Výpis systémových zpráv

Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí

Datum uveřejnění 03.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.05.2018
Označení verze Aktuální  (09.01.2019 12:44:30)
Systémové číslo P18V00003427
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování chodníku podél místní komunikace č. 26b v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí a s tím související objekty. Jedná se především o opěrnou zeď podél úseku chodníku, opravu krytu místní komunikace vč. lokálního rozšíření komunikace a vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace silničními vpusťmi. Veškeré nově navrhované chodníky budou řešeny bezbariérově. Při stavbě nikde nedojde ke snižování krytí inženýrských sítí oproti stávajícímu stavu. Toto krytí zůstane ve stejně tloušťce nebo dojde k jeho navýšení. Součástí projektu jsou také stavební úpravy stávajících oplocení sousedních pozemků, které se nachází v bezprostřední blízkosti navrhovaného chodníku. Předmětem veřejné zakázky je také sanace objektu školy v přímé návaznosti na stavbu chodníku, vybudovaní větraného kanálu v uliční části u objektu ZŠ, zajištění řádného odvodnění střechy střešními svody se zaústěním do vybudované dešťové kanalizace, vybudování okapového chodníku v přední části objektu školy.

Stavební úpravy budou provedeny na základě projektové dokumentace, ve stupni pro stavební povolení ze srpna 2017, a ve stupni pro provádění stavby z února 2018, obě zpracované společností RSE Project s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29398266 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace. Stavební úpravy pak budou provedeny také podle územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem regionálního rozvoje a stavebního úřadu dne 13. 06. 2017, s nabytím právní moci dne 18.07.2017, č. j. MUFO 19145/2017 a stavebního povolení vydaného dne 22. 03. 2018 Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem regionálního rozvoje a stavebního úřadu pod č. j. MUFO 9774/2018. Stavební povolení nabylo právní moci dne 24. 04. 2018 a je spolu s územním rozhodnutím také přílohou zadávací dokumentace.

V projektové dokumentaci je stavba členěna na následující stavební objekty:
SO 101 Chodník pro pěší
SO 102 Oprava krytu místní komunikace vč. lokálního rozšíření komunikace
SO 201 Opěrná zeď
SO 301 Odvodnění komunikace (kanalizace dešťová)
SO 701 Stavební úpravy oplocení

Stavební objekt SO 101 Chodník pro pěší řeší výstavbu nového chodníkového tělesa podél stávající místní komunikace MK 26b, který bude od komunikace oddělen zvýšenými obrubníky. V místech sjezdů bude chodník přizpůsoben podélnému sklonu sjezdu s vyklesáním na výšku nášlapu/nájezdu 2cm resp. 5cm. V místech sjezdů na soukromé parcely bude konstrukce chodníku včetně tloušťky dlažby zesílena. Chodník je navržen šířky 1,5m. V místě autobusové zastávky u základní školy bude mít chodník šířku 2,2m. Vzhledem k prostorovým možnostem lokality bude chodníkový pruh bezprostředně navazovat na zpevněnou plochu stávající komunikace. Chodníky budou příčně skloněny směrem ke komunikaci, aby bylo možné jejich odvodnění do upravovaného systému uličních vpustí a žlabů místní komunikace a nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků.

Stavební objekt SO 102 Oprava krytu místní komunikace vč. lokálního rozšíření komunikace bude provedena v rozsahu frézování a pokládky se zachováním nivelety stávající vozovky. Dojde tak k odfrézování stávající obrusné vrstvy v průměrné tloušťce 100mm. Po provedení navrhovaného chodníku a úpravy odvodnění lokality bude proveden nový kryt vozovky, a to ve dvou vrstvách. Celková šířka vozovky bude po provedení nově navrhovaných chodníkových ploch vzhledem ke stávajícímu prostorovému uspořádání lokality proměnlivé šířky od 5,5 do 6,5m. Na stavbou dotčených nezpevněných plochách staveniště bude rozprostřena vrstva humózní půdy a budou založeny parkové trávníky.

Stavební objekt SO 201 Opěrná zeď spočívá v realizaci opěrné zdi, jejíž výstavba zasáhne pozemky parcelní č. 262/4 a 1312/13. Opěrná zeď bude provedena k zajištění násypu podél chodníku, který je v těchto místech navržen s navázáním na stávající chodník vedoucí podél ulice Harcovské (sil. III/48418). Stavba je vyvolána návrhem chodníku, který zasahuje do svahu. Opěrná zeď je navržena provedením z tvárnic charakteru ztraceného bednění včetně obložení líce zdi kamenným obkladem. Charakter kamenného obkladu musí odpovídat již postavené zdi, která bude od nové zdi oddělena dilatační spárou v celé výšce zdi.

Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace (komunikace dešťová) řeší likvidaci dešťových vod v souvislosti s výstavbou chodníku. Budou vybudovány tři větve kanalizace z PP trub DN 200 – 250 pevnostní třídy SN 12. Stávající odvodňovací příkopy budou výstavbou chodníku zrušeny a dojde k vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace. Kanalizace bude vedena zhruba v ose komunikace a bude propojena se stávajícím odvodňovacím systémem, který je zaústěn do blízkého vodního toku. Vzhledem k výškovému profilu komunikace je dešťová kanalizace rozdělena do tří samostatných větví. Řad „1“ je veden směrem k objektu školy, kde je ukončen vsakovací retenční jímkou, která je umístěna na obecním pozemku. Řad „2“ je napojen na stávající odvodňovací příkop a Řad „3“ je napojen do stávající dešťové kanalizace, která je vedena do blízkého vodního toku – Ostravice. Celková délka potrubí je celkem 474,10 m. Vrstvy profilu zemin mohou být proměnlivé, proto při realizaci zasakovacího systému je nezbytná přítomnost odborného geologického dozoru, který stanoví konečnou hloubku a tvar vsakovacího zařízení.

Stavební objekt SO 701 Stavební úpravy oplocení spočívá v realizaci stavebních úprav oplocení, které budou dotčeny výstavbou navrhovaného chodníku. Jedná se o výškové případně i poziční úpravy částí oplocení dotčených pozemků. Jde o oplocení pozemků parcelní č. 262/4, 258/1, 1314/2, 263/2, 259 (levá strana) a parcelní č. 263/5. Úpravy oplocení jsou navrženy z důvodů zvýšení nivelety upraveného terénu v souvislosti s navrhovaným chodníkem za účelem zachování stávajících výšek oplocení a k zajištění dostatečných délek dotčených samostatných sjezdů na soukromé pozemky tak, aby odstavená vozidla ve sjezdu nezasahovala do profilu nového chodníku. V této souvislosti je navrženo posunutí stávajících vjezdových bran na pozemky, jedná se o pozemky parcelní č. 262/4, 1314/2 a 263/2.

V souvislosti se zábory ozeleněných ploch pro stavbu navrhovaného chodníku došlo již dříve ke kácení 4 vzrostlých stromů (1x listnatý – bříza a 3x jehličnatý – smrk), součástí projektu je vymýcení okrasných keřů v části kolem areálu Základní školy. V místech kolem stávající řadové zástavby rodinných domů dojde k přesazení stávajícího živého plotu mimo prostor navrhovaného chodníku. Dále dojde k ozelenění neprovozních ploch přilehlých ke komunikaci, které budou dotčeny stavbou. V rámci stavby není navrhována nová výsadba, součástí stavby je odstranění pařezů po dříve vykácených stromech.

Vše na základě uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 35' 30.4883" N, 18° 21' 30.6176" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 25.05.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO 00296651
Adresa
Náměstí 3
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060194

Nahoru