Výpis systémových zpráv

V 000061 – „Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko – technický dozor investora“

Datum uveřejnění 26.01.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (26.01.2011 15:38:07)
Systémové číslo P11V00000016
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky V 000061 – „Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko – technický dozor investora“
Druh Služby
Popis Předmětem této zakázky je technický dozor investora a činnosti koordinátora BOZP v rámci projektu: Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko.
Rozsah činnosti TDI:
- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením
- odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby
- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby
- zpracování fotodokumentace provádění díla v digitální podobě
- kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací
- dozor a kontrola kvality provádění díla, dohled nad správností realizace a technologických postupů, kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (včetně kontroly provádění lože a obsypu potrubí)
- kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (včetně kontroly provádění zkoušek hutnění zásypu) prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- kontrola vedení a zápisy TDI do stavebního deníku
- kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN
- organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně však 2x měsíčně, včetně zpracování zápisu a jeho rozeslání účastníkům výstavby
- kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržení rozpočtu
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby
- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli
- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace
- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení, popř. povolení zkušebního provozu
- příprava a zabezpečení podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- organizaci zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu, účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z předávacího řízení
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
- spolupráce s pracovníky investora, zajišťujícími zpracování průběžných pokladů pro administraci OPŽP
Činností koordinátora BOZP se rozumí zejména:
- provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám,
- účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
- informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi
- kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP a zda je dodržován Plánem BOZP pro danou stavbu, je-li tento plán vypracován, při provádění díla,
- pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vést písemnou evidenci veškerých nedostatků,
- okamžité informování všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
- upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy;
- oznamování objednateli díla uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy.
- dle potřeby aktualizovat Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech.
Součástí nabídkové ceny bude také závazek k případné zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby (min. 60 měsíců).
Předpokládaná hodnota projektu činí 176 mil. Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební dozor
Datum ukončení příjmu nabídek 11.02.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dobrovolný svazek obcí Domašovsko
IČO 49458990
Adresa
Brněnská 94
66483 Domašov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60055461

Nahoru