Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.07.2018
Označení verze Aktuální  (17.08.2018 16:18:16)
Systémové číslo P18V00005793
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic
Druh Dodávky
Popis Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je pořízení elektromobilů a rychlonabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci areálů zadavatele v lokalitách Poříčany (okres Kolín), Mimoň (okres Česká Lípa) a Sutice- Slaná u Semil (okres Semily) v rámci realizace dotačního projektu „Elektromobilita – logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s., pod číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010643, etapy č. 1 a 2, pořízení elektromobilů včetně nabíjecích stanic v rámci programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie – II. výzva – aktivita a) elektromobilita“.

Jedná se o výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů vydaných MPO, platných v den zveřejnění na profilu zadavatele.

Jsou-li ve výzvě nebo zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zakázka je rozdělena do dílčích částí A, B a C, kdy
dílčí část A zahrnuje: dodávku 3 ks rychlonabíjecích stanic včetně instalace a připojení na elektrickou síť zadavatele;
dílčí část B zahrnuje: dodávku 2 ks sedmimístných elektromobilů;
dílčí část C zahrnuje: dodávku 1 ks pětimístného elektromobilu.


Zadavatel umožňuje dílčí plnění i variantní plnění:
Každý z uchazečů má právo předložit nabídku do jedné nebo více dílčích částí této zakázky. Na každou jednotlivou dílčí část zakázky (A, B nebo C) podává uchazeč samostatnou nabídku v samostatné obálce. Nabídka uchazeče musí obsahovat kompletní dodávku pro nabízenou dílčí část (je- li dílčí část plněna ve více etapách, pak pro všechny etapy), není přípustné nabídnout pouze částečné plnění v rámci dílčí části (např. plnění jen
v jedné etapě). Zadavatel připouští variantní nabídky pro každou dílčí část za podmínek upravených v článku 5, odstavec 5.4. této výzvy. Každá z variant přitom bude hodnocena samostatně jako samostatná nabídka.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet 16.07.2018 a končí 06.08.2018
- pro dílčí část A v 9:00
- pro dílčí část B v 10:00
- pro dílčí část C v 11:00
Adresa pro podání nabídek: adrese sídla zadavatele, tj. Tovární 463, Poříčany; 289 14. Nabídky mohou být doručeny poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu.

Prohlídka místa plnění:
Pro dílčí část A zakázky je možná prohlídka místa plnění ve dnech 23. 07. 2018 a 24. 07. 2018 od 8.00 do 14.00 hod ve všech místech plnění. Prohlídku je třeba dohodnout předem telefonicky s jednotlivými správci majetku v pobočkách zadavatele, a to:
pobočka Z02 Poříčany, p. Michal Novák, tel: 777 109 702 pobočka Z03 Sutice, p. Miloslav Palas, tel: 724 440 916 pobočka Z08 Mimoň, p. Štefan Majdiak, tel: 724 440 944.

Dílčí plnění / variantní plnění:
Každý z uchazečů má právo předložit nabídku do jedné nebo více dílčích částí této zakázky. Na každou jednotlivou dílčí část zakázky (A, B nebo C) podává uchazeč samostatnou nabídku v samostatné obálce. Nabídka
uchazeče musí obsahovat kompletní dodávku pro nabízenou dílčí část (je-li dílčí část plněna ve více etapách, pak pro všechny etapy), není přípustné nabídnout pouze částečné plnění v rámci dílčí části (např. plnění jen v jedné etapě). Zadavatel připouští variantní nabídky pro každou dílčí část za podmínek upravených v článku 5, odstavec 5.4. této výzvy. Každá z variant přitom bude hodnocena samostatně jako samostatná nabídka.

Ostatní informace:
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů vydaných MPO, platných v den zveřejnění na proflu zadavatele.
Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce v listinné podobě.
Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu fnanční kontroly.
dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

Práva zadavatele, ostatní podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
• Změnit, vysvětlit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky
• Neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se
svou účastí v zadávacím řízení
• Nevracet nabídky
• Uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení
o výběru dodavatele na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení
považují za doručená všem uchazečům okamžikem jejich uveřejnění
• Nebídky doručené po uplynutí stanovené lhůty, jiným způsobem nebo
v jiné formě, než je stanoveno v této zadávací dokumentaci, neposuzovat a nehodnotit. Opožděně podané nabídky zadavatel archivuje jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
Ostatní podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek a ZZVZ.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 171 400,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušený režim
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Nabíječky
  • Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název BENEŠ a LÁT a.s.
IČO 25724304
Adresa
Tovární 463
28914 Poříčany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-017242

Nahoru