Výpis systémových zpráv

Metodika organizačních postupů a zavedení projektové kanceláře ÚNMZ

Datum uveřejnění 30.05.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (08.06.2011 14:27:36)
Systémové číslo P11V00000199
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Metodika organizačních postupů a zavedení projektové kanceláře ÚNMZ
Druh Služby
Popis Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a jedním vybraným uchazečem, která bude upravovat podmínky pro poskytování služeb při vytvoření metodiky organizačních postupů a zavedení projektové kanceláře pro Projekt Zadavatele.
Účelem této veřejné zakázky na služby je rozšíření a implementace metodiky a nastavení efektivního a transparentního systému projektového řízení, rozšíření a implementace metodiky organizačních postupů a zajištění úspěšnosti realizace aktivit Projektu s ohledem na budoucí udržitelnost jeho výstupů. Součástí veřejné zakázky bude také zavedení projektové kanceláře (dále jen PK) a její integrace do organizační struktury Zadavatele.
Předmětem této veřejné zakázky je realizace následujících služeb (činností) a dodání hmotně zachycených výsledků (výstupů) realizovaných služeb (činností):

A. Organizační postupy projektového řízení
- zavedení metodiky projektového řízení a metodiky postupů zapojení projektového řízení do procesů organizace
- zavedení optimálního a transparentního systému projektového řízení v organizaci
- identifikace rizik a navržení kontrolních mechanismů zaměřených na dodržování vytvořených metodik v oblasti projektového řízení

B. Zavedení projektové kanceláře (PK)
- vymezení funkcí PK jako řídící organizační jednotky u Zadavatele, která plánuje, měří a vyhodnocuje dílčí aktivity související s realizací Projektu, a která zajišťuje jejich efektivní realizaci, a to v návaznosti a v souladu s funkčním vymezením projektové kanceláře Ministerstva průmyslu a obchodu
- poskytování poradenství při řízení portfolia strategických rozvojových projektů realizovaných Zadavatelem, a to zejména v oblasti ICT. Z tohoto důvodu je v rámci projektové kanceláře potřeba uplatnit jednotný projektový přístup a metodiku řešení obecných úkolů a kontinuálně je naplňovat po celou dobu realizace Projektu.
C. Expertní pomoci při administraci Projektu
V rámci této služby bude Zadavatelem požadováno, aby uchazeč poskytoval expertní pomoc při administraci celého Projektu a podporu projektového manažera a ostatních členů projektového týmu v oblasti zajištění souladu Projektu s metodikou OP LZZ a podmínkami výzvy č. 59. Tato služba bude spočívat v:
- tvorbě obligatorní dokumentace k Projektu, která bude sestávat z:
• tvorby zpráv z Projektu (úvodní, průběžných a závěrečné)
• vytváření změnových žádostí v rámci realizace Projektu
• zpracování žádostí o platbu
• zajištění souladu akcí prováděných v rámci publicity Projektu s pravidly a požadavky na povinnou publicitu dle pravidel programu OP LZZ

- zajištění komplexního poradenství v souvislosti s realizací Projektu, které bude sestávat ze:
• služeb právní podpory při komunikaci s Odborem strukturálních fondů (kontrola veškeré projektové dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly Odboru strukturálních fondů)
• účasti na kontrolách prováděných ze strany zprostředkujících a řídících orgánů strukturálních fondů
• účasti na jednáních projektového týmu a účast při jednáních s dodavateli
• metodické podpory v souvislosti s uznatelností nákladů Projektu (dle aktuální schválené metodiky příslušným orgánem strukturálních fondů)
• služeb projektového auditu ve vazbě na schválené cíle Projektu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Poradenské služby v oblasti řízení projektů
Datum ukončení příjmu nabídek 16.06.2011 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
IČO 48135267
Adresa
Biskupský dvůr 5
11000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060464

Nahoru