Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.02.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (07.03.2011 09:19:02)
Systémové číslo P11V00000045
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA
Druh Stavební práce
Popis Doplnění veřejné zakázky ze dne 7. března 2011
Zadavatel veřejné zakázky „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“, zveřejňuje na základě obdržení dotazů dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k zadávacím podmínkám dodatečné informace:
Možné nesrovnalosti mezi výpisem oken a výkazem výměr uvede uchazeč v bodě f) Nabídky „Seznam oceněných prací, o kterých se uchazeč domnívá, že nejsou obsaženy ve výkazu výměr“. Tyto budou řešeny v rámci stavby po odsouhlasení projektantem a stavebním dozorem. Navržené změny v ceně položky uchazeč neuvede do návrhu Smlouvy, ale budou řešeny později v rámci stavby. V případě nesrovnalostí mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací platí pro stanovení ceny výkaz výměr.

VÝKAZ VÝMĚR ZVEŘEJNĚNÝ DNE 1.3.2011 JE ZÁVAZNÝ A KONEČNÝ PRO VŠECHNY UCHAZEČE.

(další informace níže v připojených dopisech)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Doplnění veřejné zakázky ze dne 3. března 2011
Zadavatel veřejné zakázky „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“, zveřejňuje na základě obdržení dotazů dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k zadávacím podmínkám dodatečné informace a vzhledem k tomu, že se změny týkají doplnění a oprav výkazu výměr stavby, které jsou níže dostupné ke stažení, zadavatel prodlužuje tyto termíny:
a) lhůta pro doručení písemných nabídek končí v pondělí 14. března 9.00 hod. Nabídka musí být v této lhůtě doručena do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol;
b) otevírání obálek se uskuteční v pondělí 14. března 9.30 hod. v budově Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol ve velké zasedací síni v druhém patře;
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Předmětem díla je úplné provedení nástavby technického pavilonu MŠ Gagarinova, Gagarinova č.p. 1103, Praha-Suchdol, nacházejícího se na pozemku parc. č. 1137/4, v kat. úz. Suchdol, obec Praha. Nástavbou vznikne prostor pro dvě třídy mateřské školy s kapacitou 2x25 dětí se standardním zázemím.
Předmětem díla je též demontáž stávající střešní konstrukce pavilonu a zajištění ochrany všech místností umístěných v I. nadzemním podlaží (kuchyně, sklady a chodby, ředitelna, 2x ordinace lékařů, klubové prostory DDM) před povětrnostními vlivy a vlivy stavebních prací tak, aby po dobu výstavby tyto místnosti mohly plnit svou funkci.
Jedná se o nástavbu objektu technického pavilonu, který nyní slouží z části jako technické zázemí mateřské školky a z části jako ordinace praktického lékaře a stomatologa a jako klubovna Domu dětí a mládeže. V technickém zázemí MŠ je dále umístěna ředitelna, kuchyň pro mateřskou školu s veškerým zázemím, kotelna, elektrorozvodna, sklady a místnost pro zájmové kroužky.

Při realizaci nástavby musí být zachován bezpečný provoz a ochrana stávajícího zařízení v I. nadzemním podlaží.
Podrobně je realizace popsána v prováděcí dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je také:
Zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření autorizovanou osobou v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.
Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.
Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.
Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, s výjimkou ploch ve vlastnictví města, které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně.
Provedení přejímky stavby.
Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 14.03.2011 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.praha-suchdol.cz
Smlouva NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Suchdol
IČO 00231231
Adresa
Suchdolské nám. 3 734
16500 Praha-Suchdol
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60055622

Nahoru