Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Ochrana a podpora hnízdní populace sýčka...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.04.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.04.2014
Označení verze Aktuální  (27.05.2014 08:21:43)
Systémové číslo P14V00001813
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Ochrana a podpora hnízdní populace sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji s lokální působností projektu v jiných regionech České republiky
Druh Služby
Popis Monitoring stavu před realizací projektu
Cílem je zhodnocení stavu recentního výskytu sýčka obecného a sovy pálené před realizací projektu na vhodných lokalitách v oblasti realizace projektu. Hlavní těžiště monitoringu bude spočívat v monitorování výskytu obou druhů sov - sýčka obecného a sovy pálené fyzickou kontrolou vhodných objektů, dále v monitoringu hlasových aktivit odposlechem v terénu a pomocí nahrávek hlasových projevů s použitím digitálních záznamníků, s následným vyhodnocením a zpracováním dat. Lokalizace pozitivního výskytu sov bude v terénu zaměřena pomocí GPS přístroje. Tato aktivita bude realizována v rámci územní působnosti projektu vyjma Ústeckého a Středočeského kraje. Předpokládané vstupy: 300 hodin práce v terénu, 7 200 najetých km.


Výroba hnízdních budek pro sýčka obecného a sovu pálenou
Při výrobě hnízdních budek bude kladen důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost hnízdních budek. V rámci této aktivity bude realizována výroba 280 hnízdních budek pro sýčka obecného a 98 hnízdních budek pro sovu pálenou, aba typy budek budou zabezpečeny proti predátorům plechovým vikýřem po obvodu vletového otvoru.

Popis hnízdní budky pro sýčka obecného
Hnízdní budka je „nohavicového“ typu, s rozměry 80d x 25š x 20v cm. Bude vyrobena ze smrkového dřeva, jednotlivá prkna jsou opatřená falcem. Konstrukčně je přizpůsobena nárokům sýčka obecného s důrazem na bezpečnost hnízdní budky proti predaci. Vletový otvor je kruhovitý, o průměru 9 cm, situován je z bočního pohledu. Vletový otvor bude kompletně celý oplechován plechovým vikýřem (z pozinkovaného plechu), zajišťujícím sýčkům dostatečnou ochranu proti predaci. K oplechování budek bude použit kvalitní pozinkovaný plech o síle 0,6 mm. Vnější část budky bude opatřena hnědým nátěrem kvalitní barvy. Zadní část budky bude otvíratelná za účelem následných kontrol a čištění budky.

Popis hnízdní budky pro sovu pálenou
Hnízdní budka je prostorná s rozměry 100d x 45š x 45v cm. Bude vyrobena ze smrkového dřeva a jednotlivá prkna jsou opatřená falcem. Konstrukčně je přizpůsobena nárokům sovy pálené s důrazem na bezpečnost hnízdní budky proti predaci. V levé spodní části budky je situován vletový otvor velikosti 15x15 cm. V interiéru budky je za vletovým otvorem zhotovena stínící přepážka, která zajišťuje sovám větší klid a méně světla při hnízdění. Vletový otvor budky je kompletně celý oplechován plechovým vikýřem (pozinkovaný plech), zajišťujícím sovám dostatečnou ochranu proti predaci (především kunou skalní). Vnější část budky bude opatřena hnědým nátěrem kvalitní barvy. Střecha budky je zčásti otvíratelná pomocí dvou pantů (pozink) za účelem následných kontrol a čištění budky.


Instalace hnízdních budek pro sýčka obecného a sovu pálenou
Předmětem je instalace 280 hnízdních budek pro sýčka obecného a 98 hnízdních budek pro sovu pálenou do vymezených hospodářských objektů dle přílohy této výzvy. V případě instalace budky mimo zastřešené hospodářské objekty bude střecha budky chráněna kvalitní vodovzdornou lepenkou.

Budky pro sýčka obecného a sovu pálenou budou instalovány do různých typů zemědělských objektů: velkokapacitní sklady píce, steliva a obilovin, starší typy seníků, slamníků, skladováky mechanizace, půdy kravínů a odchoven prasat apod. Výška instalace budky činí 6-15 m, dle možností v daném objektu. Instalace budek bude prováděna pomocí hliníkového žebře, lan a horolezecké techniky. Z důvodů realizačních, technických a bezpečnostních se na instalaci budek budou podílet vždy dvě osoby.

