Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„KANALIZACE A ČOV SENICE“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.06.2013  
Označení verze Aktuální  (12.06.2013 15:22:39)
Systémové číslo P13V00003405
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „KANALIZACE A ČOV SENICE“
Druh Služby
Popis Projekt řeší realizaci tlakové kanalizace a centrální mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 250 EO.
Předpokládané investiční náklady stavby činí: cca 19 mil. Kč bez DPH. Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozpočtu stavby a včetně soupisu prací, dodávek a služeb 1x v elektronické na CD a 5x v tištěné podobě,

– zajištění pravomocného stavebního povolení,

- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy bez omezujících podmínek, účast a prezentace na jednání s účastníky stavebního řízení,

- účast a prezentace projektu na jednání na stavebním úřadě, zajištění všech potřebných podkladů, průzkumů, sond a příloh nutných k vydání pravomocného stavebního povolení jako je IGP, protiradonový průzkum, protikorozní průzkum, nákup map, správní poplatky a poplatky za vytyčení podzemních vedení, výpisy z katastrálních úřadů, hluková studie, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení atp.;

b) zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, včetně všech nezbytných činností (vše 5x v tištěné i elektronické podobě, needitovatelné), jež bude sloužit pro výběr dodavatele stavby, přičemž tato dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dále s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

- Prováděcí projektová dokumentace nebude odkazovat na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Předmětem této veřejné zakázky je dále výkon autorského dozoru. Jedná se zejména o tyto činnosti:
- Účast na kontrolních dnech
- Stanoviska projektanta k případným změnovým listům dle požadavku SFŽP
- Spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby,
- Sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou stanoveny stavebním povolením a stanovisky dotřených účastníků v projektové dokumentaci
- spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby
Dokumentace v elektronické podobě bude vyhotovena následovně:

- Výkresová část ve formátu dwg. a pdf.
- Textová část ve formátu doc. a pdf.
- Tabulková část ve formátu xls. a pdf.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a plánovací služby
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Senice
IČO 00876038
Adresa
Hlavní 25
29001 Senice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru