Výpis systémových zpráv

RPS Valašské Meziřííčí, Vyhlídka - I. etapa

Datum uveřejnění 24.06.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (24.06.2011 08:21:03)
Systémové číslo P11V00000249
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky RPS Valašské Meziřííčí, Vyhlídka - I. etapa
Druh Stavební práce
Popis Rozsah zakázky je dán následujícími stavebními objekty:

SO 01 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
D.1.5. Rekonstrukce dětského hřiště za bytovým domem ulice Kraiczova 1039
Dětské hřiště je určeno pro menší děti do 6 let. Povrch hřiště je navržen s dopadovou plochou z kačírku. Hřiště je vybaveno prvky : pískovištěm, hradem se skluzavkou, dvěma hračkami na pružině, kolotočem a lezeckou stěnou ve tvaru trůnu. Hřiště je doplněno lavičkami a odpadkovým košem. Po obvodu bude hřiště opatřeno oplocením v. 1m se dvěma vstupními brankami.

D.1.6. Vybudování nového dětského hřiště vedle bytového domu ulice Kraiczova 1039
Dětské hřiště je navrženo s herními prvky převážně pro děti 6-12 let. V ploše hřiště je navržen : prostorový síťový prvek, věžička se skluzavkou a síťovým nástupem, závěsná síť, dvě hračky na pružině, čtyřlístek na pružině, dvoumístná houpačka, tělocvičný mnohoúhelník a točidlo. Hřiště je navrženo s povrchem z kačírku, po obvodu je lemováno chodníkem s povrchem ze zámkové dlažbě š. 1,5 m, na který v západní části navazuje žb. schodiště s mezipodestou kopírující svažitý terén. V ploše je hřiště doplněno mobiliářem : lavičkami, odpadkovými koši a stromy, vytvářející stín. Po obvodu bude hřiště opatřeno oplocením v. 1m se třemi vstupními brankami.
D.2.1. Návrh veřejně rekreační plochy u křižovatky ulic Kraiczova a 1.máje
Veřejně rekreační plocha D.2.1. se sportovním hřištěm rozměru 24 x 15 m, s umělým polyuretanovým povrchem EPDM, určeným pro minikopanou, volejbal a košíkovou. Hřiště je vybaveno v podélných zadních stranách ocelovými ochrannými stěnami s brankami a basketbalovými koši a v příčné kratší ose sloupky pro uchycení sítě na volejbal ( případně nohejbal ). V západní části je hřiště doplněno dvěma betonovými stoly na stolní tenis a zatravněnými ostrůvky se stromy a lavičkami. Sportovní hřiště je po obvodu lemováno chodníkem ze zámkové dlažby š. 1,5 m s přístupovým chodníkem v severní části, v návaznosti na stávající komunikační síť pro pěší.

SO 02 STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Polopodzemní kontejnery 5.0 a 3.0 na komunální a tříděný odpad budou osazeny dle předpisu ve výkopových jamách na štěrkopískovém podsypu. Po osazení budou kontejnery obsypány štěrkopískovým zásypem. Mezi kontejnery budou respektovány rozestupy pro jejich obsluhu. V okolí kontejnerů budou provedeny plochy s povrchem ze zámkové dlažby ohraničené betonovými prefabrikovanými chodníkovými obrubníky. Popelnice Tetra pack budou volně umístěné na plochách.

SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY
Nová zeleň bude vysázena zejména v okolí dětských hřišť a rekreačních ploch, podél pěších komunikací a na volných plochách mezi domy. Stromy volené s nižším vzrůstem budou místy doplněny o vhodné keřové patro. V rámci objektu bude provedeno vykácení stromů stojících v místě nových objektů, nebo stromů s výrazně sníženou vitalitou.

SO 06 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V místě původních chodníků, po odbourání povrchů, budou provedeny nové podkladní vrstvy. Nové chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby, případně z betonové dlažby 400x400x50 mm, s příčným odvodněním do zatravněných ploch a budou v celkové k-ční tl. 350 mm.

SO 07 ÚPRAVY PŘEDPROSTORŮ NÁSTUPŮ DO BYTOVÝCH DOMŮ
Venkovní podesty před vstupy lemované zídkou a květináčem budou provedeny z betonové dlažby 400x400x50 mm lepené na upravený betonový podklad nebo na vrstvy podloží ze štěrkopísku. Podlaha bude vyspádována od objektu. Přístupové chodníky k těmto vchodovým podestám budou ze zámkové dlažby s novým podložím a s vyspádováním do zatravněných ploch. K-ční tloušťky nových povrchů dlažeb budou cca 350 mm.

SO 08 NAHRAZENÍ A DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
V okolí dětských hřišť, podél stezek pro pěší a v prostorách veřejných prostranství budou rozmístěné lavičky. Na těchto místech budou také doplněny odpadkové koše a koše na psí exkrementy Na volných plochách, krytých zelení budou umístěny kompostery, sloužící k ukládání a přípravě kompostu z organických odpadů. U sportovních hřišť budou osazeny stojany na kola.

SO 09 ODSTRANĚNÉ PRVKY
Sušáky na prádlo a klepače na koberce budou odstraněny vč. základů a včetně obslužných ploch z betonových dlaždic. Odstraněny budou pískoviště, herní prvky jako klouzačky a houpačky budou použitý v jiným částech města. Vybourány budou rovněž původní zděné objekty na koše domovního komunálního odpadu.

Doba realizace: zahájení začátek srpna, ukončení a předání díla nejpozději do 30. 11. 2011.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 11.07.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva RPS Valašské Meziřííčí, Vyhlídka - I. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Valašské Meziříčí
IČO 00304387
Adresa
Náměstí 7
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051206

Nahoru