Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Komplexní revitalizace zeleně v městyse Křižanov

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.07.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.07.2014
Označení verze Aktuální  (12.11.2014 09:15:33)
Systémové číslo P14V00004216
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komplexní revitalizace zeleně v městyse Křižanov
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zeleně ve tří lokalitách městyse Křižanov a to na Benešově náměstí, v parku ve východní části Masarykova náměstí a dále revitalizace zeleně veřejných ploch hřbitova, který se nachází na východním okraji městyse Křižanov.
Řešenou oblast na Benešově náměstí tvoří veřejné plochy o celkové rozloze 12.000 m2. Hlavní dominantu Benešova náměstí tvoří téměř stoleté stromy lip velkolistých, ty lemují jako stromořadí silnici č. 391 a dále obklopují prostor dětského hřiště a přilehlý park. Stromořadí lip velkolistých v blízkosti silnice tvoří celkem 10 stromů. U těchto stromů byly dlouhodobě prováděny tzv. řezy na hlavu. Tento typ ošetření ovšem nebyl prováděn pravidelně, což vedlo u většiny stromů ke vzniku četných defektů koruny. Několik stromů muselo být již kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstraněno. U zbývajících stromů došlo kvůli nepravidelně prováděné péči ke značným deformacím koruny. U několika jedinců jsou patrné dutiny v části kmene. Přes četné defekty je vitalita všech stávajících stromů lip velkolistých relativně dobrá. Vzhledem ke stáří a významu těchto stromů je doporučeno jejich odporné ošetření tak, aby byla podpořena jejich vitalita a aby mohly být tyto stromy zachovány na náměstí co nejdéle. U stromů je navrženo vzhledem k předešlému provádění řezu, provést opětovný řez koruny na hlavu. Řez koruny musí být proveden po částech, etapovitě tak, aby nebyly redukce větví prováděny ve velkém rozsahu najednou. Obdobná situace je u lip velkolistých, které lemují prostor dětského hřiště a přilehlý park v horní části náměstí. V okolí hřiště a parku se nachází celkem 8 lip. Vedle lip se v okolí dětského hřiště nachází tři ořešáky černé. U těchto stromů naopak nebyly prováděny odborné řezy. Vzhledem k tomu, že se tyto stromy nachází v těsné blízkosti dětského hřiště, je nezbytně nutné provést jejich odborné ošetření tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a podpořena jejich vitalita. Nad dětským hřištěm se dále nachází šest stromů třešní vysazených před domy u objízdné komunikace, část těchto stromů bude eliminována. Na jižní straně objízdné komunikace se dále nachází nesouvislá výsadba drobných keřů a několika stromů, které budou z velké části v návrhu zachovány. Pod dětským hřištěm se nachází park s Mariánským sloupem a fontánou. Celková rozloha parku je 1650 m2. Původní dominantou parku byly letité stromy lip velkolistých, které zde byly zasazeny počátkem 20. století. Některé ze stromů museli být již odstraněny. V současné době se zde nachází 9 z těchto původních stromů. V průběhu druhé poloviny minulého století zde však bylo vysazeno velké množství jehličnatých stromů a keřů. Keře v parku jsou v současné době značně přerostlé a znemožňují snadný přístup do parku. Zejména ve spodní části parku se nachází mnoho jehličnatých stromů a keřů, které jsou vysazeny v naprosto nedostatečné vzdálenosti, což má velmi negativní vliv na jejich celkový zdravotní stav. U mnoha dřevin je v důsledku nedostatečné vzdálenosti patrné výrazné prosychání a nepravidelná jednostranná koruna. Vzhledem k významu této části náměstí a velkému výskytu neperspektivních dřevin v parku je navržena celková revitalizace tohoto prostoru tak, aby mu s pomocí nových perspektivních výsadeb byla navrácena parková podoba a aby zde vznikl odpočinkový prostor pro místní obyvatele. Z celkového hodnocení dřevin v prostoru Benešova náměstí vyplývá, že stávající zeleň je velmi nesourodá s vysoce omezenou perspektivou. Na horní straně náměstí se dochovala původní výsadba lip velkolistých. Vzhledem ke stáří těchto stromů je jejich zdravotní stav zhoršený a je u nich nutné provést co nejrychleji odborné ošetření. Zbývající stromy na horní straně náměstí tvoří nesourodá výsadba jehličnatých stromů a keřů. Ty jsou vysazeny v nedostatečné vzdálenosti, což má velmi negativní vliv na jejich celkový stav. U mnoha dřevin dochází k výrazným deformacím a prosychání. V blízkosti radnice a parkoviště ve spodní části náměstí nejsou naopak prakticky žádné výsadby přes to, že je zde dostatek volných veřejných ploch. Vzhledem k malé perspektivě stávající zeleně na Benešově náměstí je nutné provést komplexní obnovu zeleně na náměstí tak, aby se celý prostor sjednotil. Nové výsadby jsou tvořeny především výsadbami alejových stromů, které v městyse zajistí dlouhodobě perspektivní zeleň a které budou mít význam nejen pro současné ale i pro příští generace.
Druhou řešenou oblastí v rámci této veřejné zakázky je park ve východní části Masarykova náměstí o celkové rozloze 900 m2. Dominantou parku jsou čtyři vzrostlé lípy velkolisté, které se nachází v blízkosti sochy a památníku. Vedle těchto stromů se v parku ovšem nachází také neperspektivní jehličnaté dřeviny, které kolidují s hodnotnými stromy. V prostoru před parkem se dále na druhé straně silnice nachází tři vzrostlé stromy lip srdčitých. U těchto stromů nebyla dlouhodobě prováděna odborná údržba Vzhledem k jejich stavu a tvaru koruny je nutné provést odborné ošetření těchto stromů. Stav zeleně v parku na Masarykově náměstí je až na soliterní listnaté stromy velmi špatný a je tedy nutná celková obnova zeleně v parku. Hlavním cílem obnovy parku je vytvořit v okolí významné památky upravený prostor a s pomocí jednoduchých nenáročných výsadeb obnovit dominantu Křižanova, zvýraznit památky v parku, kterými je socha T. G. Masaryka s památníkem padlým a sjednotit celkový vzhled parku. Vzhledem k malé perspektivě stávající zeleně je kladen důraz na to, aby byly v parku založeny dlouhodobě perspektivní výsadby.
Poslední lokalitou řešenou v rámci této veřejné zakázky je prostor hřbitova a jeho okolí. Hřbitov se nachází na východním okraji městyse u silnice č. 391, která vede z Křižanova směrem na Heřmanov. V současné době je zastoupení perspektivních dřevin v prostoru hřbitova minimální přesto, že je podél hlavních cest dostatek prostoru pro výsadby. Stávající zeleň tvoří jehličnaté stromy a keře, které jsou z velké většiny ve velmi špatném zdravotním stavu. Některé keře a stromy se navíc nacházejí na nevhodných stanovištích přímo u hrobových míst a při současném vzrůstu s nimi kolidují. V této lokalitě bude provedena celková revitalizace zeleně v prostoru hřbitova a jeho okolí tak, aby byl zlepšen celkový vzhled a charakter tohoto pietního místa. Řešené území zahrnuje prostor hřbitova ohraničený obvodovou zdí a plochy mezi hřbitovem a silnicí na jeho severní straně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 568 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
Datum ukončení příjmu nabídek 25.08.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Křižanov
IČO 00294616
Adresa
Benešovo náměstí 12
59451 Křižanov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 492180

Nahoru