Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodatečné stavební vícepráce č.5 na stavbě...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.07.2013  
Označení verze Aktuální  (11.07.2013 09:36:28)
Systémové číslo P13V00004321
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodatečné stavební vícepráce č.5 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Druh Stavební práce
Popis Stavební práce v rámci veřejné zakázky „Novostavba budovy Světa techniky – Science and Technology Centrum“ byly prováděny v rámci areálu Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Dodatečné stavební práce jsou výsledkem technických listů změny v projektu (dále „TLZ“), které dokumentují vývoj stavebních zásahů vyvolaných na uvedené stavbě. Níže je předložena rekapitulace všech ZL zahrnutých do Dodatku č. 5 včetně jejich dopadu na cenu v podobě víceprací (VCP), resp. méněprací (MP).

Konkrétně se jedná o TLZ 008, který řeší nepředvídané skutečnosti, vyvolané zejména požadavky navazující stavby Prodloužená ul. Ruská.
A - Přípojka ZS: Projektant souhlasí s provedením přípojky pro ZS stavby z nového Energocentra v trase předložené zhotovitelem (viz příloha č. 2).
B - Chráničky ÚT/CHL: Projektant na základě oficiální připomínky Magistrátu města Ostrava ze dne 13.12.12 (viz příloha č. 3.) rozhodl o doplnění chrániček z kanalizačních trub plastových 2x DN 300 a 2x DN500 v rozsahu 24m (pod budoucí ulicí Prodloužená Vítkovická). Z důvodu aktuálního stavu na stavbě, budou již provedené přípojky ÚT/CHL rozpojeny a chráničky na něj budou postupně navlečeny. Bez provedení těchto chrániček by v případě poruchy na přípojkách ÚT/CHL pod ulicí Prodloužená Vítkovická musela být provedena odstávka automobilové dopravy (případně i plánované tramvajové dopravy).
C - Přemístění rozvaděče: Objednatel na základě oficiálního požadavku TDS stavby Prodloužená Ruská rozhodl o přemístění hlavního rozvaděče stavby Svět techniky mimo plochu budoucí komunikace Prodloužená Vítkovická.

TLZ 009 řeší změnu opěrných stěn. Během výkopu stavební jámy objektu SO 01 pro opěrné stěny OS02 - 09 byly odhaleny skryté betonové, železobetonové, zděné, ocelové konstrukce a navážky v rozsahu větším než předpokládala dokumentace pro výběr zhotovitele. Tyto konstrukce a navážky musely být odstraněny souběžně s postupem prací na výkopech. Po dohodě se statikem bylo rozhodnuto, že pokud zasahuje nalezená konstrukce i pod úroveň základové spáry, musí být odstraněna do hloubky cca 0,5m pod tuto úroveň. Tyto práce však negativně ovlivnily únosnost základové spáry pod opěrnými stěnami OS02 - 03 a OS05 - 09 a proto projektant navrhnul jejich založení na pilotách (řešeno v TLZ č. 003), které vyvolalo změny tvaru a vyztužení opěrných stěn. Konstrukce kolidující s polohou hlubinného zakládání opěrných stěn OS02 - OS03 byly po odhalení proti předpokladu tak rozsáhlé, že neumožnily piloty provést. Proto projektant rozhodl o odstranění odhalených konstrukcí a navážek jen cca 0,5m pod úroveň plánované základové spáry, zrušil založení na pilotách (řešené v TLZ č. 003) a nahradil jej založením plošným. Dne 26.3.13 projektant vydal revize tvaru OS03 - 04 (OS03 zkrácena, OS04 úplně zrušena) navazující na revize SO 05 Areálová komunikace pro příjezd požární techniky a SO 12 Zpevněné plochy (chodník) vydané dne 19.3.2013, které budou řešeny samostatným TLZ.
Bez provedení změn tvaru a vyztužení opěrných stěn a změn jejich založení by nemohly být v rámci stavby Svět techniky realizovány další práce (zásypy) v části plochy staveniště a byl by tak ohrožen harmonogram nejen stavebních prací na díle, ale rovněž realizace celého projektu financovaného z OP VaVpI.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 360110
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodatečné stavební vícepráce č.5 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
IČO 75125285
Adresa
Vítkovice 3004
70300 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054282

Nahoru