Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Kanalizace a ČOV obce Toušice

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 05.07.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.04.2012
Označení verze Aktuální  (04.07.2013 22:22:58)
Systémové číslo P13V00004192
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kanalizace a ČOV obce Toušice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací výstavby splaškové kanalizace a ČOV v obci Toušice.

Předmětem plnění je výstavba splaškové tlakové kanalizace a čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“) pro 482 ekvivalentních obyvatel pro obec Toušice a její místní část Mlékovice. V obcích Toušice a Mlékovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na území, na kterém se obce rozprostírají, budou odkanalizovány systémem tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace bude vybudována z potrubí PE100 v dimenzích D40 a D50 pro podružné řady a D50, D63, D75, D90 a D110 pro hlavní řady.

Pro čištění odpadních vod bude vybudována v severní části obce Toušice mechanicko – biologická ČOV pro 482 EO. Vyčištěná odpovědní voda je odváděna odpadním potrubím do recipientu – potok Výrovka. Okolo areálu ČOV bude provedena výsadba zeleně.

Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
 zpracování realizační projektové dokumentace a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R,
 zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání),
 provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R, a dále
 zajištění povinné publicity projektu, tj. zhotovení a postavení velkoplošného informačního panelu v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace projektu, a dále zhotovení stálé informační tabule (trvalá pamětní deska) v souladu s Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV), které jsou k dispozici na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/pravidla-pro-publicitu/

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 28 698 043,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 212245
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Toušice
IČO 00235784
Adresa
Toušice 16
28163 Kostelec nad Černými lesy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru