřeba odtěžit a nahradit vrstvami novými.

Předmět změny: Při bourání rýhy kanalizace na stoce A-2, A-3, A3-1 v úseku Š52 - Š111 v Dolních Věstonicích bylo zjištěno, že tloušťka bourané vrstva živice neodpovídá zadání. Uvažované tloušťka v zadávací dokumentaci je 15 cm, skutečnost 22 - 25 cm. Tento nesoulad se vyskytuje v délce 417 m, jedná se o 657 m2.
Popis a zdůvodnění změny:
Při realizaci stavby na stoce „C“ mezi šachtami „A-2, A-3, A-3-1“ mezi šachtami Š52 až Š111 v krajské komunikaci III/42117 v k.ú. Dolní Věstonice, viz příloha č. 1, 2, 3, byla zjištěna větší tloušťka asfaltu v mocnosti 220 až 250 mm, která se v projektové dokumentaci nepředpokládala.

Předmět změny: Křížení stávajících inženýrských sítí na stokách C a C- 3
Popis a zdůvodnění změny:
Při kladení splaškové kanalizace bylo zjištěno, že:
1) na stoce C mezi šachtou Š62 a Š63 dochází k výškové kolizi se stávající dešťovou stokou. Je tak nutné provést úpravy na stávající dešťové stoce z důvodů podejití pod touto stokou, včetně zapravení komunikace.
2) na stoce C mezi šachtou Š59 a Š60 dochází ke kolizi s neevidovaným vodovodním řádem, kterým prochází výkop. Je zde proto nutné provést přeložku (shybku) vodovodního řádu.
3) na stoce C u Š49 dochází ke kolizi s historickou nevyužívanou vodoměrnou šachtou, pod kterou není možné provést splaškové potrubí. Šachtu je nutné demontovat a vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám provést i částečnou přeložku stávajících inženýrských sítí.
4) na stoce C a C-3 mezi šachtou Š65 až Š157 dochází ke kolizi se stávající dešťovou kanalizační stokou DN 300 PVC bez kanalizačních šachet. Vzhledem k prostorovým možnostem, tedy strojně nepřístupnému terénu mimo těleso místní komunikace, stávajícím inženýrským sítím a blízkosti stávajících objektů č. p. 168, 99, 188 je nutné přistoupit k vytrhání stávající kolizní dešťové kanalizace, položení nové splaškové kanalizace a připoložení potrubí dešťové kanalizace v původní dimenzi.

Dané změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, které však projektant nemohl předvídat. Jelikož při zpracování PD neexistovaly jakékoliv podklady k dané dešťové kanalizaci, jejíž polohu v inkriminovaných místech z důvodu absence kanalizačních šachet nebylo možné v rámci projektu zjistit, a nebylo tudíž ani možné zjistit výškové umístění nivelety stávajícího kanalizačního dešťového potrubí, které má navíc proměnné směrové a výškové lomy v potrubí. Rovněž podklady dodané správcem vodovodu o průběhu stávajícího vodovodu a umístění vodoměrné šachty neodpovídaly skutečnosti.

Předmět změny: křížení stávající dešťové stoky v trase CB 1
Při realizaci stavby na stoce „CB-1“ mezi šachtami SŠ12 až Š126 pod krajskou komunikací II/420 byla zjištěna jiná výšková poloha dešťové kanalizace, než se předpokládala v projektové dokumentaci pro zadání stavby (DZS). Mezi šachtami SŠ12 a Š126 byla obnažena stávající dešťová kanalizace z trub betonových DN 400, která se v daném místě vyznačuje nesouvisle proměnným spádem, kdy v místě křížení navržená splašková kanalizace zasahuje výškově do dílčí trasy stávající dešťové kanalizace. Je tak nutné provést podchod stávající dešťové kanalizace s vložením dvou kusů kanalizačních šachet.
Daná změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a projektant ji nemohl předvídat, jelikož při zpracování projektové dokumentace vycházel z podkladů, které se při realizaci stavby ukázaly jako nepřesné. Vzhledem k nesouvisle proměnnému spádu dané dešťové kanalizace nebylo možné tuto skutečnost zahrnout do DZS.

