Výpis systémových zpráv

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Datum uveřejnění 29.11.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.11.2013
Označení verze Aktuální  (12.05.2014 16:03:52)
Systémové číslo P13V00007951
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
Druh Služby
Popis Integrovaný projekt, jehož klíčovým výstupem bude ucelená soustava návrhů protipovodňových (PPO) a protierozních opatření (PEO) přírodě blízkých na určené části území České republiky. Požadované řešení veřejné zakázky obsahuje vícenásobnou harmonizaci a optimalizaci vypracovaných návrhů opatření s cílem předložit státní správě a samosprávě, žadatelům a správcům toků žádoucí suboptimum pro komplexní soustavu protierozních a protipovodňových opatření na zpracovávaných hydrologických celcích v úrovni povodí III. řádu. Zásadním požadavkem na řešení projektu je vyhodnocení dopadů velkoplošných regionálních povodní a současně možnosti působení lokálních přívalových srážek ve vztahu k ochraně osob, majetku a ochraně půdy vůči nadměrné erozi. Výchozím předpokladem prací bude důkladná rešeršní práce s cílem podchytit a využít závěry všech podstatných analýz, prací a projektů realizovaných nebo připravených v daných povodích. Na to bude navazovat série podrobných analýz (geografické, pedohydrologické, hydromorfologické a klimatologické) a zpřesnění rizik povodní, sucha a eroze.
Součástí projektu bude třístupňový režim skladování, distribuce, prezentace a archivace dat formou věcné/časové posloupnosti etap řešení:
- centrální datový sklad (určeno primárně pro řešitelský tým),
- pracovní mapový portál (určeno primárně pro vnější oponenturu a doplnění soustavy návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření – dále též PBPO),
- prezentační mapový portál (určeno primárně pro spektrum uživatelů projektu).
Souhrn opatření navržených podle územních priorit bude vícekriteriálně vyhodnocen, budou stanoveny účinnosti opatření s ohledem na dosažený efekt v území vůči požadované ochraně. V návaznosti na soustavu opatření budou navrženy adaptační scénáře vzhledem k očekávanému výskytu sucha a celkovým možným dopadům globální klimatické změny.
Součástí finálních prací bude:
- formulace vhodné strategie realizace opatření,
- promítnutí do plánovacích dokumentů a agend (ÚAP, LPIS, KPÚ, OPRL),
- zapracování do plánů povodí, podkladů pro kontroly SZIF,
- hodnotící/klasifikační kritéria projektů do OPŽP (priorita 1.3.),
- ekonomické odhady nákladů a analýzy nákladů a užitků optimalizující hlediska projekčních, investičních a provozních nákladů navržených opatření vůči dosaženým efektům.
Zvláštní pozornost bude věnována identifikaci a minimalizaci realizačních rizik u navržených opatření, jejich prosaditelnosti a vazbě na udržitelný rozvoj daného území.
Řešení projektu bude uzavřeno sérií osvětových/školících seminářů pro celé spektrum uživatelů vždy v daném povodí III. řádu. Součástí osvěty bude cílené rozšíření příruček, brožur a letáků.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 123 218 575,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 241153
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
 • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
 • Klimatologické služby
 • Topografické služby
 • Hydrografický průzkum
 • Digitální mapování
 • Katastrální měření
 • Hydrografické služby
 • Provádění průzkumu
 • Územní plánování a architektura krajiny
 • Monitorování průtoku
 • Propagační služby
 • Informační systémy zaměřené na životního prostředí
 • Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa
Datum ukončení příjmu nabídek 19.02.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
IČO 00020711
Adresa
Podbabská 2582
16000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ VZ 211201

Nahoru