Výpis systémových zpráv

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře

Datum uveřejnění 03.09.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.05.2012
Označení verze Aktuální  (13.09.2012 09:10:04)
Systémové číslo P12V00002276
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře
Druh Stavební práce
Popis 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře“ dle projektové dokumentace „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře“ v úrovni projektová dokumentace zpracovaná Ing. Markéta Majorová, DiS.se sídlem Ke Křížům 1298, 584 01 Ledeč nad Sázavou. oceněném výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), technické specifikaci a Technických a uživatelských standardech stavby - (dále projektová dokumentace “).

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména:
a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4. 1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
to vše v místě provádění díla dle článku IV. této smlouvy.
2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty . Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

2.4. Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentu s názvem „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu publicity OP ŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní panel a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska) uveřejněné na www.opzp.cz a dle pokynů objednatele.

2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních či jiných zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
a/ touto smlouvou, a
b/ podmínkami stanovenými ČSN
c/ projektovou dokumentací
d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 666 824,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 7202011010652
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Služby při údržbě parků
Datum ukončení příjmu nabídek 22.06.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/326020
Smlouva Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
IČO 00579980
Adresa
Nová Ves u Chotěboře 63
58273 Nová Ves u Chotěboře
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru