Výpis systémových zpráv

Nová Karolina Ostrava - Trojhalí, dodatečné stavební práce č. 1

Datum uveřejnění 19.03.2013  
Označení verze Aktuální  (30.09.2013 17:26:44)
Systémové číslo P13V00001217
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nová Karolina Ostrava - Trojhalí, dodatečné stavební práce č. 1
Druh Stavební práce
Popis Stavební práce v rámci veřejné zakázky „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“ byly prováděny v rámci areálu Nové Karolina v centrální části města Ostravy.
Dodatečné stavební práce jsou výsledkem změnových listů projektu (dále „ZL“), které dokumentují vývoj stavebních zásahů vyvolených na uvedené stavbě.

Konkrétně se jedná o ZL 001, který řeší předpínací lana objektu Ústředny. Již v rámci veřejné zakázky na provedení stavebních prací bylo v rámci dodatečných informací upřesněno, že pro dodatečné ztužení mohou být použita předpínací lana namísto helikální výztuže. Bližší specifikace uvádí že, budou použita předpínací lana Lp 15,5mm – 1800MPa, s polyetylénovým obalem a ochranným tukem, dokonale splňující protikorozní ochranu. Kotvení lan bude pomocí certifikovaných jednolanových kotev, do ocelových roznášecích desek 300x300x18mm (400x300x18mm). Předepnutí lan bude na předem definovanou sílu, s protokolem o napínání.

ZL 002 řeší zaslepení vodovodního potrubí. V rámci realizace zemních prací bylo zjištěno podzemní vedení vodovodu, které bylo nutno demontovat, provést likvidaci potrubí a zaslepit pomocí elektro tvarovek. Uvedená skutečnost nebyla známa před vyhlášením veřejné zakázky, neexistuje o ní záznam v žádném vyjádření dotčených orgánů či správců inženýrských sítí. Trasa potrubí se nacházela v místě budoucího spojovacího krčku, a proto bylo nutné pro pokračování prací toto potrubí odstranit.

ZL003 řeší opravu poškozeného multikanálu (kabelovodu), který rovněž nebyl zachycen v žádných projekčních podkladech (vyjádření správců IS). Při provádění zemních prací na severní straně budovy Ústředny byl tento mírně poškozen, a tudíž byla nutná jeho rekonstrukce.


Změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, které nebylo možné předem předvídat při zpracování zadávací dokumentace původní veřejné zakázky („Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“, zadané v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb.). Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (viz výše) a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, tj. stavebních prací vedoucích ke stavbě/rekonstrukci budov Trojhalí Karolina v Ostravě.

Největší dopad pak má ZL 004, který řeší konstrukční změny s ohledem na úroveň hladiny spodní vody. V rámci realizace zemních prací došlo ke zjištění nové skutečnosti, která se týká hladiny spodní vody. Ta se, oproti průzkumům, ze kterých vycházel projektant při tvorbě projektové dokumentace v jednotlivých stupních, nachází o cca 1,5 m výše (na kótě 210,03 mnm.) oproti 208,5 mnm, čímž znemožňuje realizaci stavby, tak jak s ní projekt uvažoval a činí budoucí problém pro provoz Trojhalí Karolina a tedy i problém pro udržitelnost projektu.
Rozsah navržených změn se týká zejména těchto hlavních částí:
1. řešení suterénů pomocí systému tzv. “bíle vany“ namísto původně navrženého systému povlakové izolace pomocí bentonitových rohoží
2. zrušení podzemního průchodu spojujícího Trojhalí a parkoviště obchodního centra
3. zvednutí čisté podlahy suterénu o 350 mm (z 209,800 na 210,150 m.n.m.)
4. zvednutí základové spáry suterénu zrušením podlahových mazanin ve skladbách podlah
5. zvýšení čisté podlahy přízemí v ústředně o 250 mm
6. realizace vodotěsné „bílé vany“ i pod vstupní rampy a schodiště
7. zjednodušení členitého tvaru základové desky bílé vany s ohledem na nové řešení kanalizačního potrubí, které bude z části nově řešené jako tlakové pod základovou deskou
8. podchycení části základů ústředny a Dvojhalí pomocí mikropilot
9. nově navržený systém čerpání pro snížení HPV po dobu realizace monolitických konstrukcí
10. změna způsobu sanace základových konstrukcí Dvojhalí


Tyto dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich rozsah nepřekročí 20% ceny původní zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 344899
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Nová Karolina Ostrava - Trojhalí, dodatečné stavební práce č. 1
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob
IČO 72089237
Adresa
Ruská 2887/101
70602 Ostrava-Vítkovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226541

Nahoru