Předmět změny: Oprava povrchu v uličce u muzea na stoce A-2-1 v k.ú. Dolní Věstonice.
V rámci projektové dokumentace pro zadání stavby, dále jen "DZS", bylo uvažováno s provedením kanalizační stoky „A-2-1“ mezi šachtami SŠ4 až Š55 v uličce u muzea, kde bylo uvažováno se zapravením konstrukčních vrstev zpevněné plochy v šířce rýhy 1,1 m + 0,2 m na každou stranu v krytové vrstvě. Při realizaci stavby dílčí části kanalizační stoky „A-2-1“ v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby. SO006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice - realizace:
Mezi šachtami SŠ4 a Š55 byla zjištěna u betonového a asfaltového povrchu nedostatečná konstrukce zpevněné plochy, viz příloha stanoviska projektanta č. 1, 2, 3 a 4, která by v případě navrženého zapravení v šířce rýhy dle DZS způsobila, svým různorodým složením konstrukčních vrstev ponechané a navržené skladby zpevněné plochy, pokles a deformaci zpevněné plochy nad navrženou kanalizací a mohlo by tím dojít k ohrožení stability a kruhové tuhosti položeného kanalizačního potrubí, tudíž ke vzniku ovality potrubí a ohrožení funkčnosti kanalizační stoky.
Z důvodu ohrožení stability zpevněné plochy s ovlivněním navrženého kanalizačního potrubí v předmětném úseku je potřeba přistoupit k návrhu nové skladby zpevněné plochy s dostatečnou únosností v celém rozsahu mezi šachtami SŠ4 a Š55 stoky „A-2-1“ v uličce u muzea. Je navrženo provedení betonové plochy v tloušťce 150 mm s vloženou konstrukční sítí do betonu 150/150/6 mm na štěrkodrť tloušťky 250 mm v šířce 5,3 m s oddilatováním po 3 metrech. Dilatace bude řešena vložením polystyrénových desek tl. 10 mm, svrchní část se opatří flexibilním tmelem pro dilatační spáry. V blízkosti šachty Š55 je potřeba v místě chybějící konstrukční vrstvy vozovky provést asfaltovou plochu v předepsaném složení AC 11+ tl. 40 mm, ACL 16+ tl. 60 mm, ŠD 0-32 tl. 150 + 200 mm. Takto navržená stejnorodá skladba zpevněné plochy zaručí požadovanou kvalitu stavby a neohrozí stabilitu ani kruhovou pevnost navrženého kanalizačního potrubí.
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu vycházel z předpokládaného obvyklého složení zpevněné komunikace, kterému odpovídal i její vizuální stav, nemohl předpokládat nedostatečné konstrukční vrstvy zpevněné komunikace. Provedením nových konstrukčních vrstev zpevněné plochy bude zajištěna požadovaná kvalita stavby zpevněné plochy, která neohrozí stabilitu, kruhovou tuhost a funkčnost navrženého kanalizačního potrubí.

Předmět změny: Přepojení objektu č.p. 142 Povodí Moravy, s.p. v k.ú. Dolní Věstonice.
V rámci projektové dokumentace pro pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s provedením kanalizační stoky „A-3-1“, kde mezi šachtami Š107 až Š108 bylo uvažováno s vysazením odbočení pro kanalizační přípojku nemovitosti č.p. 142 v majetku Povodí Moravy, s.p. s přepojením potrubí před domovní čistírnou odpadních vod DČOV. Tento požadavek na přepojení DČOV byl organizací Povodí Moravy, s.p. vznesen v rámci projednávání projektové dokumentace pro stavební povolení DSP, viz příloha č. 2 stanoviska projektanta. Bylo uvažováno s napojením při vstupu stávajícího potrubí do DČOV. Při realizaci stavby dílčí části kanalizační stoky „A-3-1“ v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS).
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice,SO 010 Odbočení pro kanalizační přípojky DV (realizace): Mezi šachtami Š107 a Š108 při vysazování odbočení pro kanalizační přípojku pro nemovitost č.p. 142 bylo obnaženo stávající výustní potrubí z DČOV vedené přes komunikaci do slepého ramene řeky Dyje. Toto potrubí, bez revizní kanalizační šachty s proměnným spádem je ve výškové kolizi s navrženým odbočením pro kanalizační přípojku. Je potřeba přistoupit ke změně uložení potrubí a změně spádu navrženého odbočení pro kanalizační přípojku a vést navržené potrubí výškově nad ponechané stávající potrubí výusti. Vzhledem ke změně hloubky a změně spádu potrubí musí dojít k prodloužení odbočení pro kanalizační přípojky o cca 6,8 m na celkových 19,5 m s napojením na stávající potrubí a vybudováním kanalizační revizní šachtičky na potrubí RŠ.
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu vycházel z předpokládané polohy a výškového umístění mimo plánovanou trasu odbočení pro kanalizační přípojku a nebylo možné provést revizi výustního potrubí z důvodu absence revizní šachty na odtokovém potrubí z DČOV, nemohl tudíž předpokládat výškovou kolizi navrženého odbočení pro kanalizační přípojku s výustním potrubím. Aby bylo zajištěno připojení nemovitosti č.p. 142 v majetku Povodí Moravy, s.p. je potřeba přistoupit ke změně hloubky, sklonu a k prodloužení odbočení pro kanalizační přípojku.

