Výpis systémových zpráv

Kanalizace a ČOV Býšť

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 02.11.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 01.11.2013
Označení verze Aktuální  (26.02.2014 17:30:32)
Systémové číslo P13V00007294
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kanalizace a ČOV Býšť
Druh Stavební práce
Popis Stavba zahrnuje využití a stávající jednotné splaškové kanalizace v obci Býšť, nové splaškové kanalizace a napojení na novou ČOV s kapacitou 1600 EO. Na ČOV budou odvedeny i odpadní vody z obcí Hoděšovice a Hrachoviště, kde budou realizovány nově stokové sítě, v sídlišti v Hoděšovicích bude využita stávající jednotná kanalizace.

Provedením zakázky se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností souvisejících s realizací stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky.

Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je mimo jiné:
- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení,
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- případné dopravní značení včetně jeho projednání,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,
- zhotovení kanalizačního řádu a provozního řádu ČOV pro zkušební a trvalý provoz,
- zaškolení obsluhy,
- účast při zkušebním provozu ČOV,
- další náklady na zajištění DIO a objízdných tras,
- zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace a
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel provedl výstavbu ČOV a kanalizační stoky tak, aby dílo bylo funkční nejpozději do 365 dnů ode dne předání a převzetí staveniště a mohl být zahájen zkušební provoz.

Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č. 1828/2006.

Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracovaných společností Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 104 797 998,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 09.01.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Býšť
IČO 00273431
Adresa
Býšť 133
53322 Býšť
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 221546

Nahoru