U instalovaných budek budou evidovány základní charakteristiky: kraj, okres, obec, nadmořská výška, přesná poloha GPS (X, Y), příslušnost k ORP, CHKO, ptačí oblasti, přírodnímu parku, vlastník/nájemce objektu s budkou, číslo parcely a k.ú. Souřadnice instalovaných budek budou v terénu zaměřeny pomocí GPS, vrstva souřadnic (formát shp nebo kml) instalovaných budek bude po ukončení realizace projektu předána zadavateli.


Zhodnocení výsledku a efektu projektu
Po ukončení výroby a instalace budek bude v následujícím roce provedeno „Zhodnocení výsledku a efektu projektu“. Provedena bude fyzická kontrola 280 hnízdních budek pro sýčka obecného a 98 hnízdních budek pro sovu pálenou (každá budka bude zkontrolována pouze jednou v hnízdním období), sledována bude obsazenost budek cílovými druhy (sýčkem obecným a sovou pálenou) a dalšími (necílovými) druhy ptáků, příp. jinými druhy živočichů. V případě obsazených budek sýčkem obecným a sovou pálenou budou provedeny další kontroly za účelem zjištění počtu vyvedených mláďat, pořizována bude fotodokumentace. Dále všechny obsazené budky sovou pálenou budou zkontrolovány znova v průběhu září z důvodu zachycení druhých hnízdění. V případě potřeby hnízdní budky v rámci této aktivity přemístěny v rámci objektu (na daném k.ú. a parcelním čísle). Zničené budky budou v rámci nahrazeny novými. Data z výsledků kontrol budek budou zpracována a poskytnuta zadavateli v podobě závěrečné zprávy z projektu (dokumenty výstupu - Word, Excel), podrobné podmínky výstupu budou konzultovány a upřesněny zadavatelem. Požadavky na výstup: u každé budky bude uveden výsledek obsazenosti budky, u cílových druhů bude uveden počet vyvedených mláďat (bude-li zjištěno v terénu), u obsazených budek cílovými druhy bude pořízena fotodokumentace, data budou zpracována v přehledné tabulkové podobě v souboru MS Excel. Dodavatel po ukončení prací zajistí předání všech předmětných prací zhotoviteli.


Propagace projektu
Za účelem propagace projektu bude v rámci zakázky pořízen nákup 10 setů webových kamer s HW a SW příslušenstvím, určených ke snímání obsazených budek v terénu. Zakázka na výběrové řízení zahrnuje pořízení, instalaci, zajištění chodu a deinstalaci kamerového systému v instalovaných budkách. Kamerový systém bude instalován ve vybraných obsazených budkách sýčkem obecným a sovou pálenou (max. v deseti budkách s vejci či mláďaty) a bude udržován v provozu do vyvedení posledního mláděte z hnízda. V případě nálezu nižšího počtu obsazených budek než je předpokládaných deset budek, bude částka za instalaci, zajištění chodu a deinstalaci kamerového systému v instalovaných budkách adekvátně snížena. Dodavatel po ukončení prací zajistí předání dat, SW a HW vybavení zhotoviteli.

Dále v rámci této aktivity bude realizován návrh, příprava a výroba tematického letáku Sýček obecný a Sova pálená, v nákladu 1 000 ks. Leták bude celobarevný, formát A4, přebal + 8 vnitřních stran, bude obsahovat text na téma biologie a ochrana sýčka obecného a sovy pálené, doplněný minimálně 12 barevnými fotografiemi obou druhů sov. Návrh letáku před jeho tiskem musí být písemně odsouhlasen zadavatelem, připomínky zadavatele ke grafické podobě, textu a fotografiím budou před tiskem akceptovány.

Výstupy projektu - vyrobené a instalované hnízdní budky v terénu, 10 setů webových kamer s HW a SW příslušenstvím zůstávají po ukončení projektu v majetku zadavatele.

Variantní řešení: zadavatel variantní řešení veřejné zakázky nepřipouští.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 268 370,- Kč včetně DPH (nejsme plátci DPH)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 268 370,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 488599
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Návrh a realizace výzkumu a vývoje
Datum ukončení příjmu nabídek 29.04.2014 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TYTO
IČO 26523141
Adresa
Nenakonice 500
78376 Věrovany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344660

Nahoru