Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského

Datum uveřejnění 18.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.09.2017
Označení verze Aktuální  (22.01.2019 10:18:37)
Systémové číslo P17V00006878
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v okolí Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Jedná se o úpravu ul. Komenského od ul. Hlavní až po konec školního hřiště (SO 101), to je ulice v délce 215 m. Linie obruby na opačné straně od základní školy zůstane zachována. Šířka ul. Komenského bude zúžena na 6,0 m, resp. na 5,5 m v úseku u školního hřiště. V novém stavu pak zůstane zachován obousměrný provoz. Těsně u základní školy je navržen záliv pro případné vystupování nebo nastupování školní mládeže z osobních aut rodičů, případně autobusu při školních akcích. Podél školního hřiště jsou navržena podélná parkovací místa (8 ks), za zálivem směrem k ul. Hlavní jsou navržena kolmá parkovací místa (13 ks) a dále pak směrem k ul. Hlavní podélná parkovací místa (4 ks). Místo původních 7 parkovacích míst se tak získá 27 parkovacích míst. Stávající 2 parkovací místa na příjezdu k bytovým domům zůstanou zachována a v novém stavu je uvažováno s tím, že by byly vyhrazeny pro ZTP. Současně jsou navrženy v celé délce na straně ZŠ přístupové chodníky v šířce 2,15 m, resp. 1,25 m až 1,55 m u školního hřiště. Rekonstruovaná vozovka ul. Komenského a záliv před vstupem do základní školy budou mít asfaltobetonový kryt. Parkovací plochy a chodníky budou mít dlážděný kryt z betonové zámkové dlažby v přírodním odstínu. Na ul. Hlavní je navržena úprava na přechod pro chodce, který bude realizován společně s úpravou ul. Hlavní (zúžení na šířku 7 m).
Součástí rekonstrukce zpevněných ploch je rekonstrukce veřejného osvětlení a návrh nové silniční (dešťové) kanalizace. V rámci prováděné stavby je navržen nový kanalizační řád, který bude sloužit pouze k odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch v ul. Komenského. Bude se tedy jednat o silniční kanalizaci, která je součástí komunikace. Navržená trasa je v délce cca 236 m, bude z PVC trub DN300 a bude napojena do přilehlého vodního toku, který je ve správě města Frýdlant nad Ostravicí. Na trase kanalizace budou betonové revizní šachtice DN1000. Do kanalizace budou potrubím PVC DN150 napojeny obnovené uliční vpustě UV3 až UV14. Tyto vpustě budou přibližně v místech stávajících vpustí. Obnovené vpustě UV1 a UV2 budou s ohledem na umístění (začátek ulice) napojeny do stávajícího odvodního potrubí. Vpustě UV3, UV5, UV7, UV9 jsou podobrubníkové. Vpustě UV11 a UV13 jsou dle požadavku SmVaK zateplené. Co se týče osvětlení, tak nový přechod pro chodce bude nasvětlen speciálním osvětlením z obou stran. V rámci rekonstrukce ul. Komenského bude řešeno osvětlení přechodu pouze ze strany ul. Komenského – stožár č. 1. Nové veřejné osvětlení bude umístěno po levé straně ve směru staničení, tj. na straně základní školy. Stožáry č. 2, 3 a 4 budou nové (např. SAL-70dz) včetně výložníků (např. WR-15/1, WR-15/2) a svítidel (např. Andromeda). Stožáry č. 5, 6 a 7 jsou stávající betonové a budou na nich nové výložníky a svítidla. Rekonstruované osvětlení nahrazuje původní osvětlení č. 9074 až 9080. Navazující osvětlení č. 9081 až 9088 bude beze změn a napojení na rekonstruovanou část bude zachováno. Celá výše uvedená soustava je napojena z rozvaděče RVO-09. V prostoru ul. Komenského bude rekonstruované osvětlení napojené novou podzemní přípojkou kabelem CYKY-J 5x16 s rezervní chráničkou DN50 pro kamerový systém.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také vykácení a nová výsadba vzrostlých stromů. Dojde k pokácení 16 ks dřevin druhu lípa velkolistá a náhradní výsadbě nových dřevin. Součástí předmětu veřejné zakázky je pak také následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 35' 27.1237" N, 18° 21' 39.0643" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 06.10.2017 13:04:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO 00296651
Adresa
Náměstí 3
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060194

Nahoru