Výpis systémových zpráv

SILNICE III/43227: MILOVICE

Datum uveřejnění 05.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.04.2018
Označení verze Aktuální  (20.06.2018 07:41:43)
Systémové číslo P18V00002492
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SILNICE III/43227: MILOVICE
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/43227 v intravilánu obce Soběsuky - místní části Milovice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 397 m. V km 0,000 – 0,144 (staničení dle PD) bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Ve staničení 0,144 - 0,396 bude provedena oboustranná výměna konstrukce vozovky v šířce cca 1 m vždy od okraje vozovky včetně sanace pláně a na zbývající části šířky vozovky (min. šířka 4 m) bude nabalen nový kryt. Kryt bude proveden z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm, celková tloušťka nové konstrukce vozovky bude 410 mm + sanace pláně v tl. 400 mm. Šířka komunikace je 6,0 m mezi zvýšenými obrubami s rozšířením ve směrových obloucích, v místě mezi stávající opěrnou zdí a rodinným domem je šířka 5,17 m. Podélný profil přibližně kopíruje stávající stav. Vozovka bude lemována betonovými obrubníky s převýšením 120 mm. V km 0,120 je navrženo svodidlo s náběhem v celkové délce 14 m. Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným spádem do stávajících a nových dešťových vpustí, horské vpusti a drenážní roury DN100. Stávající příkop po pravé straně v koncovém úseku stavby bude nahrazen monolitickým odvodňovacím žlabem.
Součástí stavby bude i stavba odrazného pruhu (okapový chodník) podél stávající opěrné zdi, stavebních úprav připojení místních a účelových komunikací a sjezdů včetně veškerých obrub a úprav za obrubami, vč. dopravního značení.
(V pracovním staničení km 0,030 – 0,080 není v PD navržen pravostranný obrubník podél silnice, neboť v tomto úseku bude vybudován zastávkový pruh osobní linkové dopravy na základě samostatné PD zajišťované obcí Soběsuky.)
Stavba je tvořena následujícími stavebními objekty:
SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady
SO 101 – Silnice III/43227
SO 102 – Chodníky, úprava sjezdů a připojení místních a účelových komunikací
SO 103 – DIO – přechodné dopravní značení
Stavba bude probíhat po dobu 3 měsíců za úplné uzavírky silnice, přičemž objízdné trasy budou vedeny po silnicích III/43224 a II/432.
Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace vč. souvisejících soupisů prací nezbytných k realizaci předmětu veřejné zakázky je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (příloha č. 5) a jedná se o část zadávací dokumentace, která není zpracována zadavatelem.
Součástí předmětu veřejné zakázky je zpracování oddělovacího geometrického plánu skutečného provedení stavby ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzeného příslušným katastrálním úřadem dle specifikace v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 594 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 24.04.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva SILNICE III/43227: MILOVICE
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO 70934860
Adresa
K majáku 5001
76123 Zlín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057217

Nahoru