Výpis systémových zpráv

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A IS V OBCI SEDLEC U LÍBEZNIC

Datum uveřejnění 07.11.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.09.2014
Označení verze Aktuální  (06.11.2014 12:17:37)
Systémové číslo P14V00007921
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A IS V OBCI SEDLEC U LÍBEZNIC
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice K Autobusu v obci Sedlec, která se nachází jižně od návsi a je z dopravního hlediska ve stávajícím stavu místní obslužnou komunikací napojenou ve stykové křižovatce na stávající průtah státní silnice č. III/0084 vedený obcí v několika serpentinách z jižního okraje obce k jejímu severnímu okraji. Komunikace je vedena od výše zmíněné stykové křižovatky strmě do kopce jižním směrem v délce cca 130 m. Dopravně obsluhuje okolní přilehlou zástavbu rodinnými domy a budovu místního obecního úřadu. Ve své jižní části se vozovka zužuje a přechází do chodníku pro pěší, který je napojen na stávající výše zmíněný průtah státní silnice č. III/0084. Komunikace je v jejím jižním zakončení slepá. Povrch stávající vozovky je v severní části asfaltový, chodník má povrch též asfaltový. Tyto stávající asfaltové povrchy budou odfrézovány a zpětně použity v rámci recyklace do nových konstrukčních vrstev. Vozovka je poznamenaná stavební činností, která souvisela s rekonstrukcí a novou pokládkou inženýrských sítí, takže v některých místech je povrch vozovky pouze provizorně upraven štěrkovým krytem. Chodník je lemován betonovými obrubníky a řádkem z kamenné dlažby, která bude znovu použita pro lemování poklopů kanalizačních šachet. U prodejny "Smíšené zboží" je provedena konstrukce s krytem z betonové zámkové dlažby lemovaná betonovým obrubníkem. Tato plocha bude zachována včetně stávajících obrubníků a stavební úpravy budou na tuto plochu plynule navazovat. V těsné blízkosti severní stykové křižovatky se nachází u objektu stávající prodejny "Smíšeného zboží" krátká zásobovací spojka mezi vozovkou silničního průtahu a vozovkou ulice K Autobusu. Proti prodejně se v této spojce nacházejí dvě vitríny, které budou přemístěny dle pokynů zástupců stavebníka. Vedle vitrín se nachází poštovní schránka, která bude též přemístěna dle pokynů zástupců stavebníka a České pošty. V trojúhelníkovém prostoru mezi spojkou, státní silnicí a ulicí K Autobusu se nachází parková úprava s pomníkem, která je lemovaná stávajícím oplocením v ocelových rámech upevněných na betonové podezdívce. Toto oplocení bude demontováno včetně podezdívky.
Navrhované úpravy ulice K Autobusu vycházejí z projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Situační řešení bylo upraveno v místě parkovacích stání u severního zakončení ulice. Parkovací stání byla posunuta od stávajícího vzrostlého smrku a zkrácena o jedno stání. Do zásobovací spojky proti prodejně bylo toto parkovací stání přemístěno a doplněno o další jedno stání. Z tohoto důvodu budou přemístěny obě vitríny i poštovní schránka. Vozovka v ulici K Autobusu má navrženou konstrukci s asfaltovým krytem, spojka je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby. Parkovací plochy mají navrženou konstrukci s krytem z vegetačních betonových dílců a sjezdy na přilehlé pozemky mají navrženou konstrukci s krytem z betonové zámkové dlažby. Pro odvodnění povrchu vozovek budou využity stávající uliční dešťové vpusti, které budou doplněny v jižní a severní části ulice K Autobusu dvěmi betonovými štěrbinovými troubami.
Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované Ing. Karlem Mišičkou, Malešická 2404/27, 130 00 Praha 3.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 20.10.2014 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlec
IČO 00640239
Adresa
Sedlec 60
25065 Sedlec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 369116

Nahoru