Výpis systémových zpráv

„V 00014 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce“

Datum uveřejnění 31.10.2014  
Označení verze Aktuální  (27.01.2016 12:43:05)
Systémové číslo P14V00007733
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00014 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je realizace vícepráce k projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice specifikované výkazem výměr, tj. provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Specifikace a odůvodnění nezbytností dodatečných prací:
Zdůvodnění víceprací na akci: „Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice“

Předmět změny: změna hloubek a trasy kanalizace
Popis a zdůvodnění změny:
1) Kanalizační sběrač „B“ - křížení s VTL plynovodem
Při kontrole vytyčených inženýrských sítí na trase sběrači „B“, bylo zjištěno, že stávající VTL se nachází v jiné hloubce. Podklady, které byly předány, neodpovídají skutečnosti, z tohoto důvodu bylo nutné trasu sběrače „B“ snížit na takovou niveletu, aby při křížení VTL byla dodržena podmínka z vyjádření RWE
.
Projektant vycházel z DSP a údajů od provozovatele plynovodního potrubí VTL, společnosti RWE, kdy ještě před zahájením stavebních prací stavební společnost zajistila vytyčení stávající polohy a ověření hloubky 1,2 m VTL plynovodního potrubí. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající VTL se však nachází v jiné výšce a že si dané skutečnosti si vyžádaly změnu trasy sběrače „B“, aby při křížení VTL byla dodržena podmínka vyjádření RWE. Jedná se tak o neočekávatelnou změnu, kterou nemohl projektant předvídat. Více viz stanovisko projektanta.
2) Kanalizační sběrač „B“ - trasa kanalizace na pozemku parc. č. 3929
Po vytyčení trasy B bylo zjištěno, že trasa vede přes stávající vinici před š13-š18 a proto je nutné trasu upravit dle nové situace.

Po datu zpracování DZS, došlo v roce 2012 ke změně majitele pozemku parc. č. 3929 v katastrálním území obce Horní Věstonice, který následně projevil nesouhlas s původním vedením trasy kanalizace přes daný pozemek, jelikož na daném pozemku vysadil vinohrad. Proto je nutné trasu upravit dle nové situace, přičemž bude dodrženo územní rozhodnutí, stavební povolení i požadavky nového vlastníka dotčeného pozemku. Více viz stanovisko projektanta.
3) Kanalizační sběrač „B“ - kolize s VN nadzemní
Při vytyčení trasy od š. 27 - š36 bylo zjištěno, že trasa se nachází pod provedeným vedením VN, trasu je nutné upravit, tak, aby nedošlo ke kolizi s vedením VN- viz situace. Vedení VN bylo umístěno až v roce 2012, a DZS byla zpracována v roce 2010, tudíž projektant nemohl danou změnu předvídat. Více viz stanovisko projektanta.

Předmět změny: Navýšení objemu výkopových prací na SO 016 Biologická jednotka BA
Popis a zdůvodnění změny:
Při kontrole objemů výkopových prací bylo zjištěno navýšení objemů prací. Toto navýšení vzniklo z důvodu zvětšení obvodu stavební jámy.
Projektant vycházel z inženýrsko-geologického průzkumu provedeného v roce 2009. Přes to však dodatečná penetrační zkouška zajištěná realizační firmou před zahájením stavby ukázala, že není možné zaberanit štětovnice do hloubky dle DZS. Tato skutečnost měla za následek změnu tvaru stavební jámy. Tím došlo k navýšení objemů zemních prací při hloubení. Jedná se tak o neočekávatelnou změnu, kterou nemohl projektant předvídat. Více viz stanovisko projektanta.

Předmět změny: změna hloubky založení
Popis a zdůvodnění změny:
Po provedené zkoušce únosnosti základové spáry bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá únosnosti požadované projektantem stavby. Je tedy nutné provést prohloubení základové spáry a podloží zpevnit kamenivem (štěrkem) 32/63 na výšku 30 cm.

