Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Všeobecné a obchodní podmínky Portálu pro...

Výpis systémových zpráv

1. Název, sídlo a identifikační údaje provozovatele

1.1 Identifikace

Název: QCM, s.r.o. Společnost je registrovaná v OR Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 40722.
Sídlo: Bellova 370/40, 623 00 Brno,
Kontaktní adresa: Heršpická 5, 639 00, Brno
IČ / DIČ: 26262525 / CZ26262525
Telefon: +420 538 702 702
Fax: +420 541 210 338
Web: www.qcm.cz
E-mail: info@qcm.cz

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele (statutární orgán)

Ing. David Horký, jednatel

1.3 Operátor uživatelské podpory

e-mail: podpora@qcm.cz
tel.: 538 702 705
pracovní doba: v pracovních dnech 9:00-17:00

2. Preambule

2.1 Portál pro vhodné uveřejnění

2.1.1 Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen „PVU“) je zřízen pro potřeby veřejných zadavatelů a jejich dodavatelů. PVU je spuštěn a plně funkční k datu 15. 9. 2010, kdy vešla v účinnost novela č. 179/2010 Sb., kterou se mění zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). PVU slouží pro splnění infomačních povinností veřejných zadavatelů, tak jak je definuje ZVZ a související předpisy.

2.2 Vymezení a definice pojmů

2.2.1 Provozovatelem PVU je společnost QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno (dále jen „Provozovatel“).

2.2.2 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují povinnosti Provozovatele a podmínky, za kterých Provozovatel garantuje požadované funkce, včetně způsobu objednání služby, způsobu předání a zpracování informací k uveřejnění zakázek a dokumentů.

2.2.3 Subjekt, který vytvořil svůj účet na PVU za účelem uveřejňování dokumentů ve veřejném, případně komerčním výběrovém řízení, je dále označován jako „Zadavatel“.

2.2.4 Subjekt, který vytvořil svůj účet na PVU za účelem získávání informací o zde uveřejněných veřejných zakázkách či reakce na podanou výzvu Zadavatele a nabízí produkty nebo služby, je dále označován jako „Dodavatel“.

2.3 Elektronický nástroj použitý na PVU

2.3.1 PVU je provozován za využití certifikovaného elektronického nástroje X-EN dle platných právních předpisů. Udělené certifikáty jsou k dispozici na PVU v sekci Legislativa a na dalších veřejně dostupných zdrojích.

3. Podmínky uveřejňování na PVU

3.1 Práva a povinnosti Zadavatele

3.1.1 Před prvním uveřejněním zakázek a dokumentů na PVU je Zadavatel povinen provést registraci na PVU. V registračním formuláři je Zadavatel povinen uvést pravdivé údaje. Registraci je nutné potvrdit prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu, jež bude zaslán na adresu zadanou při registraci.

3.1.2 Na základě potvrzení registrace je Zadavateli automaticky vytvořen „Profil zadavatele“ ve formě unikátní internetové adresy (dále jen „PZ“) a to ve tvaru www.vhodne-uverejneni.cz/profil/IČ (nebo název organizace), např. www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26262525. V případě, že byl při registraci uveden identifikátor organizační složky v rámci organizace, je adresa profilu zadavatele rozšířena o tento identifikátor na tvar www.vhodne-uverejneni.cz/profil/IČID, např. www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26262525002.

3.1.3 Zadavatel zodpovídá, že registraci a PZ zřizuje na PVU pověřená a kompetentní osoba Zadavatele.

3.1.4 Registrací Zadavatel souhlasí s těmito VOP.

3.1.5 Před prvním uveřejněním dokumentů na PVU je Zadavatel povinen zajistit uveřejnění internetové adresy svého PZ registrovaného na PVU ve Věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz, dále též „VVZ“) dle pravidel platných pro VVZ.

3.1.6 Splnění povinnosti Zadavatele dle bodu 3.1.5 těchto VOP může Zadavateli zprostředkovat Provozovatel a to na základě vyplněné Žádosti a Plné moci (ke stažení na PVU) a poskytnutí informací vyžadovaných k tomuto úkonu ze strany VVZ. Za zprostředkování registrace ve VVZ je účtován Zadavateli poplatek dle aktuálního ceníku. Za neprovedení uveřejnění PZ ze strany VVZ není Provozovatel odpovědný. V případě, že nelze provést uveřejnění PZ ve VVZ, se Provozovatel zavazuje o této skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele dle kontaktních údajů uvedených při registraci na PVU.