Předmět změny: Přeložení stoky A-3-1 "U Langrů" v k.ú. Dolní Věstonice
VV rámci projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s provedením koncové části kanalizační stoky „A-3-1“ ve sklonu 14,1 ‰ s ukončením stoky v šachtě Š111. Při realizaci stavby dílčí části kanalizační stoky „A-3-1“ v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS).
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice - realizace:
Mezi šachtami Š110 a Š111, ve vzdálenosti 27 m od šachty Š110, bylo ve výkopu obnaženo 3x stávající potrubí (1x chránička pro přípojku nízkého napětí, 1x chránička pro vodu a 1x kanalizační potrubí) z nemovitosti penzionu U Langrů - viz. příloha č.1 a příloha č.2 stanoviska projektanta. Nejhlouběji uložené kanalizační potrubí, z výše uvedených tří, je ve výškové kolizi s navrženou a částečně položenou kanalizační stokou „A-3-1“. Dané kanalizační potrubí se v předmětném úseku mezi nemovitostí a vyústěním ve stávajícím septiku přes těleso krajské komunikace vyznačuje nesouvislým proměnným spádem, čímž dochází ke kolizi navrženého a stávajícího potrubí a je potřeba navržené potrubí splaškové kanalizace snížit o 150 mm.
Vzhledem ke skutečnosti, že část kanalizační stoky „A-3-1“ je již položena a není možné navrhnout jiné variantní řešení, je potřeba přistoupit k demontáži, zahloubení a změně spádu dílčí části kanalizační stoky tak, aby došlo k podchodu pod stávajícím potrubím z objektu penzionu.
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu vycházel z předpokládaného výškového umístění stávajícího potrubí mezi objektem penzionu a stávajícího septiku, změnu sklonu tohoto stávajícího potrubí nemohl tudíž předpokládat. Aby byla zaručena proveditelnost, napojení přilehlého objektu penzionu U Langrů, je potřeba přistoupit k zahloubení a změně spádu dílčí části kanalizační stoky „A-3-1“ a to i za cenu navýšení investičních nákladů stavby.

Předmět změny: změna podkladních vrstev pod komunikací
Po odebrání živice v části šachet C-š73 – sš8,C-4-sš8-š162 bylo zjištěno, že pod živicí se nachází panelová komunikace ze silničních panelů. Tyto panely se nenachází v RN stavby a je nutné je tedy vybourat a provést likvidaci sutě.
V rámci tvorby projektové dokumentace a výkazu výměr zadávací dokumentace projektant při návrhu zapravení skladeb vycházel z vizuálního stavu povrchu místních komunikací a pro asfaltové komunikace navrhla patřičný způsob zapravení rýhy, tak aby co nejlépe odpovídal předpokládané skladbě vozovek. V úseku kanalizační stoky „C“ mezi šachtami Š73 až SŠ8 a na stoce „C-4“ mezi šachtami SŠ8 až Š162 se předpokládala skladba vozovky z asfaltobetonu založená na podkladních štěrkových vrstvách. Vybourání, likvidace a zapravení prostoru v šířce rýhy kanalizace je nezbytné pro uvedení krytového povrchu vozovky do původního stavu a pro zajištění kvality vrstev komunikace, které by případným sedáním neohrozily kruhovou tuhost kanalizačního potrubí.

Předmět změny: Provedení drenáže u příjezdové komunikace k ČOV v k.ú. Dolní Věstonice
V rámci projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s provedením odvodňovacího příkopu ze žlabovek délky 163 m při levé patě příjezdné komunikace po směru staničení cesty. Tento odvodňovací příkop ze žlabovek byl navržen pro odvedení povrchové vody mimo areál ČOV. SO 020 Příjezdná komunikace k ČOV, zpevněné plochy (realizace):
V září 2014 vlivem extrémních dešťových srážek v Dolních Věstonicích došlo k podmáčení zeminy s následky sesuvů půdy, což komplikuje výstavbu kanalizace a ČOV v Dolních Věstonicích. Vlivem těchto extrémních srážek došlo k zaplavení prostoru budoucí příjezdné komunikace k ČOV a podmáčení zeminy.
I přes navržený odvodňovací příkop při patě příjezdné komunikace k ČOV je potřeba, zejména z důvodu výskytu extrémních dešťových srážek, provést pokládku drenáže DN 150 od levé strany paty příjezdné komunikace s 2 krát podchodem pod komunikací s napojením do plánované navržené šachty na kanalizačním potrubí objektu „SO 019 Kanalizace ČOV“. Tímto bude zaručen odvod dešťové, respektive podzemní vody z předmětné lokality do výustního objektu z ČOV se zaústěním těchto vod do slepého ramene řeky Dyje.
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu vycházel z předpokládaného množství dešťových vod v blízkosti příjezdné komunikace k ČOV a navrhl odvodňovací příkop ze žlabovek v délce 163 m, nemohl předpokládat nebezpeční ovlivnění navržené příjezdné komunikace a samotného areálu ČOV vlivem extrémních dešťových srážek, které v září 2014 ovlivnily vodohospodářské poměry lokality pro výstavbu ČOV. I přes navržený odvodňovací příkop je potřeba ze strany bezpečnosti a zajištění funkčnosti navržené ČOV provést pokládku drenážního potrubí DN 150 se štěrkopískovým obsypem s odvedením dešťové vody mimo areál ČOV se zaústěním do slepého ramene řeky Dyje.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 765 000,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 511620
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva V 00035 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 2“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
IČO 70960691
Adresa
Dolní Věstonice 67
69129 Dolní Věstonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230697

Nahoru