Výpis systémových zpráv

Víte co (ne)obsahuje Věstník veřejných zakázek?
A které zakázky se do něj dostávají?

V tomto článku si ukážeme, jaké typy veřejných zakázek lze nalézt ve Věstníku veřejných zakázek, ale i na dalších jednotlivých portálech jakou jsou profily zadavatelů a elektronická tržiště veřejné správy.


Věstník veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

Jaké zakázky obsahuje Věstník veřejných zakázek?

To znamená, že dopředu jsou zde povinně uveřejňovány pouze zakázky od hodnot uvedených v následující tabulce.

Veřejné zakázky uveřejněné před jejich zadáním
od 1 mil. Kč
bez DPH
Dodávky a služby
od 3 mil. Kč
bez DPH
Stavební práce

Výjimkou jsou zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které jsou do Věstníku - doplňovány zpětně, a to až 15 dní po uzavření smlouvy. Zakázky do 1 mil. Kč, resp. do 3 mil. Kč u stavebních prací, nejsou ve Věstníku uveřejněny vůbec. Jedná se o zakázky malého rozsahu, které se neřídí zákonem. Zadavatelé za každé uveřejnění, tj. zaslání formuláře do Věstníku platí, proto zde uveřejňují pouze to, k čemu je nutí zákon.

Jak hledat ve Věstníku

Věstník umožňuje přímé vyhledávání uveřejňovacích formulářů, které obsahují popis veřejných zakázek. Věstník je dostupný na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Klady a zápory vyhledávání ve Věstníku zobrazuje následující tabulka.

Vyhledání uveřejňovacích formulářů ve Věstníku veřejných zakázek
www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching

Hledání ve zdrojových datech Věstníku

Široké možnosti vyhledávání dle různých parametru

Přesnost vyhledávání

Hledání v nepříliš přehledných formulářích

Žádná možnost upozorňování na nové VZ nebo změny ve VZ

Zakázky až od 1 mil. respektive od 3 mil. (stavební)

Nevyhledává přes zakázky e-tržišť, pokud jsou pod 1 mil., respektive pod 3 mil. (stavební)

Nevyhledává přes zakázky v profilech zadavatelů, pokud jsou pod 1 mil., respektive pod 3 mil. (stavební)


Dále se podíváme na ostatní zdroje které můžeme využít při hledání.

Co (ne)obsahují ostatní zdroje veřejných zakázek?

Profily zadavatelů

Profil zadavatele je elektronický nástroj k uveřejňování informací a dokumentů k veřejným zakázkám. Profil zadavatele je tedy speciální www stránka, která umožňuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách a jejich archivaci. Shodu funkčnosti profilu zadavatele se zákonem prokazuje tzv. certifikát shody. Kvalitní profil zadavatele je tedy certifikovaný elektronický nástroj. V současné době je aktivních vice než 9000 profilů zadavatele. Jeden zadavatel musí mít vždy pouze jeden profil, vyjma případu, kdy zadavatel jako profil zadavatele používá i elektronické tržiště Odkaz na platný profil je uveřejněn ve Věstníku. Je-li zakázka povinně uveřejněna také ve Věstníku, pak se Věstník odkazuje pro podrobnější informace o této zakázce na konkrétní profil zadavatele. Na druhou stranu na profilech zadavatelů je uveřejňována řada zakázek, které ale nejsou uveřejněny ve Věstníku, protože jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje zákonný limit pro uveřejnění.

Jaké zakázky obsahují profily zadavatelů?

Profil zadavatele je možné použít pro všechny případy, kdy zákon vyžaduje publikování informací na profilu zadavatele, což po novele k 1. 4. 2012 platí prakticky pro všechny typy zadávacích řízení, a to včetně zakázek malého rozsahu s hodnotou vyšší jak 500 000 Kč. Řada zadavatelů ale uveřejňuje i zakázky s hodnotou nižší.

Klady a zápory vyhledávání na profilech zadavatelů následující tabulka.

Profily zadavatelů
www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/ShowPublicPublisherProfiles

Obsahuje zdrojová data včetně textové části zadávací dokumentace

Hledání ve zdrojových datech

Obsahují i zakázky, které nejsou uveřejněny ve Věstníku nebo e-tržištích

Velké množství profilů, vice než 9000

Rozdílné funkce vyhledávání

Nemožnost vyhledávat přes všechny profily najednou

Elektronická tržiště veřejné správy

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

Jaké zakázky obsahují e-tržiště?

Na e-tržištích jsou povinně zadávány veřejné zakázky ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací, nepovinně pak veřejné zakázky zadávané samosprávou, ve vybraných komoditách a od hodnoty 50 000 Kč. Na e-tržištích mohou být uveřejňovány i zakázky s hodnotou nižší než 50 000 Kč. Každé e-tržiště umožňuje vyhledávání veřejných zakázek, které jsou na něm zadávány.

Klady a zápory vyhledávání na profilech zadavatelů následující tabulka.

E-tržiště veřejné správy
www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy

Povinné používání pro státní správu

Hledání ve zdrojových datech

Možnost podat nabídku prostřednictvím e-tržiště

Nepovinné využívání samosprávou

Pět rozdílných e-tržišť s rozdílnou nabídkou služeb

Placená možnost upozorňování na nové VZ nebo změny ve VZ


Dále se zaměříme na to jak si dodatelé, kteří hledají veřejné zakázky pravidelně, mohou své hledání co nejvíce ulehčit, nebo si jej co nejvíce zautomatizovat s pomocí vhodných nástrojů. Pokračovat ve čtení můžete zde.