3.1.7 Pro správnou funkci strojového čtení dat o veřejných zakázkách, které je vyžadováno Ministerstvem pro místní rozvoj dle Vyhlášky č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále jen Vyhláška), je Zadavatel povinen na svém PZ vyplnit pole „Identifikátor Profilu zadavatele ve VVZ“. Pokud tento identifikátor Zadavatel nevyplní, Provozovatel neručí za správné exportování všech dat PZ tak, jak vyžaduje Vyhláška.

3.1.8 Zadavatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb zaplatit Provozovateli úhradu dle aktuálního platného ceníku.

3.2 Práva a povinnosti Dodavatele

3.2.1 Pokud chce Dodavatel využívat placených služeb PVU, je povinen provést registraci na PVU. V registračním formuláři je povinen uvést pravdivé údaje. Registraci je nutné potvrdit prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu, jež bude zaslán na adresu zadanou při registraci.

3.2.2 Dodavatel zodpovídá, že registraci zřizuje na PVU pověřená a kompetentní osoba Dodavatele.

3.2.3 Registrací Dodavatel souhlasí s těmito VOP.

3.2.4 Dodavatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb zaplatit Provozovateli úhradu dle aktuálního platného ceníku.

3.2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku PVU v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci elektronického nástroje v případě změn v související legislativě. O dobu předem ohlášené odstávky PVU se nesnižuje doba dostupnosti PVU.

3.2.6 Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků Zadavatele.

3.2.7 Provozovatel má právo pozastavit poskytování služeb v případě, že Zadavatel je více 30 dnů v prodlení s úhradou svých závazků.

3.2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo v ceníku určit služby, jejichž poskytnutí je vázáno na  uhrazení jejich ceny.

3.3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.3.1 Provozovatel nezodpovídá za obsah jednotlivých dokumentů a údajů uvedených Zadavatelem/Dodavatelem  při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo zneveřejnit uveřejnění, v němž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

3.3.2 Provozovatel nezodpovídá za splnění povinnosti Zadavatele dle bodu 3.1.5 těchto VOP.

3.3.3 Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Zadavatel/Dodavatel  mohl řádným způsobem PVU používat.

3.3.4 Provozovatel garantuje dostupnost služeb nabízených v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za kalendářní měsíc.

3.3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku PVU v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci elektronického nástroje v případě změn v související legislativě. O dobu předem ohlášené odstávky PVU se nesnižuje doba dostupnosti PVU.

3.3.6 Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků Zadavatele/Dodavatele.

3.3.7 Provozovatel má právo pozastavit poskytování služeb v případě, že Zadavatel/Dodavatel  je více 30 dnů v prodlení s úhradou svých závazků.

3.3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo v ceníku určit služby, jejichž poskytnutí je vázáno na  uhrazení jejich ceny.

3.4 Uveřejňování informací na PVU

3.3.1 Zadavatel vyplněním a potvrzením registrace na PVU objednává vytvoření svého Profilu zadavatele na PVU a souhlasí s jeho uveřejněním v rozsahu informací označených v registračním formuláři.

3.3.2 Zadavateli vzniká povinnost uveřejňování dokumentů  na PVU okamžikem uveřejnění zde registrovaného PZ ve Věstníku VZ.

3.3.3 Za „Podklady“ se považují informace vyplněné do příslušných formulářů na PVU, dále pak přiložené dokumenty (například Zadávací dokumentace) a jiné dokumenty vyžadované i volitelné v rámci automatizovaného postupu uveřejnění na PVU.

3.3.4 Provozovatel se zavazuje uveřejnit Podklady, které vložil Zadavatel v rámci svého PZ v případě, že Zadavatel splnil všechny náležitosti a povinnosti vyplývající z těchto VOP a z automatizovaného postupu uveřejnění na PVU.

3.5 Podmínky bezplatného využívání PVU

3.4.1 PVU své základní služby, tedy zřízení profilu zadavatele a uveřejňování informací na něm v rozsahu požadovaném ZVZ a souvisejícími vyhláškami, poskytuje zdarma.  Pokud Zadavatel aktivně svůj profil na PVU využívá, tedy má jej na konci měsíce nahlášen ve VVZ, neplatí za provoz profilu, ani uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Zadavatel toto deklaruje oznámením adresy Profilu zadavatele do VVZ (např.: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/01234567).

