Výpis systémových zpráv

Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku

Datum uveřejnění 10.11.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.11.2015
Označení verze Aktuální  (30.01.2019 12:35:45)
Systémové číslo P19V00000716
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P15V00142015
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací – přístavby a stavebních úprav objektů nacházejících se v areálu Domova pro seniory Ludmila v obci Háj ve Slezsku.

Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ PARC. Č. 88 A 89 KÚ SMOLKOV, DOMOVA PRO SENIORY LUDMILA, PODDUBÍ 7, HÁJ VE SLEZSKU“ (dále „PD“), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – soupis stavebních prací.

Předmětem zakázky (díla) je přístavba objektů občanské vybavenosti ke stávajícím objektům v AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY LUDMILA, na pozemku 88, 89, 99/2 v KÚ SMOLKOV.

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): po podpisu Smlouvy o dílo a po písemné výzvě zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště, ke kterému dojde max. do 5-ti pracovních dnů od předání (doručení) písemné výzvy k převzetí staveniště. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Nejdříve však od: 15.01.2016

Předpokládaný termín dokončení stavby: nejpozději do 185 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání.

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (https://hajveslezsku.ovanet.cz/), a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení na věstníku VZ do konce lhůty pro podání nabídek – je k dispozici volně v elektr. podobě.

Části zadávací dokumentace, které nejsou zveřejněny na profilu dodavatele (tj. Příloha č. 6 Projektová dokumentace – výkresová část a Příloha č. 7 Soupis stavebních prací), předá či zašle zadavatel, resp. zastupující zadavatel dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zastupující zadavatel považuje za závaznou objednávku vyžádání části zadávací dokumentace, která není zveřejněna na profilu zadavatele, písemnou žádost doručenou e-mailem. Žádost o vydání nezveřejněné části zadávací dokumentace je třeba zaslat pověřenému zástupci zadavatele, Mgr. Kateřině Slečkové, na e-mail: sleckova@bonfinance.cz.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle zákona (max. 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky). Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 640.000,- Kč.

Zadavatel bude požadovat fakturaci díla ve třech fakturách, první po min. 40 % prostavěnosti, druhou po min. 70 % prostavěnosti a závěrečná fakturace po dokončení kompletního díla. Splatnost faktur bude 30-ti denní. Zadavatel bude dále uplatňovat 5ti % zádržné. Více viz obchodní podmínky (příloha č. 8 Zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 32 152 336,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 15.12.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://hajveslezsku.ovanet.cz/detail/401
Smlouva Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Háj ve Slezsku
IČO 00300021
Adresa
Antonína Vaška 86
74792 Háj ve Slezsku
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-003455

Nahoru