Výpis systémových zpráv

Mateřská školka Hejnice - technický dozor investora - 2. kolo

Datum uveřejnění 18.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.06.2019
Označení verze Aktuální  (03.07.2019 13:57:32)
Systémové číslo P19V00005083
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Mateřská školka Hejnice - technický dozor investora - 2. kolo
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výkonu odborného technického dozoru investora (TDI) v období realizace a dokončení stavby pro dílo výstavby mateřské školky Hejnice. Předmětem díla je demolice stávající budovy mateřské školky, výstavba nové budovy mateřské školky a kompletní vybavení sanitou a mobiliářem, sadové úpravy, herní prvky, zpevněné plochy, přípojky, vodovodu, teplovodu, splaškové i dešťové kanalizace, přípojky NN a SEK. Předpokládaná rozpočtová cena dozorovaného díla je 47 mil. bez DPH.

Seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, předání staveniště zhotovitelům, dohled nad vytyčením stavby, pravidelné zápisy do stavebního deníku s vyjádřením ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby a podmínek nápravy, účast na kontrolních dnech, pravidelná kontrola i mimo kontrolní dny, dodržování podmínek stavebního povolení, péče o systematické doplňování dokumentace dle požadavků stavby a evidence dokumentace dokončených etap stavby, projednání dodatků a změn stavby, které nezvyšují náklady na cenu díla a neprodlužují lhůtu výstavby, bezodkladné podávání informací investorovi o všech závažných okolnostech, kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, sledování finančních nákladů stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi, spolupráce s projektantem a investorem co do souladu s projektem a opatření na odstranění případných závad projektu, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, uplatňování námětů na zhospodárnění budoucího provozu stavby, hlášení archeologických nálezů, předcházení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, kontrola dodržování dílčích termínů díla a upozornění zhotovitele i investora na případné odchylky vč. návrhu sankcí, spolupráce při technickém řešení sporů, spolupráce s investorem při řešení nutných změn a dodatků vedoucích k navýšení ceny díla nebo prodloužení lhůty výstavby, příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na samotném převzetí, kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí hotové stavby, organizace zajištění kolaudačního rozhodnutí pro provedenou stavbu, účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí, kontrolu odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla a po dobu záruky, kontrolu vyklizení staveniště.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 785 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Dohled nad stavebními pracemi
Datum ukončení příjmu nabídek 01.07.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Mateřská školka Hejnice - technický dozor investora - 2. kolo
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hejnice
IČO 00262803
Adresa
Nádražní 521
46362 Hejnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211105

Nahoru