3.4.2 Pokud má Zadavatel ve  VVZ na konci měsíce nahlášen jiný PZ, než z PVU, má se za to, že aktivně používal minulý měsíc profil jiného poskytovatele a PVU využívá jen pro archivační účely, které jsou zpoplatněný částkou dle platného ceníku za každý i jen částečný měsíc. 

3.4.3 Pokud si Zadavatel nepřeje dále udržovat archivní údaje o veřejných zakázkách na PVU, je třeba postupovat dle článku 3.5 Všeobecných obchodních podmínek a ukončit využívání služeb PVU.

3.4.4 Pro Dodavatele je rozsah bezplatně poskytovaných služeb definován takto: Dodavatele mají bezplatně webový přístup k informacím o veřejných zakázkách. Pro některé informace (zakázky importované z externích systémů, zadávací dokumentace, pokud se zadavatel rozhodne) je vyžadována bezplatná registrace.

3.6 Podmínky ukončení Profilu zadavatele na PVU

3.5.1 Zadavatel má možnost ukončit platnost svého PZ na PVU. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Ukončení platnosti PZ a zakázek pod ním vedených je možné dvěma způsoby:

3.5.1.1  Zadavatel oznámí záměr ukončit platnost svého PZ na PVU.  Zakázky, které má Zadavatel evidovány ve svém PZ jsou exportovány na datový nosič a předány Zadavateli po úhradě poplatku za export zakázek dle platného ceníku, a to nejpozději v den konce výpovědní lhůty. Zakázky budou zobrazovány prostřednictvím PVU ještě 14 dní po uplynutí výpovědní lhůty. Po uplynutí tohoto času bude PZ i celý jeho archiv smazán. Pokud Zadavatel neuhradí částku za export dat ani nezruší rozhodnutí ukončit platnost profilu Zadavatele na PVU, bude PZ včetně všech dat na konci výpovědní lhůty nevratně smazán.

3.5.1.2  Zadavatel oznámí záměr ukončit platnost svého PZ na PVU. Zakázky, které Zadavatel zveřejnil na PVU budou i nadále zobrazovány jako archivní, a to po celou dobu trvání, kterou ukládá ZVZ. Zakázky budou veřejně přístupné, bude je moci prohlížet i číst. Zakázky již nebude možné dále upravovat. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku. Pokud Zadavatel neuhradí částku za uchovávání dat na svém profilu Zadavatele v řádné splatnosti faktury a neučiní tak ani po zaslání upomínky o neuhrazeném poplatku, bude PZ včetně všech dat nevratně smazán.

4. Podmínky používání elektronických aukcí na PVU

4.1 Elektronické aukce - Práva a povinnosti Nakupujícího/Prodávajícího (NP)

4.1.1 Před zahájením realizace aukcí nebo účasti v nich je prodávající povinen provést registraci na PVU. Registrace je bezplatná.  NP je již zaregistrován automaticky a bezplatně na základě svého souhlasu s těmito VOP. Registraci musí prodávající potvrdit prostřednictvím odkazu uvedeného v emailu, jež bude zaslán na emailovou adresu zadanou při registraci.

4.1.2 Na základě potvrzení registrace je NP automaticky vytvořen uživatelský účet s možností přístupu do „Aukční síně“ (dále jen „AS“).

4.1.3 NP zodpovídá, že registraci na AP zřizuje pověřená a odpovědná osoba NP.

4.1.4 Registrací NP souhlasí s těmito VOP.

4.2 Elektronické aukce - Práva a povinnosti Provozovatele

4.2.1 Provozovatel nezodpovídá za administrativní průběh a věcný obsah jednotlivých aukcí, nedohodnou-li se Provozovatel a NP písemně jinak, a dále nezodpovídá za údaje uvedené NP při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, nebo údaje v rozporu s dobrými mravy.

4.2.2 Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, aby NP mohl AS používat pro administraci elektronické aukce (elektronických aukcí).

4.2.3 Provozovatel garantuje dostupnost služeb nabízených v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za kalendářní měsíc.