Projektant při zpracování projektové dokumentace vycházel ze zkušeností při zakládání z obdobných staveb a zejména ze zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu provedeného v bezprostřední blízkosti místa objektu kalojemu. Více viz stanovisko projektanta.

Předmět změny: změna hloubek a trasy kanalizace
Popis a zdůvodnění změny:
Po odebrání živice v části šachet CB1-Sš 13 – š 147, CB2-š 148-š 150 bylo zjištěno, že pod živicí se nachází panelová komunikace ze silničních panelů. Tyto panely se nenachází v RN stavby a je nutné je tedy vybourat a provést likvidaci sutě.

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno se zapravením původních podkladních skladeb místních komunikací v šířce kanalizační rýhy. V rámci tvorby projektové dokumentace a výkazu výměr zadávací dokumentace projektant při návrhu zapravení skladeb vycházel z vizuálního stavu povrchu místních komunikací a pro asfaltové komunikace navrhla patřičný způsob zapravení rýhy, tak aby co nejlépe odpovídal předpokládané skladbě vozovek. V úseku kanalizační stoky „CB-1“ mezi šachtami SŠ13 až Š147 a na stoce „CB-2“ mezi šachtami SŠ13 až Š150 se předpokládala skladba vozovky z asfaltobetonu založená na podkladních štěrkových vrstvách. Z výše uvedených důvodů se tak jedná o neočekávatelnou změnu. Více viz stanovisko projektanta.

Předmět změny: vyšší tloušťka vyfrézované živice
Při provedení sond na stávající asfaltové komunikaci byla na uvedených úsecích zjištěna vyšší tloušťka vyfrézované živice, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno:
• kanalizační stoka „C“ – š41-š49, tloušťka vyfrézované živice 20-25 cm, o celkové ploše 358 m2
• kanalizační stoka „C“ – sš5-š64, tloušťka vyfrézované živice 17 cm, o celkové ploše 580 m2
• kanalizační stoka „CB“-sš5-š125, tloušťka vyfrézované živice 23 cm, o celkové ploše 562m2

Ostatní podkladní vrstvy pod vyfrézovanou živicí zůstávají beze změn. Pro pokládku kanalizačního potrubí tak musí dojít k vybourání všech asfaltových povrchů v trase navržené kanalizace.

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno se zapravením původních podkladních skladeb krajských a místních komunikací v šířce kanalizační rýhy. V rámci tvorby projektové dokumentace a výkazu výměr zadávací dokumentace projektant při návrhu zapravení skladeb vycházel z vizuálního stavu povrchu komunikací a pro asfaltové komunikace navrhl patřičný způsob zapravení rýhy, tak aby co nejlépe odpovídal předpokládané skladbě vozovek. V úseku kanalizační stoky „C“ mezi šachtami Š41 až Š49 + SŠ5 až Š64 pod místní komunikací se předpokládala skladba vozovky z asfaltobetonu v tloušťce 100 mm založená na podkladních štěrkových vrstvách. Na stoce „CB“ mezi šachtami SŠ5 až Š125 v krajské komunikaci se předpokládala skladba vozovky z asfaltobetonu v tloušťce 150 mm založená na podkladních štěrkových vrstvách. Při realizaci stavby na stoce „C“ mezi šachtami Š41 až Š49 + SŠ5 až Š64 pod místní komunikací, viz příloha č. 1, 2, 4, byla zjištěna větší tloušťka asfaltu v mocnosti 170 až 250 mm, která se v projektové dokumentaci nepředpokládala. Při realizaci stavby na stoce „CB“ mezi šachtami SŠ5 až Š125 v krajské komunikaci, viz příloha č. 2, 3, byla zjištěna vyšší tloušťka asfaltu v mocnosti 230 mm, která se v projektové dokumentaci nepředpokládala. Pro pokládku kanalizačního potrubí musí dojít k vybourání všech asfaltových povrchů v trase navržené kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 450 000,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 401207
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00014 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
IČO 70960691
Adresa
Dolní Věstonice 67
69129 Dolní Věstonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230697

Nahoru