4.2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku PVU v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému nebo v případě narušení PVU nebo AS neoprávněnou osobou. O dobu předem ohlášené odstávky PVU se nesnižuje doba dostupnosti PVU.

4.2.5 Provozovatel nezodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje/technických prostředků nebo nástrojů NP, a to i jejich částečnou nefunkčností.

4.3 Uveřejňování informací na PVU

4.3.1 NP vyplněním a potvrzením registrace na PVU bezplatně objednává vytvoření své AS na PVU a souhlasí se zpracováním a uveřejněním informací v registračním formuláři a informací ze zadávacího (výběrového) řízení, u kterých je stanovena tato povinnost právními předpisy nebo které NP požaduje uveřejnit a které se v rámci PVU uveřejňují.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1 Platební povinnost

5.1.1 Provozovatel PVU nabízí nad rámec bezplatného užití PVU definovaného v čl. 3.4. dva typy služeb:

Předplacené služby; tzv. PROFI balíček pro zadavatele a dodavatele – jsou poskytovány na základě uhrazené zálohové faktury

Jednorázové doplňkové služby – poskytnuty na základě objednávky Zadavatele/Dodavatele a jsou fakturovány po jejich poskytnutí, pokud není v aktuálním ceníku výslovně uvedeno jinak.

5.1.2 Ceny předplacených a jednorázových služeb najdete v ceníku

5.2 Předplacené služby

5.2.1 Provozovatel je oprávněn nabízet předplacené služby na rámec bezplatného použití portálu. Zadavatelé i Dodavatelé se mohou rozhodnout, zdali tuto nabídku využijí. Touto nabídkou nejsou nijak omezeny bezplatné funkce portálu, tak jak je definováno v článku 3.4 těchto obchodních podmínek.

5.2.2 Předplacené služby jsou poskytovány na základě uhrazené zálohové faktury (vystavené elektronicky), která je vystavena po elektronickém objednání služeb ze strany dodavatele, nebo Zadavatele. Po obdržení platby zašle provozovatel elektronicky řádný daňový doklad.

5.2.3 Předplacené služby jsou poskytovány na definovanou dobu, před jejím uplynutím je uživatel služby vyzván k jejímu prodloužení, pokud uživatel na výzvu k prodloužení nereflektuje, je aditivní služba po uplynutí zaplacené doby deaktivována.

5.2.4 Provozovatel může nabízet předplacené služby na určitou dobu bezplatně v rámci marketingových akcí.

5.3 Jednorázové doplňkové služby

5.3.1 Zadavatel i dodavatel si může objednávat jednorázové služby dle ceníku. Tyto služby se platí zpětně, po jejich poskytnutí Provozovatelem, pokud není v aktuálním ceníku výslovně uvedeno jinak.

5.3.3 Zadavatel/Dodavatel je povinen uhradit finanční částku za provedené jednorázové služby na základě zaslané faktury, pokud je tento úkon zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

5.3.3 Splatnost faktury je standardně 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Provozovatelem.

5.3.4 Provozovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po vzniku nároku na poplatek dle provedených služeb a dle aktuálního ceníku platného v den vzniku nároku.

5.4 Neuhrazené poplatky

5.4.1 Neuhrazení faktury v daném termínu je považováno za porušení povinností vyplývajících z VOP a zadává právo Provozovatele zablokovat možnost uveřejňování na PZ do doby uhrazení a připsání všech fakturovaných poplatků na účet Provozovatele. Za škody a prodlení vyvolané neplněním platebních podmínek ze strany Zadavatele/Dodavatele nenese Provozovatel žádnou právní ani finanční odpovědnost.

5.5 Vrácení poplatku

5.5.1 V případě, že nelze z předem nepředvídatelného důvodu provést úkon, který byl objednán, vrací poplatek vzniklý tímto úkonem Provozovatel pouze tehdy, pokud došlo k zavinění na straně Provozovatele.

5.6 Změna ceníku a VOP

5.6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceník a VOP kdykoliv v průběhu daného kalendářního roku. Tuto změnu vždy oznámí minimálně jeden měsíc před započetím její platnosti. Zadavatel/Dodavatel má právo oznámit Provozovateli, že neplánuje dále využívat jeho služeb. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí a Provozovatel je může vůči Zadavateli/Dodavateli uplatňovat, včetně fakturace nových cen.

6. Spory

6.1. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.